Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekonomia

Pod słowem honoru

Katastrofa œmigłowca w Dolinie Pięciu Stawów była œciœle tajna. Rozbity œmigłowiec Mi-2 został poršbany siekierš na kawałki (zdjęcie publikowane jest pierwszy raz)
Rzeczpospolita, MR Monika Rogozinska
„Odsłania się widok straszny: œlady nart idšce po zboczu gubiš się w pokruszonych bryłach œniegu ogromnej lawiny... Z drugiego końca już nie wychodzš!”
Tak opisał Mariusz Zaruski poszukiwanie Mieczysława Karłowicza, który w lutym 1909 r. nie wrócił do Zakopanego z samotnej wycieczki na nartach. Kilkanaœcie dni wczeœniej 33-letni kompozytor œwięcił owacyjne przyjęcie w Filharmonii Warszawskiej tryptyku symfonicznego. Jeszcze dwie doby wstecz pomagał Zaruskiemu redagować odezwę apelujšcš o powołanie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Potem wyruszył na Halę Gšsienicowš, by wypróbować nowy aparat fotograficzny. Zaruski wraz ze Stanisławem Gšsienicš Byrcynem i przybyłymi na pomoc kolegami odkopali ciało Karłowicza i znalezionym aparatem zrobili zdjęcie zwłok. W miejscu wypadku Zaruski wbił w œnieg gałšŸ jarzębiny. Wiosnš wypuœciła zielone pędy. Œmierć znanego kompozytora, taternika i narciarza w lawinie na stokach Małego Koœcielca była wstrzšsem. Przyspieszyła powstanie ratowniczej służby górskiej. 29 paŸdziernika 1909 r. cesarsko-królewskie galicyjskie namiestnictwo we Lwowie zatwierdziło statut towarzystwa: Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – czwartej organizacji ratownictwa górskiego na œwiecie po austriackiej, francuskiej, szwajcarskiej; pierwszej poza Alpami. Na jej czele stanšł „Hetman Tatr” – Mariusz Zaruski, malarz, narciarz, taternik, żeglarz, zahartowany pływaniem po Oceanie Arktycznym na carskim zesłaniu. Karłowicza zaliczono poœmiertnie do członków założycieli. Na głazie w miejscu jego œmierci wyryto napis: „Non omnis moriar – nie wszystek umrę”. Ten sam napis odlany będzie na dzwonie, który zawiœnie w koœciele w Chersoniu – ukraińskim mieœcie, gdzie w więzieniu generał Zaruski zostanie zamęczony.
Już w pierwszym roku działalnoœci TOPR doszło do tragedii, która stała się pretekstem do dyskusji o granicach powinnoœci i poœwięcenia. Karnoœć, odwaga, przytomnoœć umysłu, rozwaga – oto cnoty kardynalne, które powinny cechować idealnego ratownika, okreœlone przez naczelnika Zaruskiego. Dwóm z nich sprzeniewierzył się jego zastępca, góral Klemens Bachleda – jeden z najlepszych wspinaczy swoich czasów, zwany królem przewodników tatrzańskich. Latem 1910 r. wyczerpany turysta dotarł do schroniska w Morskim Oku. W œcianie Małego Jaworowego zostawił rannego kolegę. Obydwaj wczeœniej spadli. Ratownicy w nocy wyruszyli furmankami z Zakopanego. Rano weszli w œcianę, którš płynęły potoki lodowatej wody, leciały kamienie. „Deszcz lał zmieszany z gradem i œniegiem, biły pioruny. Z chłodu i wyczerpania sił z trudem posuwaliœmy się naprzód” – zanotował w księdze wypraw Zaruski. Gdy uznał, że dalej iœć niepodobna, bo zbyt naraża życie ratowników, zarzšdził odwrót. Klimek Bachleda nie posłuchał. Wspinał się dalej. – Klimku, wracajcie! – rozkazywał naczelnik. – Mus cłeka ratować – stwierdził Klimek i ruszył po swš œmierć. Zwłoki turysty ratownicy znaleŸli trzeciego dnia. „Zginšł wskutek zamarznięcia i rozerwania kręgosłupa” – zanotował Zaruski. Klimka Bachledę zabiła kamienna lawina. Na szczštki natknęli się po tygodniu. „Ciało było połamane, głowa prawie całkowicie oderwana” – relacjonował naczelnik. Obydwu zmarłych zniesiono i przetransportowano do Zakopanego. Na grobie Klimka wyryto napis: „Poœwięcił się i zginšł”. Do dziœ każdy wstępujšcy do pogotowia musi na nowo szukać granicy między poœwięceniem a odpowiedzialnoœciš. [srodtytul]Los œwiata na postronku[/srodtytul] Był dzień, w którym ratownik tatrzański trzymał na linie losy œwiata. Stanisław Gšsienica Byrcyn należał do grupy założycieli TOPR. – Latem 1914 r. ojciec prowadził Starym Zawratem do Doliny Pięciu Stawów studentów z opiekunem, profesorem. Usłyszeli wołanie o pomoc – mówi syn Stanisława, Kazimierz Gšsienica Byrcyn, ratownik TOPR od 49 lat. – Œniegi zalegały w żlebie. W wytopionej między skałš a lodem głębokiej szczelinie tkwiło dwóch nieszczęœników. Ojciec miał linę i z profesorem wycišgnęli turystów, napoili herbatš, doprowadzili do Pięciu Stawów. Wkrótce ojca powołano do służby w austro-węgierskiej armii. Na wojnie został postrzelony, wzięty do niewoli rosyjskiej i wywieziony na Sybir. Wrócił w 1922 r. Profesor przyjechał znowu z młodzieżš w Tatry. Nie wiedział, co się działo z ojcem. Wcišż korespondował z jednym z uratowanych na Zawracie – z Włodzimierzem Iljiczem Leninem. – Do tej pory Lenin jest mi winien dniówkę przewodnickš – mówił potem Stanisław Gšsienica Byrcyn. – Jakbym wiedział, że to on, losy Europy mogłyby być inne. – Nie żeby przecišł czy ugryzł powrózek, ale cosi by mógł ojciec zrobić – dodaje Kazimierz. [srodtytul]Fenomen TOPR[/srodtytul] Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów jestem, na każde wezwanie Naczelnika lub jego Zastępcy – bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu (...) i udam się w góry według marszruty i wskazań Naczelnika lub jego Zastępcy w celu poszukiwań zaginionego i niesienia mu pomocy”. Wœród pierwszych, którzy wypowiedzieli ułożonš przez Zaruskiego rotę przyrzeczenia, potwierdzajšc jš podaniem ręki naczelnikowi, byli inni górale przewodnicy: Jędrzej Marusarz Jarzšbek i Jakub Wawrytko Krzeptowski; taternicy, pionierzy narciarstwa: Henryk Bednarski – nauczyciel, i Stanisław Zdyb; Janusz Żuławski – dyrektor rozgłoœni lwowskiej, potem wileńskiej Polskiego Radia, Jerzy Żuławski – pisarz i poeta, Rafał Malczewski, syn Jacka – literat i malarz. Ta formuła społeczna TOPR sprawdza się do dziœ. Organizację tworzš rdzenni górale, napływowi zakopiańczycy i przyjezdni, zakochani w Tatrach ludzie różnych profesji – lekarze, artyœci, sportowcy, urzędnicy, dziennikarze, piloci, naukowcy, księża. O każdym można by napisać ksišżkę. O wielu już napisano. Pogotowie powstawało w czasach, kiedy Zakopane było jednym z głównych oœrodków życia literacko-artystycznego nieistniejšcej Polski. Dzieje pogotowia stały się częœciš naszej kultury. – Fenomen TOPR polega na tym, że skrajne indywidualnoœci, ambitne i harde, w służbie wspólnej sprawie podporzšdkowujš się karnie koledze, który jest kierownikiem akcji ratowniczej – mówi były naczelnik i dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Michał Jagiełło. – Warunkiem jest wzajemne zaufanie. Ratownicy dzielili los narodu. 72-letni Mariusz Zaruski zmarł w sowieckim więzieniu. Józefa Gšsienicę Tomkowego rozstrzelali Niemcy. Bronisław Czech odmówił trenowania kadry niemieckich skoczków narciarskich i zginšł w obozie w Auschwitz. Henryk Bednarski znalazł się tam za udzielanie pomocy uciekajšcym przez Tatry na Węgry. Wawrzyniec Żuławski walczył w powstaniu warszawskim. Józef Krzeptowski, kurier tatrzański, został zesłany na Syberię po wejœciu Armii Czerwonej. Po wojnie TOPR zmieniał formy organizacyjne i nazwę, ale istota służby pozostawała taka sama. Przełomem był rok 1958 r., kiedy małżeństwo Dewitzów podarowało ratownikom odszkodowanie, jakie dostało za œmierć w katastrofie lotniczej w Szwajcarii córki, taterniczki. Za te pienišdze kupiono zestaw alpejski z szelkami Grammingera ułatwiajšcy wydostanie rannego ze œciany. Wiktoria i Olgierd Dewitzowie otrzymali członkostwo honorowe organizacji. To najwyższe wyróżnienie otrzymał wtedy też... premier Józef Cyrankiewicz. – Zestaw alpejski nie miał instrukcji. Uczyliœmy się używania go na sobie – opowiada Józef Uznański, nestor ratowników. – Taternicy wchodzili w coraz trudniejsze œciany w rejonie Morskiego Oka. Nie wierzyli, że potrafimy ich stamtšd œcišgnšć. Uważali, że będziemy wołać Austriaków czy Szwajcarów. A my tymczasem się szkoliliœmy, trenowaliœmy. Używanie zestawu to praca zespołowa oparta na zaufaniu. Producent dawał gwarancje do zjazdów na linie do 300 m długoœci. My opuszczaliœmy się na linie po rannego do 500 m. I można byłoby więcej, pracujšc w takich zespołach! Największe wrażenie zrobił na Uznańskim zjazd wzdłuż przewieszonej œciany Kazalnicy Mięguszowieckiej. Wisiał na końcu cienkiej stalowej liny i wydawało się, że pod nogami miał œrodek Czarnego Stawu. Bywały problemy z karabinkiem obrotowym zapobiegajšcym wirowaniu ratownika. Piruety na linie wywoływały mdłoœci, zawsze gorsze u ratowanego. – Œcišgałem z Kazalnicy Andrzeja Skłodowskiego, ratownika, którego kompan wybił sobie bark. Zaczęło nas kręcić. Andrzeja na moich plecach złapały torsje. Wylšdowaliœmy w opłakanym stanie u podstawy œciany. [srodtytul]Katastrofa[/srodtytul] Pojawienie się helikoptera było kolejnym przełomem. W pionierskim locie w roku 1963 do wypadku w Tatrach œmigłowiec SM-1 do Doliny Pięciu Stawów pilotował Tadeusz Augustyniak. W dolinie tej 15 lat póŸniej wydarzyła się pierwsza katastrofa œmigłowca – œciœle tajna. Helikopter Mi-2 obniżał się do lšdowania po kontuzjowanš narciarkę. Nagle zniknšł w chmurze œniegu, która wybuchła jak dym. Wylatujšce z niej kawałki œmigła wskazywały na rozgrywajšcy się dramat. Helikopterem turlało po stoku. Niewiarygodne, ale poza dwoma złamanymi żebrami jednego z ratowników nic nikomu się nie stało. Informacje o wypadku władze PRL objęły zapisem cenzury. Maszyna produkowana w Polsce na licencji radzieckiej nie mogła się zepsuć. Do schroniska przyleciała komisja w innym Mi-2, który nie mógł potem zapalić silników, by wystartować. Przyleciał na pomoc trzeci. Rozbity helikopter kazano wywieŸć. Dla ułatwienia jego transportu ratownik Mietek Burdyl poršbał go na kawałki siekierš. Bywały dni tragiczne dla TOPR. 11 sierpnia 1994 r. podczas akcji ratunkowej runšł do Doliny Olczyskiej œmigłowiec Sokół. Zginęli doœwiadczeni ratownicy: Stanisław Mateja i Janusz Kubica, oraz piloci: Janusz Rybicki i Bogusław Arendarczyk. W przeddzień sylwestra 2001 r. nocš w Dolinie Pięciu Stawów Polskich na wyprawie ratunkowej lawina zabiła dwóch ratowników: strażnika parku narodowego, utalentowanego góralskiego muzykanta Marka Łabunowicza oraz studenta polonistyki i leœnictwa Bartka Olszańskiego. W cišgu 100 lat udzielono pomocy, zwieziono, uratowano około 58 tys. osób. Rotę przyrzeczenia powtórzyło do dziœ i podaniem ręki naczelnikowi potwierdziło 675 ratowników. Była wœród nich garstka kobiet. Najpierw przyjęto Zofię Paryskš, w 1947 r. Botanik i geograf, była pierwszš Polkš na szczytach Mont Blanc, Matterhornie i Monte Rosa; pierwszš kobietš na œwiecie – kwalifikowanym przewodnikiem górskim. Wraz z mężem Witoldem, kierownikiem TOPR po II wojnie, stanowili pierwsze małżeństwo w organizacji. Krystyna Sałyga, instruktor taternictwa i narciarstwa, przewodnik I klasy, przez 13 lat była etatowym profilaktykiem w TOPR z dwukrotnie wygranym ogólnopolskim konkursem krasomówczym w Golubiu-Dobrzyniu. – Czy praca w TOPR jest dla kobiet? – zastanawia się. – Zdecydowanie nie! Pamiętam pierwszš zwózkę z Kasprowego z połamanym narciarzem. Wszyscy wyszli patrzeć, jak sobie poradzę. Te czerwone swetry na górze... Pamiętam, jak złoœliwy kierownik wyprawy, a szliœmy na północno-zachodniš œcianę Niżnich Rysów po zabitego Niemca, dał mi do dŸwigania pół wózka alpejskiego. Jak ja dostałam w koœć, niosšc ten wózek! W grammingerze też musiałam zjeżdżać, ale tylko na szkoleniu. A jednak pracę w pogotowiu uważa za najwspanialszy okres w życiu. Kobietom ratownikom nie odbiera zasług. Zwykle zwišzane z którymœ ze schronisk znały swój teren, bywały pierwsze przy wypadku, udzielały pomocy na miejscu. Na przykład dowcipna, lubiana góralka Cesia Słodyczka z szałasu w Dolinie Stršżyskiej – znawczyni północnej œciany Giewontu. Albo Janina Pychowa z KuŸnic – pełna radoœci i humoru, która wybrańcom pozwalała mówić do siebie: mamo. Do Zakopanego dotarła spod Lwowa po kursie sanitarnym. Mieszkała w takim miejscu, że to do niej pukano, zgłaszajšc wypadek na nartostradzie. Brała sanki i szła do góry. W 1955 r. ukończyła kurs ratowniczy. – Czasem ciepło, szklanka herbaty, parę słów pocieszenia też dużo znaczy – mówi Krystyna Sałyga. – Często dyżurowałam w KuŸnicach. Ileż to lat póŸniej przychodzili ludzie i pytali: czy jest jeszcze Mama Pychowa? Niestety, już nie było. – TOPR jest dzisiaj nowoczesnš organizacjš wyposażonš na wysokim europejskim poziomie – podkreœla naczelnik Jan Krzysztof. Organizacjš prowadzšcš ratownictwo œcianowe, lawinowe, jaskiniowe, narciarskie i z powietrza własnym œmigłowcem. Z ratownikami zawodowymi i wyszkolonymi wolontariuszami. – Najwięcej obsługujemy wypadków narciarskich – mówi Adam Marasek, były zastępca naczelnika i profilaktyk, ratownik od 37 lat. – Ich iloœć roœnie wraz z liczbš wycišgów i kontuzjogennych nart carvingowych (dzięki nim słabym narciarzom wydaje się, że umiejš jeŸdzić) wymagajšcych mocnych nóg. Rocznie w Tatrach ginie do 20 osób. Najczęœciej z powodu skutków poœlizgnięcia się na œniegu i lodzie, zawałów, rażenia piorunem. Jesień to też czas samobójców. Przyjeżdżajš z całego kraju. Skaczš najchętniej z Nosala i Giewontu. Czego życzyć TOPR? – Żeby się rozwijał i miał jak najmniej pracy. [i]Monika Rogozińska jest ostatniš kobietš przyjętš w 1979 r. do TOPR. Przyrzeczenie złożyła naczelnikowi w 1982 r. Mieszkała i pracowała w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL