Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Krytykowanie dzieci może być karane

Dariusz Kita (po lewej) z Bystrzycy Nowej na LubelszczyŸnie stracił syna. Sšd uznał, że powinien trafić do placówki m.in. z powodu trudnych warunków mieszkaniowych
Fotorzepa, Wojtek Jargiło Wojtek Jargiło
Eksperci obawiajš się, że po zmianie przepisów rodzice zbyt łatwo będš tracili prawo do opieki
– To był grom z jasnego nieba – Dariusz Kita z Bystrzycy Nowej, niewielkiej wsi 30 kilometrów od Lublina, do dziœ nie może uwierzyć w decyzję sšdu o umieszczeniu jego 11-letniego syna Sebastiana w placówce opiekuńczo-wychowawczej. – Wygód tu nie mamy, ale Sebastian brudny i głodny nie chodził. Na miarę naszych skromnych możliwoœci ma wszystko, czego mu trzeba: komputer, ubrania i ksišżki, które uwielbia. Do finansowej mizerii sšd dołożył nam kolejny bolesny cios i zabrał ukochane dziecko . Sšd Rodzinny w Lublinie zainteresował się sytuacjš Sebastiana po sygnałach od szkolnego pedagoga. 1 lutego na podstawie ustaleń kuratora uznał, że chłopiec powinien trafić tymczasowo do placówki. Artur Ozimek z lubelskiego sšdu tłumaczy, że przesšdziły trudne warunki mieszkaniowe, które były przyczynš częstych chorób chłopca, oraz “niewydolnoœć wychowawcza rodziców”. Sprawa Sebastiana, którš ujawniło Radio TOK FM, nie jest jedynš. Równie kontrowersyjnš decyzję sšd podjšł w przypadku rodziny Szwaków, o których zrobiło się głoœno latem ubiegłego roku. Sšd w Szamotułach zdecydował o odebraniu im nowo narodzonej córki Róży. Powód – negatywne opinie kuratora i pielęgniarki œrodowiskowej. Zarzucali oni rodzicom nieporadnoœć, wytykali bałagan panujšcy w domu.
Po tym, jak sprawš zajęły się media, Róża wróciła do rodziców, ale nadal pozostaje w stanie zawieszenia. Sšd nie zdecydował bowiem jeszcze, czy ona i troje jej rodzeństwa pozostanš na stałe z biologicznymi rodzicami. Poza biologicznš rodzinš w Polsce wychowuje się już prawie 100 tys. dzieci. – To z braku systemowej pomocy i ze œlepego zapatrzenia we wzorce zachodnie – uważa prof. Marek Andrzejewski, specjalista prawa rodzinnego z PAN. Krytykuje on projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, o którego przyjęciu Sejm zdecyduje na poczštku marca. – Nie podoba mi się robienie z pracowników socjalnych formacji policyjnych do zabierania dzieci – mówi. – To zaprzeczenie idei tego zawodu. Pracownik socjalny powinien pomagać rodzinie w przezwyciężaniu problemów, a nie działać jak młot, który jš burzy. Dr Andrzej Kołakowski, pedagog z Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca uwagę, że projekt deprecjonuje rodzinę i sam proces wychowania, bo zabrania nie tylko klapsa. W załšczniku do ustawy bicie czy duszenie ustawiono w jednym szeregu z krytykš. – Gdy pracownik socjalny nie będzie wiedział, czy ma do czynienia z przemocš, sięgnie do poradnika pracownika socjalnego, gdzie przeczyta, że krytykowanie zachowań seksualnych to przemoc psychiczna – wytyka dr Kołakowski. – A jeżeli córka jakiegoœ rodzica się prostytuuje, to rodzic nie ma prawa jej skrytykować? Z głosami sprzeciwu wobec noweli nie zgadza się Beata Mirska ze Stowarzyszenia Damy Radę, które pomaga ofiarom przemocy. – To rodzaj pieniactwa. Nikt nie będzie odbierał dzieci bez powodu. Trochę zaufania do wymiaru sprawiedliwoœci. [ramka][b]Te zmiany sš niepotrzebne [/b] [i] Marcin Łochowski - sędzia Sšdu Okręgowego Warszawa-Praga[/i] [b]Rz: Nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie może wprowadzić m.in. sankcje prawne za stosowanie przez rodziców przemocy psychicznej wobec dzieci. Jak pan to ocenia?[/b] Marcin Łochowski: Nie uważam, żeby była potrzeba wprowadzania nowych rozwišzań w tej dziedzinie. Te, które mamy, sš całkiem dobre. Co najwyżej nie zawsze potrafimy z nich korzystać. Obawiam się, żeby te nowe rozwišzania nie ingerowały zbyt daleko w sferę stosunków rodzinnych. [b]Ale ustawa zmierza właœnie w tym kierunku. Np. pracownik socjalny będzie mógł rodzicom odebrać dziecko i dopiero póŸniej zawiadomić o tym sšd. [/b] Byłbym bardzo ostrożny z wprowadzeniem takiej zmiany. To sšd powinien decydować o ewentualnym odebraniu dziecka rodzicom, nie pracownik socjalny. Tym bardziej że sšdy działajš w takich sprawach bardzo sprawnie i decyzje sš wydawane w kilka godzin. Po co to zmieniać? [b]Politycy twierdzš, że dotychczasowe rozwišzania nie działajš.[/b] Rozwišzania prawne sš dobre. Pojawia się problem z ich realizacjš. Istnieje wiele instytucji odpowiadajšcych za ochronę praw nieletnich. Nie zawsze działajš spójnie. Ale nie wydaje mi się, by powoływanie nowych poprawiło sytuację. [i]—rozmawiał Jarosław Stróżyk[/i][/ramka] [ramka][b]Usunš agresora, zbiorš dane[/b] [b]Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadza wiele nowych rozwišzań:[/b] - pracownik socjalny będzie mógł zabrać dziecko od rodziców i w cišgu 24 godzin zawiadomić o tym sšd, który podejmie ostatecznš decyzję (do tej pory to sšd najpierw musiał wydać decyzję); - zakaz bicia dzieci i znęcania się nad nimi psychicznie oraz stosowania innych form poniżania (częœć osób krytykuje, że ustawa w jednym szeregu stawia bicie dzieci i np. krytykowanie ich przez rodziców); - przeprowadzenie obdukcji będzie bezpłatne; będzie jš mógł przeprowadzić każdy lekarz specjalista, a nie tylko lekarz medycyny sšdowej; - sprawcę przemocy w rodzinie będzie można usunšć z mieszkania; - powstanš tzw. zespoły interdyscyplinarne, w których skład będš wchodzić przedstawiciele: organizacji pomocy społecznej, komisji rozwišzywania problemów alkoholowych, policji, kuratorskiej służby sšdowej, oœwiaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarzšdowych; - zespoły interdyscyplinarne będš mogły wymieniać, gromadzić i przetwarzać informacje oraz dane osób dotkniętych przemocš w rodzinie i osób jš stosujšcych (dotyczšce stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń) bez ich zgody. —js[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL