Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekonomia

Azyl w Rapperswilu

EAST NEWS
W Rapperswilu, mieœcie róż nad Jeziorem Zuryskim, stoi œredniowieczny zamek. Od 140 lat jest wizytówkš Polski. O nasz prestiż walczy w nim garstka zdeterminowanych kobiet”
– Napisz, że nazwałaœ mnie potworem z Rapperswilu! – z furiš naciera Bruno Hug. Do gabinetu właœciciela lokalnej gazety „Obersee Nachrichten” weszłam, wyrażajšc od progu radoœć, że usłyszę opinie słynnego „monster” pragnšcego wyrzucić Muzeum Polskie w Rapperswilu z zamku. Hug żongluje argumentami, które pokazujš, że muzeum nie zna, choć redakcja znajduje się w kamienicy u stóp zamku. – A co by Polacy powiedzieli, gdyby ktoœ wydzierżawił na wiele lat serce i symbol Warszawy, Pałac Kultury? – atakuje. Gdy mówię, że to œwietny pomysł, sięga po innš broń.
– A gdyby wasz symbol narodowy – kopalnię, w której pracował Lech Wałęsa, wydzierżawili Rosjanie? Znowu wyjaœniam. Hug dziwi się, że udało mi się z nim spotkać. Nagle prowadzi mnie na taras. Pada œnieg. Z prawej strony wznosi się zamek. Przed nami jezioro we mgle. Chmury zasłaniajš Alpy. – Patrz! Zamek jest najwspanialszym obiektem nad całym jeziorem, naszš tożsamoœciš – mówi. – Mnóstwo ludzi przypływa tu statkami z Zurychu. Dlaczego w takim miejscu majš napotykać polskš historię? Zamek należał do Habsburgów. Stoi na szlaku œw. Jakuba. Powinien służyć naszemu społeczeństwu i kulturze. Jest symbolem miasta o tysišcletniej historii. Powinniœmy jš pokazać. To ważne dla identyfikacji młodych ludzi. Jeœli pożyczasz komuœ dziedzictwo narodowe, to masz prawo do jego zwrotu. – Co chcielibyœcie zrobić z odebranym piętrem zamku? – pytam. – To nasza sprawa. Nie musimy się tłumaczyć – ucina rozmowę. [srodtytul]Koktajl na cmentarzu[/srodtytul] To demagogia. – Polacy nie tylko uratowali i odbudowali zamek, ale przez 140 lat współtworzyli jego historię. Skreœlenie tego będzie sprzeczne z tożsamoœciš Szwajcarów – wyjaœnia Anna Buchmann, dyrektor muzeum. – Neutralnoœć, prawo azylu dla przeœladowanych i wypędzonych, wolnoœć stanowiš jej istotnš częœć. Imigranci w dużej mierze współtworzyli kulturę i gospodarkę Szwajcarii, której co czwarty mieszkaniec nie jest Szwajcarem. Zamek już by nie istniał, gdyby nie przybył tu powstaniec listopadowy Władysław Broel-Plater. Miasto planowało rozebrać warownię na budowę grobli. Historia zamku nie była barwna. Odkšd w XV w. przeszedł z ršk Habsburgów na rzecz Zwišzku Szwajcarskiego był siedzibš poborcy podatkowego, strażnicš, więzieniem, stajniami, składnicš lodu. Życie tchnšł w zaniedbany zamek dopiero hrabia Plater. W 1870 r. wydzierżawił go na 99 lat, wyremontował i utworzył w nim Muzeum Narodowe Polskie. Postanowił pokazać dorobek nieistniejšcego państwa, „obraz Polski pod względem historycznym, naukowym, literackim i artystycznym”. Dary emigrantów: zbroje, obrazy, rzeŸby, mapy, liczšca ponad 90 tys. woluminów biblioteka, utworzyły cennš kolekcję. Urna z sercem Koœciuszki podniosła rangę muzeum. Na małym dziedzińcu zamku odwiedzam grobowiec Władysława Platera, jego żony i Henryka Bukowskiego – powstańca styczniowego, darczyńcy muzeum, który w Szwecji od sprzedawcy w sklepie doszedł do funkcji antykwariusza królewskiego. Dziœ na tym dziedzińcu restauracja, która dzierżawi również parter i I piętro zamku, urzšdza koktajle. Obok grobowca umieszczono tablicę poœwięconš Stefanowi Żeromskiemu. Nasze „sumienie narodu” mieszkało tu z pierwszš żonš i pasierbicš, pracowało w bibliotece cztery lata, chorowało i Rapperswilu nie znosiło. Plater pragnšł muzeum przekazać wolnej Polsce, Żeromski się uparł, żeby testament hrabiego wykonać. Przekonał do tego II Rzeczpospolitš. W 1927 r. w 13 wagonach specjalnego pocišgu przewieziono zbiory do Warszawy. Wojna większoœć zniszczyła. Umowa Platera o dzierżawę zamku nie wygasła. II Rzeczpospolita urzšdziła tu kolejnš placówkę: Muzeum Polski Współczesnej. Promowało gospodarkę i kulturę odradzajšcego się państwa. Po wybuchu wojny Szwajcaria internowała 13 000 polskich żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych, którzy wycofali się z Francji. Władze umożliwiły kształcenie się internowanym. Istotnš rolę w tej misji odegrało muzeum, prowadzone mocnš rękš przez Halinę Jastrzębowskš-Kenarowš, finansowane przez rzšd londyński. Po wojnie kres „reakcyjnemu” muzeum położyli Jerzy Putrament i Julian Przyboœ, dyplomaci PRL w Bernie. W zamku szykowali centrum propagandy komunizmu. Kiedy do Rapperswilu zaczęły zjeżdżać portrety Stalina, miasto zerwało umowę dzierżawy. Wyrok sšdu uprawomocnił decyzję. W 1952 r. zamek wrócił do gminy grodzkiej. Zbiory zabrał PRL. [srodtytul]Zaszczyt czy fioł[/srodtytul] Polscy emigranci nie zrezygnowali. Byli internowani żołnierze wystšpili do gminy Rapperswil o pokój w zamku. Zaczęli przysyłać dary, urzšdzać wystawy. Poprosili o następny pokój. Po wystawie i sympozjum w 500-lecie urodzin Kopernika gmina zgodziła się w 1975 r. wydzierżawić piętro trzeciemu już Muzeum Polskiemu w Rapperswilu. Wspierał je ojciec profesor Józef Maria Bocheński, dominikanin, filozof i rektor Uniwersytetu we Fryburgu. Na plecach przyniósł fotel z dawnego mieszkania Henryka Sienkiewicza. Podstawy finansowe stworzył mecenas kultury i prawnik Julian Godlewski. – Bez sympatii Szwajcarów do Polaków to muzeum by się nie odrodziło. Znowu dano nam azyl – mówi Anna Buchmann, dyrektor muzeum. – Dlatego obecna ekspozycja prezentuje trwajšce od wieków zwišzki między Szwajcariš i Polskš. Kilka salek drugiego piętra umożliwia pokazanie tylko częœci zbiorów. Dzięki nim Szwajcarzy się dowiadujš, że ich narodowa marka, zegarki Patka, została założona przez powstańca listopadowego. Jest tu maska poœmiertna Chopina, klawiatura Paderewskiego do ćwiczeń w podróży i składany stolik do gry w karty. Salę odczytowš i koncertowš zdobiš obrazy Fałata, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Malczewskiego, Axentowicza... W krużgankach i baszcie organizowane sš czasowe wystawy. Szwajcarzy lubiš nasze stroje ludowe, szopki, rękodzieło. Muzeum odwiedza ponad 12 tys. osób rocznie, głównie cudzoziemców. Goœci też studentów i naukowców z Polski. – Spędzajš swoje urlopy i wakacje, całymi dniami archiwizujšc i opisujšc zbiory, które wcišż sš powiększane przez darowizny – mówi Anna Buchmann. – Łapiš bakcyla rapperswilskiego. Œmiejemy się, że trzeba mieć fioła, żeby na takich warunkach jak my tu pracować. Biblioteka ma ksišżki i mapy drukowane od XV w. Potrzeba pieniędzy na ich konserwację. Naszš rozmowę przerywa dzwonek. W drzwiach biblioteki staje młoda, ładna kobieta. Jedno małe dziecko ma na ręku, drugie trzyma za rękę. Przedstawia się. Po studiach w Krakowie podšżyła za mężem skrzypkiem i jego karierš po Europie. Mieszka koło Zurychu. Chciałaby robić coœ pożytecznego. Proponuje zorganizowanie cyklu koncertów na zamku. Pani dyrektor uprzedza, że nikt na tym nie zarobi. – Ależ zagranie tutaj to zaszczyt – słyszymy odpowiedŸ. Muzeum funkcjonuje dzięki pracy grupy takich kobiet, emigrantek, wolontariuszek. Jedne zatrzymało za granicš ogłoszenie stanu wojennego w ojczyŸnie, inne wyszły za mšż za Szwajcarów. Żadna nie mieszka w Rapperswilu. Dojeżdżajš pocišgami. Nie dostajš wynagrodzenia – muzeum nie ma funduszy na etaty. Wykształcone, odchowały dzieci, przyszły tu z potrzeby służenia Polsce. To one napisały apel o ratowanie muzeum, kiedy Bruno Hug rozpętał akcję zmierzajšca do usunięcia Polaków z zamku. Dzięki Internetowi apel wkrótce podpisało ponad 15 tys. osób, co zrobiło wrażenie na władzach miasta. [srodtytul]Polska nie istnieje[/srodtytul] Władze miasta Rapperswil sš życzliwe muzeum. Trzeba jednak przekonać do niego nowe pokolenia mieszkańców. – Polacy byli kiedyœ chętnie widziani w Rapperswilu. Etos emigrantów pozbawionych państwa spotykał się ze współczuciem i sympatiš – mówi Szwajcar prof. dr German Ritz, wykładowca języka polskiego na Uniwersytecie w Zurychu, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu prowadzšcego placówkę. – Życzliwy klimat wokół aspiracji wolnoœciowych Polaków utrzymał się w czasach PRL. Teraz Polska jest wolna. Tutejsi mieszkańcy przestajš rozumieć trwanie obcego mitu narodowego na ich terenie. Polska miała kiedyœ przedstawicieli ważnych dla Szwajcarii. Dzięki takim ludziom jak Gabriel Narutowicz, pionier elektryfikacji naszego kraju, czy ojciec Bocheński oœrodek w Rapperswilu był nietykalny. Dziœ brakuje autorytetów i symboli. W œwiadomoœci Szwajcarów obecna Polska nie istnieje albo ma niedobrš prasę. Wasze miasta z niczym się nie kojarzš. Nie widać nic, co by do waszego kraju przekonywało – uważa Ritz. Sprawa Rapperswilu ujawnia brak wizji i strategii promocji Polski. Pomoc czy współpraca z muzeum zależš od dobrej woli osób piastujšcych różne stanowiska w polskich instytucjach i urzędach. – Dotšd nie wypracowano modelu współpracy z placówkami kulturalnymi na emigracji. Brakuje regulacji prawnych – mówi Anna Buchmann. – Polska mogłaby tu prezentować swój intelektuany i artystyczny potencjał. Zaciekawiać. Muzeum powinno być oknem Polski. Plater postawił tu Kolumnę Wolnoœci z napisem: „Niespożyty duch Polski stuletniš krwawš walkš protestujšcy przeciw ciemiężšcej go przemocy z wolnej ziemi Helwetów przemawia do sprawiedliwoœci Boga i œwiata”. Dziœ ludzie mówiš już innym językiem. Nie demonizujmy Szwajcarów, przeciwników muzeum. Ich postawa wynika z naszych zaniedbań. W tym roku jest szczególna okazja: 140-lecie powstania muzeum. Trzeba pomóc unowoczeœnić ekspozycję z anachronicznie prezentowanš Polskš, uatrakcyjnić stronę internetowš, współorganizować wydarzenia kulturalne, zapewnić pensje personelowi przez cały rok, wpisać Rapperswil do œwiadomoœci Polaków i kalendarzy polityków. Obecny prezydent ani premier tu nie dotarli. Placówka ta przetrwała próbę zniszczenia przez komunistów z PRL. Dziœ zabić jš może obojętnoœć wolnej Polski. [ramka][srodtytul]Muzeum Polskie w Rapperswilu[/srodtytul] [b]+ Unikatowe eksponaty:[/b] Biblia Wujka, „De Revolutionibus...” Kopernika (1565), „Kronika polska” Kromera, maska poœmiertna Chopina. obrazy m.in. Axentowicza, Chełmońskiego, Czapskiego, Kossaka, Brandta, Wyczółkowskiego, miniatury Lesseura, Pamištki po Paderewskim [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL