Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Pomoc sšsiedzka bez skutków w PIT

www.sxc.hu
Jeœli korzystamy z uprzejmoœci innych osób i nie dajemy im za to wynagrodzenia, nie będzie to skutkowało koniecznoœciš rozliczenia się z fiskusem
Wynika tak z odpowiedzi na interpelację poselskš nr 11 561. Z wystšpienia wynikało, że zdaniem organów podatkowych wzajemna nieodpłatna pomoc powinna być opodatkowana, również gdy sš to drobne usługi wzajemne stanowišce element naszego codziennego życia. Za nieopodatkowanš fiskus uznaje jedynie pomoc wzajemnš w rodzinie. Minister finansów nie zgodził się jednak z tym twierdzeniem. Przypomniał, że w myœl [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] przychodami sš otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienišdze i wartoœci pieniężne oraz wartoœć otrzymanych œwiadczeń w naturze i innych nieodpłatnych œwiadczeń.
Wynika to z art. 11 ust. 1 ustawy. Przepisy okreœlajš też szczegółowo zasady przeliczania dla celów ustalenia przychodu podlegajšcego opodatkowaniu wartoœci otrzymanych nieodpłatnych œwiadczeń lub œwiadczeń częœciowo odpłatnych. W interpretacji czytamy: „jednakże trudno uznać, iż osoba korzystajšca w danym momencie z usług innej osoby otrzymuje z tego tytułu dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mimo zasady powszechnoœci opodatkowania nie można bowiem twierdzić, iż pomoc sšsiedzka czy też inna działalnoœć danej osoby fizycznej polegajšca na udzielaniu wsparcia czy wzajemnych nieodpłatnych usług podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Zdaniem ministra tak szeroka interpretacja powszechnoœci opodatkowania mogłaby doprowadzić do absurdalnej sytuacji, w której otrzymana pomoc, czy to niewielka w postaci przypilnowania dziecka sšsiadów, czy też polegajšca np. na usuwaniu skutków klęski żywiołowej, powodowałaby powstanie obowišzku podatkowego u osoby takš pomoc otrzymujšcej. Co innego, gdy za danš usługę osoba otrzymuje wynagrodzenie. Wtedy osišgnie przychód z tzw. innych Ÿródeł, z którego będzie musiała się rozliczyć.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL