Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Polskie Noble przyznane

prof. Jerzy Strzelczyk (fot: fnp)
Rzeczpospolita
Czterej wybitni uczeni z Poznania i Warszawy pod raz osiemnasty otrzymali Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - tak zwane polskie Noble.
Sš nimi profesorowie: Jerzy Strzelczyk, Andrzej Koliński, Józef Barnaœ, Bogdan Marciniec. Wyróżnienie to mogš otrzymywać wybitni naukowcy za osišgnięcia i opracowania nowych technologii dokonane lub potwierdzone w cišgu ostatnich czterech lat poprzedzajšcych datę zgłoszenia do konkursu. W bieżšcej edycji termin ten upłynšł 15 grudnia 2008 roku (termin zgłaszania kandydatur do nagrody w edycji 2010 upłynie 15 grudnia 2009 roku). Uroczystoœć wręczania nagród odbywa się zawsze pod koniec roku na Zamku Królewskim w Warszawie.
Regulamin Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej postanawia, że dokonania laureatów muszš stanowić istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju. Muszš także zapewniać Polsce poczesne miejsce w nauce œwiatowej. Wysokoœć nagrody, przyznawanej od 1992 roku, wzrasta. W tym roku każdy z laureatów otrzyma 200 tysięcy złotych brutto. Grono laureatów, łšcznie z tegorocznymi, liczy już 65 osób. Do nagrody mogš być zgłaszani uczeni polscy, jak również obcokrajowcy mieszkajšcy i pracujšcy w Polsce od co najmniej czterech lat, a także obcokrajowcy zajmujšcy się w swoich badaniach polskš tematykš. Polskie Noble przyznawane sš w czterech kategoriach: nauki humanistyczne i społeczne, nauki przyrodnicze i medyczne, nauki œcisłe, nauki techniczne. Przyznaje je Rada Fundacji. Kandydatów do nagrody majš prawa zgłaszać dotychczasowi laureaci oraz inni wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Radę Fundacji. Osoby nominowane do nagrody muszš wyrazić zgodę na udział w konkursie. Merytorycznej oceny zgłoszonego osišgnięcia dokonujš wybitni polscy i zagraniczni badacze, autorytety w swoich dziedzinach. [ramka][b]prof. Jerzy Strzelczyk[/b] [i]Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu[/i] Laureat nagrody w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za rozprawę „Pióro w wštłych dłoniach” pokazujšcš w nowatorski sposób wkład twórczoœci intelektualnej kobiet w rozwój cywilizacji europejskiej od starożytnoœci do przełomu X/XI wieku. Ma 68 lat. Urodził się i studiował w Poznaniu. Z miastem tym zwišzał swojš karierę zawodowš. Obecnie kieruje Zakładem Historii Œredniowiecznej. Odbył liczne staże badawcze i studia za granicš (dwukrotny stypendysta Fundacji von Humboldta). Autor 24 ksišżek. Wielokrotny laureat nagrody ministra za osišgnięcia naukowe. [/ramka] [ramka][b]prof. Andrzej Koliński[/b] [i]Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego[/i] Nagrodzony w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych za opracowanie i zastosowanie w praktyce unikatowych metod przewidywania struktury przestrzennej białek. Ma 58 lat. Ukończył chemię na UW. Wielokrotnie przebywał na stażach naukowych za granicš, m.in. przez dziewięć lat pracował w The Scripps Research Institute w Kalifornii. Poznanie struktury białek ma podstawowe znaczenie dla zrozumienia molekularnych podstaw życia. Zastosowanie metody opracowanej przez prof. Kolińskiego obejmuje wspomagane komputerowo projektowanie leków. [/ramka] [ramka][b]prof. Józef Barnaœ[/b] [i]Instytut Fizyki UAM i Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu[/i] Został uhonorowany w dziedzinie nauk œcisłych za tworzenie teoretycznych podstaw spintroniki, a w szczególnoœci za wyjaœnienie zjawiska gigantycznego magnetooporu (GMR). Ma 58 lat. Ukończył poznański uniwersytet, na którym utworzył Zakład Fizyki Mezoskopowej. Współpracował z prof. Peterem Gruenbergiem i z prof. Albertem Fertem, którzy za odkrycie GMR otrzymali dwa lata temu Nagrodę Nobla. Efekt gigantycznego magnetooporu daje możliwoœć ważnych praktycznych zastosowań, które doprowadziły np. do znacznego zwiększenia pojemnoœci twardych dysków komputera. [/ramka] [ramka][b]prof. Bogdan Marciniec[/b] [i]Wydział Chemii UAM w Poznaniu[/i] Nagroda przypadła mu w dziedzinie nauk technicznych za odkrycie nowych reakcji i nowych katalizatorów procesów prowadzšcych do wytwarzania materiałów krzemoorganicznych o znaczeniu przemysłowym. Ma 68 lat. Studia chemiczne ukończył na uniwersytecie poznańskim, gdzie obecnie kieruje Zakładem Chemii Metaloorganicznej. Jest autorem lub współautorem ponad 120 patentów i zgłoszeń patentowych oraz 42 technologii, z których 14 wdrożono. Utworzył Fundację UAM oraz pierwszy w Polsce Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu (1995), którego jest dyrektorem. [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL