Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

Szybkie awanse podwładnych Kapicy

Każdy awans przyznawany przeze mnie oparty jest na indywidualnej ocenie funkcjonariusza, co jestem w stanie wykazać – mówi Jacek Kapica
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Błyskawiczna kariera byłych współpracowników wiceministra finansów Jacka Kapicy. Cztery stopnie awansu w trzy lata
Arkadiusz Tomczyk kieruje Izbš Celnš w Poznaniu od połowy 2006 roku. Przez lata był bliskim współpracownikiem Jacka Kapicy, obecnego wiceministra finansów i jednoczeœnie szefa Służby Celnej. Obaj znajš się jeszcze ze wspólnej pracy w Izbie Celnej w Rzepinie. Kapica był tam dyrektorem, Tomczyk naczelnikiem Wydziału Zarzšdzania Ryzykiem. Za rzšdów PiS byli razem w zespole opiniujšcym projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. [wyimek]Podwładnych oceniam po efektach ich pracy Jacek Kapica wiceminister finansów[/wyimek] Ostatnie trzy lata to dla Tomczyka nieustanny marsz w górę. Kiedy zaczynał kierować poznańskš izbš, był młodszym aspirantem celnym. Od tej chwili awansował aż o cztery stopnie. Za czasów wiceministra Kapicy – dwa razy w odstępie zaledwie roku. Ostatni awans Tomczyk otrzymał we wrzeœniu 2009 r., czyli na krótko przed wejœciem w życie nowej ustawy o Służbie Celnej. Został wówczas komisarzem celnym, dzięki czemu wszedł w szeregi tzw. korpusu oficerów starszych. Z tym, prócz odpowiednio wyższej pensji, wišże się też przywilej – członkowie tego korpusu nie muszš zdawać egzaminu potwierdzajšcego kwalifikacje.
W myœl przepisów Służby Celnej awanse na stopnie, które dostawał Tomczyk, powinny następować nie częœciej niż co dwa lata. Funkcjonariusza można wyjštkowo awansować szybciej, ale musi on mieć szczególne kwalifikacje i pozytywnš opinię służbowš. – Pan Tomczyk spełniał te przesłanki – zapewnia Magdalena Kobos, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Zapytaliœmy, jakie sš szczególne kwalifikacje Tomczyka. Kobos odpisała, że nadanie wyższego stopnia leżało w gestii szefa Służby Celnej. A ten, awansujšc Tomczyka, „brał pod uwagę, że kieruje on jednš z największych izb celnych, angażuje się w szereg działań o zasięgu ponadregionalnym oraz ogólnopolskim”. O to, czym na błyskawiczny awans zasłużył Tomczyk, zapytaliœmy też wiceministra Jacka Kapicę. – Izba Celna w Poznaniu realizuje plan poboru dochodów budżetowych, wykonuje wydatki budżetowe na funkcjonowanie jednostki zgodnie z planem, realizuje zadania zwišzane z obsługš przedsiębiorców oraz przeciwdziałania i zwalczania przestępczoœci celnej i akcyzowej – wyliczył w e-mailu. Dodał, że poznańska izba odpowiada za utrzymanie systemu informatycznego CIS, a także podejmuje się realizacji centralnych i makroregionalnych zamówień publicznych, z czego korzysta cała służba. – Pan Tomczyk nie jest moim znajomym, nie utrzymujemy kontaktów prywatnych – zaznacza Kapica. – Swoich podwładnych oceniam po efektach ich pracy, sposobie rozwišzywania problemów, podejmowaniu działań przekraczajšcych ich standardowe obowišzki. Z pewnoœciš dyrektor Tomczyk jest osobš spełniajšcš te kryteria. Inny poglšd na kwestię awansów majš zwišzkowcy. – To, co się dzieje, jest po prostu nieuczciwe – uważa Arkadiusz Pytlak, szef Zwišzku Zawodowego Służby Celnej Województwa Wielkopolskiego. – Nie wiem, za co został awansowany dyrektor. Przyznam, że trudno mi dostrzec jego zasługi. Chyba że za takš uznać uległoœć wobec ministra Kapicy. Sławomir Siwy, szef zwišzku zawodowego Celnicy PL: – Kulisy polityki kadrowej w Służbie Celnej ostatnich lat to historia kolesiostwa, nepotyzmu, upolitycznienia i patologii majšcych wpływ na obniżanie prestiżu naszego zawodu. Tymczasem przykładów szybkich karier jest więcej. Z informacji, którš resort finansów przesłał zwišzkowcom z Celników PL, wynika, że w górę poszli między innymi funkcjonariusze zwišzani ze Szczecinem i Rzepinem, czyli jednostkami, w których wczeœniej pracował wiceminister Kapica. Lidia Mołodecka, dyrektor szczecińskiej Izby Celnej, od czerwca 2008 r. awansowała dwukrotnie. Pod koniec wrzeœnia 2009 r. została komisarzem celnym (zaliczanym do korpusu starszych oficerów). Podobnš drogę przeszli jej zastępca Dariusz Pawłowski oraz Remigiusz WoŸniak, który obecnie pełni obowišzki wiceszefa Izby Celnej w Białej Podlaskiej, a wczeœniej pracował na podobnym stanowisku w Rzepinie. – Każdy z 16 dyrektorów izb celnych i 48 zastępców jest moim podwładnym – komentuje awanse Kapica. – Gdyby podšżać tokiem rozumowania zwišzkowców, których pan przywołuje, wszyscy sš „moimi ludŸmi”. Każdy awans w Służbie Celnej przyznawany przeze mnie oparty jest na indywidualnej ocenie funkcjonariusza, co jestem w stanie wykazać.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL