Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Prywatyzacja PKP IC zawieszona

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Sprzedaż PKP InterCity jest na razie niemożliwa. Potrzebna jest nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym
– PKP InterCity nie zostanie sprywatyzowane w I kwartale 2010 roku – mówi „Rz” Andrzej Wach, prezes PKP SA. – Obecne regulacje rynku sš niewystarczajšce, nie uwzględniajš jego aspektu ekonomicznego. Zdaniem szefa grupy PKP obecnie obowišzujšce regulacje na rynku mogš utrudnić znalezienie inwestora dla spółki z grupy PKP, obsługujšcej pocišgi ekspresowe i pospieszne. – Łatwiej znajdziemy chętnych na akcje PKP InterCity, jeżeli będš jasne zasady funkcjonowania rynku, na którym działa spółka – mówi Wach. Jak wyjaœni, potrzebne sš takie przepisy, które będš chronić przewoŸników funkcjonujšcych na rynku i jednoczeœnie korzystajšcych z dotacji publicznych, w przypadku wejœcia na rynek nowych graczy. – Nie może się powtórzyć sytuacja z zeszłego roku, kiedy PKP InterCity w segmencie przewozów dotowanych straciło kilkadziesišt mln zł na uruchomieniu konkurencyjnych połšczeń – mówi Andrzej Wach. Chodzi o pocišgi wysłane na dochodowe trasy przez samorzšdowe PKP Przewozy Regionalne.
Razem z przygotowaniem do debiutu zawieszone zostały negocjacje z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, który miał objšć pakiet akcji przewoŸnika. – Kierownictwo resortu ma się zajšć nowelizacjš ustawy w połowie lutego – mówi „Rz” Mikołaj Karpiński, rzecznik ministra infrastruktury. Potem dokument trafi do konsultacji międzyresortowych i Sejmu. Może zostać przyjęty i zaczšć obowišzywać pod koniec tego roku lub na poczštku przyszłego. Patryk Skopiec z Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei jest zdania, że wprowadzenie regulacji chronišcych wybranych uczestników rynku nie jest możliwe. – Mamy wolny, konkurencyjny rynek Unii Europejskiej, do którego wszyscy przewoŸnicy majš prawo dostępu – podkreœla Skopiec. Zdaniem Adriana Furgalskiego z zespołu Doradców Gospodarczych TOR głównš przyczynš odsunięcia prywatyzacji sš słabe wyniki spółki za 2009 rok. – Najprawdopodobniej PKP IC zakończyło rok na minusie – mówi Furgalski. Drugš przeszkodš, która stoi na drodze do upublicznienia spółki w cišgu najbliższych dwóch miesięcy, jest nierozstrzygnięty przetarg na kupno 20 szybkich pocišgów. To jedna z największych inwestycji spółki planowanych na najbliższe lata. Do jego rozstrzygnięcia nie można zamknšć finansowania inwestycji, czyli ustalić, ile spółka pożyczy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i jaki będzie jej wkład własny. Oferty od firm ubiegajšcych się o kontrakt majš wpłynšć do 20 marca. – Przetarg chcemy rozstrzygnšć na przełomie czerwca i lipca tego roku – mówi „Rz” Krzysztof Celiński, prezes PKP InterCity. – Rozpoczęliœmy rozmowy z EBI na temat współfinansowania tego projektu. Spółka od strony formalnej jest już praktycznie przygotowana do debiutu. Jedynym brakujšcym dokumentem jest wycena spółki. – Zastanawiamy się, czy inwestować w ten dokument już teraz – przyznaje prezes Celiński. Prywatyzacja PKP IC była planowana na 2009 r. Sprzedaż akcji i podniesienie kapitału miało przynieœć firmie ok. 800 mln zł. Kolejnym podawanym terminem był I kw. tego roku, a szacowane wpływy zostały już obniżone o ok. 300 mln zł. PrzewoŸnik ma niespłacone zobowišzania m.in. wobec spółki PKP Polskie Linie Kolejowe za korzystanie z torów. Od 2006 r. spółka pozyskała na inwestycje w formie kredytów i obligacji ponad 420 mln zł. Zobowišzania przypadajšce na 2009 r. zostały w większoœci zrolowane, podobnie może być i w tym roku. Ze spółek z grupy PKP do prywatyzacji sš przygotowywane m.in. PKP Cargo i PKP Energetyka. Akcje towarowego przewoŸnika majš trafić na warszawskš giełdę do 2012 roku. Niewykluczone, że pierwsze dokapitalizowanie spółki nastšpi już w przyszłym roku. Nad szczegółami pracuje obecnie doradca prywatyzacyjny. Jeszcze w 2007 roku prywatyzacja Cargo miała przynieœć ok. 400 mln zł. Teraz nikt nie kusi się o prognozy. Przetarg na doradcę prywatyzacyjnego dla PKP Energetyka ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach. Debiut jest planowany na 2011 rok.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL