Dodatek stażowy w całości wliczamy do trzynastej pensji

aktualizacja: 05.02.2010, 04:05
Foto: Fotorzepa, MW Michał Walczak

Tak postępujemy przy ustalaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom samorządowym. Bo oni otrzymują osobno pieniądze za wieloletnią pracę zarówno za dni, za które mają płaconą pensję, jak i za czas choroby

Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie, które powstało w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez czytelników.
Zapytaliśmy, czy do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) dla pracownika samorządowego bierzemy całą kwotę dodatku za wieloletnią pracę (tzw. stażowy), czy też pomniejszamy o kwotę dodatku przypadającego na dni zwolnienia lekarskiego. I choć opinia resortu nie jest wiążąca, zasługuje na aprobatę i stosowanie w praktyce.
[srodtytul]Jak ekwiwalent, ale z wyjątkami [/srodtytul]
Podstawę trzynastki stanowi suma wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, które przyjmujemy do ustalania ekwiwalentu urlopowego.
Jednak włączamy do niej także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, jeśli pracownik podjął zatrudnienie po wyroku sądowym przywracającym go na etat.
Ten sposób postępowania nakazuje art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9F561A1514802D699C562E3971B36CE1?id=75875]ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU nr 160, poz. 1080 ze zm.)[/link].
[srodtytul]Według rozporządzenia[/srodtytul]
O tym, które składniki wynagrodzenia i w jakiej wysokości uwzględniać w podstawie trzynastki, przesądza [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7B3BA6A6B8B1D0ED49F2D07F2B60C2E8?id=74468]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.[/link], dalej rozporządzenie urlopowe).
Te określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości każe brać w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu nabycia prawa do trzynastki (§ 15 rozporządzenia urlopowego). Dotyczy to dodatku stażowego, bo jest ustalany jako określony procent miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, co daje stałą wartość miesięczną.
Na liście składników wyłączanych z podstawy znalazły się wynagrodzenia: za okres niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (§ 6 pkt 4 i 7 rozporządzenia urlopowego).
Ale to nie znaczy, że obejmują one dodatek stażowy, który jest wypłacany również za dni choroby i płatnej absencji. I że w związku z tym ma być odliczany od podstawy trzynastki w części przypadającej na dni zwolnienia lekarskiego pracownika czy innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za którą pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
[srodtytul]Gratyfikacja za wysługę[/srodtytul]
Dodatek stażowy przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni:
- za które otrzymuje wynagrodzenie,
- nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które ma z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Tak stanowi § 7 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3F9F8AF3EAC0CB9DCA0D8F1552DE5F1D?id=305817]rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU nr 50, poz. 398)[/link].
Przepis ten wskazuje, że dodatek jest gratyfikacją za długi staż i dla jego wypłaty nie ma znaczenia, czy pracownik samorządowy faktycznie wykonuje pracę. Wystarczy, że pozostaje w stosunku pracy (aktywnym, tzn. nie jest np. na urlopie bezpłatnym czy wychowawczym, które zawieszają stosunek pracy).
[srodtytul]Rozciąganie bezzasadne…[/srodtytul]
Nie ma podstaw do rozciągnięcia pojęcia „wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby” na dodatek stażowy. Jest on bowiem składnikiem wypłacanym oprócz świadczeń chorobowych i zasiłku opiekuńczego (bez pomniejszania), zupełnie od nich niezależnym, a uwarunkowanym jedynie zgromadzonym stażem pracy.
Wynika to z:
- art. 92 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link], który każe liczyć wynagrodzenie chorobowe według zasad obowiązujących dla zasiłku chorobowego,
- art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.), który wskazuje, aby nie uwzględniać w podstawie świadczeń chorobowych tych składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego wynagrodzenia (zasiłku) zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku,
- § 7 ust. 2 rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, który przewiduje wypłatę dodatku za dni absencji wywołanej chorobą własną lub innego członka rodziny.
Nie może być zatem wyłączany z podstawy trzynastki w części przypadającej na zwolnienie lekarskie.
[srodtytul]...również na pobory za inne nieobecności [/srodtytul]
Bezzasadne będzie także objęcie dodatku stażowego pojęciem „wynagrodzenie za czas innej usprawiedliwionej nieobecności”. Z § 7 ust. 2 rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych wynika przecież, że dodatek przysługuje za dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie. I nie zostało tu wskazane, że chodzi wyłącznie o wynagrodzenie za wykonaną pracę.
Zatem dotyczy to także pensji, do której pracownik zachowuje prawo za dni swojej usprawiedliwionej nieobecności, np. na podstawie art. 188 k.p. czy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B572D3D090288E30EC456D386D891723?id=73958]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281)[/link].
Dodatek powinien być wypłacony oprócz wynagrodzenia za dni takiej absencji w pełnej wysokości. A w konsekwencji w całości wliczony do podstawy trzynastki.
ZOBACZ [link=http://www.rp.pl/artykul/425515.html]STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWA PRACY MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z 20 STYCZNIA 2010 r. W SPRAWIE WLICZANIA DODATKU STAŻOWEGO DO PODSTAWY TRZYNASTKI[/link]
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE