Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Rozwód nie musi się wišzać z separacjš od dzieci

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Rozwód dla ojca oznacza zwykle utrudnienie kontaktów z dzieckiem. Czy remedium byłaby opieka naprzemienna obojga rodziców?
Czy zostanie wprowadzone w Polsce sprawdzone w USA i kilku krajach Europy Zachodniej rozwišzanie polegajšce na tym, że sšd przy rozwodzie (i w ogóle w sytuacji sporu między rodzicami o dzieci) nie ogranicza władzy żadnego z rodziców, a dziecko pozostawia pod władzš obojga? [srodtytul]Jak na Zachodzie[/srodtytul] Pomysł podchwycili działacze organizacji ojców walczšcych o kontakty z dziećmi, a ostatnio nabrał rozgłosu za sprawš komisji „Przyjazne państwo”, która popiera wprowadzenie w Polsce tego zachodniego rozwišzania.
– Od dawna ojcowie pozbawiani kontaktów z dziećmi i ich organizacje sygnalizujš mi, że polskie sšdy rodzinne prawo do opieki nad dzieckiem przyznajš z reguły matce. Chcemy dać im szansę na zaprezentowanie problemów i pomysłów legislacyjnych – powiedziała „Rz” poseł PO Hanna Zdanowska z komisji „Przyjazne państwo”. Posłowie czekajš teraz na projekt. Pracuje nad nim m.in. europoseł Janusz Wojciechowski (kiedyœ sędzia, przez półtora roku nawet rodzinny): – Nie musi to być wielka nowelizacja, ale chcemy przy okazji uregulować kilka kwestii, żeby np. nie dochodziło do pozbawiania władzy rodzicielskiej tylko dlatego, że rodzice sš w trudnej sytuacji materialnej. Zaproponujemy, by gminy były zobowišzane do pomocy takim rodzinom, zanim sšd zacznie rozważać ograniczenie władzy rodziców. – Nasze prawo odstaje znaczšco od zachodnich regulacji, posługuje się ogólnymi pojęciami: piecza, opieka, kontakt. Tymczasem decydujšce jest miejsce zamieszkania dziecka. Jeżeli nawet rodzice dogadajš się co do kontaktów, a sšd porozumienie zatwierdzi, to jeœli matka zabierze dziecko, wyjedzie do innego miasta, ojciec niewiele może zrobić – mówi adwokat Rafał Wšworek, wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka. – Postulujemy więc, by sšdy wyznaczały miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu i przy matce. Jeœli jednak do realizacji pomysłu weŸmie się Ministerstwo Sprawiedliwoœci, to nic z tego nie wyjdzie, bo miało już szanse poprawić w zeszłym roku te przepisy, tymczasem tylko sformalizowano procedurę egzekwowania kontaktów. Zresztš chodzi nie tylko o kontakty, ale i o realnš więŸ dziecka z ojcem, wychowanie. Tymczasem po rozwodzie 95 proc. dzieci zostaje przy matce. Ojcu pozostaje współdecydowanie o szkole, leczeniu i wyjazdach zagranicznych. [srodtytul]Bez rewolucji[/srodtytul] Departament Legislacyjno-Prawny MS odpowiedział „Rz”, iż celem zeszłorocznej noweli k.r.i.o. „było wskazanie, że pełne i prawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców uzależnione jest od ich harmonijnego współdziałania dla dobra dziecka” ([link=http://www.rp.pl/artykul/435584.html]„Rozwody z planem wychowawczym”, „Rz” z 18 lutego[/link]). – Opieka naprzemienna to dobry pomysł, ale jako społeczeństwo nie jesteœmy na to przygotowani. W szczególnoœci biegli psycholodzy nie będš się godzić na pobyt dziecka w dwóch miejscach – uważa Krystyna Pociej-Goœcimska, adwokat obeznany ze sprawami rozwodowymi. Żaden nasz rozmówca, nawet przedstawiciele organizacji bronišcych praw ojców, [b]nie oczekuje, że opieka naprzemienna będzie stosowana w każdym wypadku, ale spodziewa się, że ograniczanie ich władzy rodzicielskiej będzie oparte na konkretnych kryteriach i stosowane wyjštkowo.[/b] [ramka] [b]Komentuje Ewa Milewska-Celińska - adwokat, specjalista w sprawach rodzinnych:[/b] Opieka naprzemienna nad dzieckiem jest już teraz możliwa, ale rodzice muszš spełniać dwa podstawowe warunki: rzeczywiœcie porozumieć się co do wychowania dziecka, kontaktów i blisko siebie mieszkać. W praktyce pojawia się jeszcze jeden warunek: muszš być też odpowiednio zamożni: mam klientów, którzy nabyli mieszkania na sšsiednich ulicach, niedaleko szkoły, i dla dziecka nie jest problemem, czy idzie do jednego czy drugiego. Duże szanse widzę więc w pisemnych porozumieniach dotyczšcych wychowania dziecka, wymaganych przez sšd przy decydowaniu, komu je powierzyć, ale ich zawarcie także wymaga ich zgody. [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL