Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Orzecznictwo

Pracodawca nie może brać odcisków palców

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Danych biometrycznych nie wolno wykorzystywać do kontroli czasu pracy
Pracodawca nie ma prawa pobierać odcisków palców od zatrudnionych, nawet za ich zgodš. Jest to obejœcie przepisów kodeksu pracy – stwierdził [b]Naczelny Sšd Administracyjny (sygn. I OSK 249/09)[/b]. – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F26888DC718C602C15AB880B0949F3EB?id=76037]Kodeks pracy[/link] w art. 22[sup]1[/sup] wymienia dane, jakich pracodawca może żšdać od pracownika. Pobieranie i przetwarzanie innych danych jest niedopuszczalne – podkreœliła sędzia Ewa Dzbeńska. Tymczasem systemami biometrycznymi wykorzystujšcymi linie papilarne interesuje się wielu przedsiębiorców. Uważa się je za skuteczniejszy od innych sposób rejestracji czasu pracy.
W spółce LG Electronics Mława wprowadzono rejestrację wejœć i wyjœć z zakładu za pomocš czytników linii papilarnych, przetwarzanych na zapis cyfrowy. Odbyło się to za zgodš pracowników, wyrażonš w pisemnych oœwiadczeniach. Generalny inspektor danych osobowych nakazał usunięcie i zaprzestanie pobierania takich informacji, gdyż nie ma to podstawy prawnej. Nie legalizuje tego wyrażenie zgody przez pracowników. Spółka natomiast powoływała się na art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, który zezwala na przetwarzanie danych (w tym wypadku na pobieranie odcisków palców) za zgodš zainteresowanych. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że przetworzone do postaci cyfrowej linie papilarne pracowników spółki sš ich danymi osobowymi. Nie podzielił jednak stanowiska o braku podstawy prawnej i uchylił decyzję GIODO zaskarżonš przez spółkę. Takš podstawš jest zgoda zainteresowanych – stwierdził. Mimo że w kodeksie pracy nie ma mowy o danych osobowych w postaci linii papilarnych czy wzoru siatkówki oka, firma może je gromadzić, jeżeli spełniona zostanie choć jedna legalizujšca przesłanka. W wyniku skargi kasacyjnej generalnego inspektora NSA uchylił ten wyrok i oddalił skargę spółki. Żeby mówić o zgodzie jako przesłance legalnoœci, musi istnieć równorzędnoœć obu stron – podkreœlił. Pracodawca i pracownik nie sš równorzędnymi podmiotami i nie można wykluczyć, że zgoda będzie wymuszona. Na mocy dyrektyw europejskich dane biometryczne podlegajš szczególnej ochronie. Można je pobierać i przetwarzać tylko wówczas, gdy zezwala na to ustawa, np. o policji, o paszportach czy o Straży Granicznej. Kodeks pracy nie zawiera takich przepisów. Zgodnie zaœ z zasadš zawartš w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FD021B45CA3C97732441951796D99061?id=166335]ustawie o ochronie danych osobowych[/link], [b]administrator danych powinien zapewnić, że będš one adekwatne do celów, w jakich sš zbierane. Trudno zaœ uznać za adekwatne pobieranie danych biometrycznych do kontrolowania czasu pracy.[/b]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL