Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak rozliczyć inwestycję, jeśli sfinansował jš kontrahent

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Otrzymany od kontrahenta zwrot wydatków poniesionych na nabycie œrodków trwałych jest neutralny podatkowo, nie wišże się z koniecznoœciš wykazania przychodu ani należnego VAT
W praktyce zdarza się, że klient zwraca przedsiębiorcy wydatki poniesione na nabycie œrodków trwałych.Może tak być np. wtedy, gdy producent specjalistycznych wyrobów (wytwarzanych tylko na potrzeby konkretnego odbiorcy) musi ponieœć okreœlone inwestycje w celu uruchomienia produkcji i uzgodni ze swoim klientem, że sfinansuje zakup wymaganych œrodków trwałych.Przy czym podmiot dokonujšcy zwrotu wydatków (finansujšcy inwestycję) nie nabywa jednoczeœnie praw do œrodków trwałych.[srodtytul]Nie ma przychodu...[/srodtytul]Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o CIT[/link] wszelkie otrzymane przez podatnika pienišdze lub wartoœci pieniężne stanowiš, co do zasady, przychód dla celów podatkowych.Oznacza to, że otrzymanie od kontrahenta pieniędzy, stanowišce zwrot wydatków uprzednio poniesionych przez podatnika, wišże się zasadniczo z koniecznoœciš rozpoznania p...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL