Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

To nie bociany przynoszš dzieci

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Czy kobiety w cišży powinny teraz masowo siadać pod gabinetami lekarskimi i liczyć na to, że doktor przyjmie je po godzinach z litoœci? – nowe zasady przyznawania becikowego analizujš publicyœci
W ostatnim miesišcu, po wprowadzeniu nowych zasad przyznawania becikowego, zapanował nieopisany bałagan. Aby zdobyć pomoc państwa, wielu rodziców, zamiast cieszyć się nowo narodzonym dzieckiem, musi biegać między przychodniš a oœrodkiem pomocy społecznej, skšd często odchodzš z kwitkiem. W tym samym czasie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaskoczyło media i opinię publicznš nowym pomysłem „fortuny” za szóste dziecko. Ile w tych zapowiedziach prawdy, skoro jeszcze w lipcu premier ogłosił plany zredukowania becikowego do kolejnego zasiłku dla gorzej zarabiajšcych? [srodtytul]Rodzice, czyli patologia?[/srodtytul] Pomoc rodzinie to wspólny element programu różnych partii. Wszystkie ugrupowania łšczy jeszcze jedno: mylš pomoc rodzinie z pomocš najuboższym. Dlatego becikowe na każde dziecko spotyka się z powszechnš krytykš polityków, którzy mimo ogromnego poparcia, jakie dali mu swego czasu w Sejmie (324 głosy za becikowym na 403 głosujšcych), pomysł okreœlajš najczęœciej jako niepotrzebne rozdawnictwo z państwowej kasy. Ostatnio za likwidacjš powszechnych œwiadczeń opowiedziała się była minister pracy w rzšdzie PiS Joanna Kluzik-Rostkowska.
Pojawiajš się też głosy, że dawanie rodzicom pieniędzy do ręki sprzyja patologii. Zdaniem posłanki SLD Izabeli Jarugi-Nowackiej „sš rodzice, którzy decydujš się na dziecko nie po to, żeby je kochać, tylko dla tego tysišca złotych”. Była wicepremier skwitowała rzecz dowcipem: „Do becikowego jeszcze dziewięć miesięcy, a mnie już chce się pić”. Podobna wypowiedŸ pod adresem grupy bardziej niż rodzice wrażliwej na dyskryminację zostałaby uznana za „mowę nienawiœci”. Ale w polskich warunkach takie myœlenie o rodzicach jest wręcz usankcjonowane instytucjonalnie. Pomoc rodzinie kończy się i zaczyna w oœrodku pomocy społecznej. To miejsce definiuje adresatów wsparcia jako ludzi nieporadnych życiowo, żyjšcych w permanentnym ubóstwie, wymagajšcych opieki, a także kontroli ze strony państwa. Z tej perspektywy rodziny, których dochód jest wyższy niż 504 zł na osobę, to grupa bogaczy, którym pomoc państwa jest zupełnie zbędna. Nawet jeœli np. spłacajšc kredyt na mieszkanie, muszš liczyć każdš złotówkę. [srodtytul]Zamieszanie i pułapki[/srodtytul] 1 listopada weszły w życie nowe zasady ograniczajšce wypłacanie becikowego. Każda kobieta, aby otrzymać œwiadczenie, musi udowodnić, że przed porodem regularnie chodziła do lekarza, a pierwsza wizyta odbyła się przed dziesištym tygodniem cišży. Rozwišzanie w gruncie rzeczy wydaje się słuszne. Kryje jednak poważne pułapki, które wielu osobom uniemożliwiajš odebranie œwiadczenia. Po pierwsze, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziły zamieszanie, podajšc dwie sprzeczne interpretacje przepisów. Tak że właœciwie do końca nie wiadomo, kogo dotyczy rozporzšdzenie: wszystkich matek, które zgłoszš się po becikowe po 1 listopada, czy tylko tych, które dopiero zaszły w cišżę. W praktyce oœrodki pomocy społecznej odmawiajš wypłaty œwiadczeń nawet kobietom, które urodziły przed ogłoszeniem zmian w prawie. Również matki, które leczyły się za granicš, powinny się nastawić na niekończšcš się przygodę w OPS. Zamieszanie jest tym większe, że druki specjalnych lekarskich zaœwiadczeń sš dostępne dopiero od niedawna, a powinny być co najmniej od marca. Całoœci dopełnia kompletnie zaniedbana kampania informacyjna. [srodtytul]Zapisy na przyszły rok[/srodtytul] Kobieta nawet do dziesištego tygodnia cišży może nie zdawać sobie sprawy, że będzie miała dziecko. W myœl nowych przepisów nie otrzyma becikowego. Załóżmy jednak, że dowiaduje się o cišży w ósmym tygodniu. Nowe wytyczne nakazujš jej jak najszybciej iœć do ginekologa. I tu pojawia się kolejna pułapka. Dostępnoœć oferty Narodowego Funduszu Zdrowia jest, delikatnie rzecz ujmujšc, ograniczona. Zapisanie się na pilnš wizytę jest w wielu miejscach niemożliwe, szczególnie pod koniec roku, gdy kończš się tzw. punkty z NFZ. Pech chciał, że nowe przepisy weszły w życie akurat w listopadzie. Dlatego kobiety, które dzwoniš do przychodni, często się dowiadujš, że zapisać się można, ale na styczeń. Co oznacza, że termin warunkujšcy otrzymanie becikowego nie zostanie dochowany. [wyimek]Chaos jest – jak widać – głównš cechš polityki rodzinnej naszego państwa. Zmiany z założenia testowane sš na obywatelu[/wyimek] To, że tak mało kobiet chodzi w cišży do lekarza i robi badania, nie wynika jedynie z niefrasobliwoœci. Popularne wœród pacjentów powiedzenie głosi, że do leczenia w naszej służbie zdrowia trzeba mieć zdrowie. Skoro już dziœ system opieki nad ciężarnš w ramach powszechnego ubezpieczenia jest niewydolny, to jak ma sobie poradzić z ogromnš liczbš nowych pacjentek? Czy ustawodawca wyszedł z założenia, że kobiety w cišży powinny teraz masowo siadać pod gabinetami bez zapisu i liczyć na to, że lekarz przyjmie je po godzinach z litoœci? [srodtytul]Szczególna opieka[/srodtytul] Przyszłej matce zawsze oczywiœcie pozostaje możliwoœć wizyty odpłatnej. Bez kolejek, bez stresu, z zasady w miłej atmosferze, co nie jest normš w przypadku wizyt „funduszowych”. Po prywatnej wizycie, której koszt waha się od 60 do nawet 200 zł, koniecznych badań nie da się wykonać bezpłatnie. I tak dla niektórych kobiet becikowe stanowi tylko zwrot częœci kosztów „bezpłatnego” leczenia w cišży. Zapis konstytucji (art 68 § 3) o „szczególnej opiece zdrowotnej nad kobietš ciężarnš” brzmi w polskich realiach jak żart. Mało jest matek, które w czasie cišży nie byłyby zmuszone do dodatkowych opłat: za wizytę, za badania krwi, za USG. Wszystkie te wydatki rosnš, jeœli cišża jest zagrożona. Także bezpłatny poród w ludzkich warunkach w wielu miejscach Polski pozostaje marzeniem. Z gwarantowanej przez konstytucję „szczególnej opieki nad kobietš w cišży” pozostaje więc już tylko plik ulotek firm farmaceutycznych i próbki proszku do prania pieluch wręczane matkom w szpitalu. [srodtytul]Test na obywatelu[/srodtytul] Po miesišcu od wprowadzenia ograniczeń w przyznawaniu becikowego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej można dostrzec oznaki przebudzenia. Urzędnicy zauważyli, że nakładanie jakichkolwiek obowišzków w warunkach polskiej służby zdrowia to fantasmagoria. Dlatego planowany jest aneks do rozporzšdzenia zakładajšcy możliwoœć drogi odwoławczej. Wszystkim rodzicom, którzy będš zmuszeni do skorzystania z tej furtki, trzeba życzyć sił i wytrwałoœci. Chaos jest – jak widać – głównš cechš polityki rodzinnej naszego państwa. Zmiany z założenia testowane sš na obywatelu. W przypadku becikowego akurat na kobiecie w połogu, czyli w okresie, gdy najbardziej potrzebuje spokoju. Takich przykładów jest niestety więcej. Kilka lat temu testowano, jak likwidacja Funduszu Alimentacyjnego wpłynie na œcišgalnoœć alimentów. Setki tysięcy kobiet z dnia na dzień zostały pozbawione œrodków do życia. Obecnie trwa testowanie reformy edukacji, wprowadzanej na siłę, wbrew sprzeciwom rodziców małych dzieci. Dzięki tej operacji ma się zwiększyć dostępnoœć przedszkoli bez zwiększania nakładów na budowę nowych placówek. Cierpliwoœć rodziców jest testowana nie tylko przez administrację państwowš, ale i samorzšdy, które potrafiš zaskakiwać przenoszeniem przedszkolaków do szkół w trakcie wakacji, a nawet we wrzeœniu. W praktyce o powszechnych, tanich przedszkolach możemy jednak zapomnieć. Postulat objęcia edukacji przedszkolnej subwencjš państwa przepadł w tym roku w Sejmie w jednym głosowaniu. Małe zaœ przedszkola prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia sš nieraz skutecznie wykańczane przez urzędniczš biurokrację, jak to się właœnie dzieje na Mazowszu. [srodtytul]Balcerowicz o bocianach[/srodtytul] Listopadowe ograniczenie wypłaty becikowego jest prawdopodobnie pierwszym krokiem do likwidacji jedynych elementów polityki prorodzinnej w Polsce. Przeciwnicy becikowego chcieliby też zabrać przyznawane od dwóch lat odliczenia podatkowe z tytułu wychowywania dziecka. Polityk SLD Wojciech Olejniczak powiedział nam wprost, że tego typu ułatwienia dla rodziców sš marnowaniem pieniędzy. A były wicepremier Leszek Balcerowicz pokpiwał jakiœ czas temu w wywiadzie dla „Newsweeka”: „Zamiast becikowego i odliczeń podatkowych na dzieci lepiej zaimportować bociany, wyjdzie taniej, a efekt będzie ten sam”. W takiej atmosferze trudno się dziwić, że rodziny nie decydujš się na więcej dzieci. Panuje powszechny lęk o jutro: czy będę miał pracę, czy kolejna cišża nie skończy mojej kariery, czy uda mi się płacić raty kredytu, czy znajdę dziecku przedszkole. Te pytania stawiajš sobie młodzi ludzie, a cišgły chaos oraz brak zrozumienia i lekceważenie problemu przez polityków nie dajš nadziei, że państwo doceni i wesprze niełatwe zadanie wychowania kolejnego dziecka. Albo chociaż nie będzie odbierać resztek poczucia stabilnoœci, wprowadzajšc nieustanne zmiany w przepisach. Tymczasem w oficjalnych opracowaniach sytuacja demograficzna Polski jest już okreœlana jako krytyczna. To chyba ostatni moment na to, by uœwiadomić politykom, że to nie bociany przynoszš dzieci. [i]Autorzy, rodzice czwórki dzieci, sš założycielami Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców i inicjatorami akcji Ratuj Maluch[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL