Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Grunt pod szosę wywłaszczy starosta

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej jest decyzjš kompleksowš, okreœla nie tylko wymagania dla nowego szlaku, ale także termin wydania przez właœcicieli niezbędnych nieruchomoœci
Podstawowe zasady dotyczšce przyznawania odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne majš z wyjštkami zastosowanie w przypadku realizacji inwestycji drogowej, o którym mowa w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=288399]ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. DzU 2008 r. nr 193, poz. 1194 ze zm.). [/link] [srodtytul]Gdzie z wnioskiem[/srodtytul] Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właœciwego zarzšdcy wydaje wojewoda – w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich, albo starosta – w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych. Decyzja ta wydawana jest w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera m.in.: wymagania dotyczšce powišzania drogi z innymi drogami publicznymi, z okreœleniem ich kategorii, wskazanie linii rozgraniczajšcych teren, [b]wymagania dotyczšce ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zatwierdzenie podziału nieruchomoœci, oznaczenie gruntów lub ich częœci według katastru nieruchomoœci[/b], które stajš się własnoœciš Skarbu Państwa lub właœciwej jednostki samorzšdu terytorialnego, zatwierdzenie projektu budowlanego. [srodtytul]Przejęcie praw[/srodtytul] Zgoda na realizację inwestycji okreœla także termin wydania nieruchomoœci. Nie może on być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym powyższa decyzja stała się ostateczna. Zajęte nieruchomoœci lub ich częœci z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, stajš się z mocy prawa: własnoœciš Skarbu Państwa – w odniesieniu do dróg krajowych, własnoœciš odpowiednich jednostek samorzšdu terytorialnego – w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. [srodtytul]Wypłata odszkodowania[/srodtytul] Decyzję ustalajšcš wysokoœć odszkodowania za nieruchomoœci wydajš wojewoda – w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich, oraz starosta – w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Do ustalenia wysokoœci i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D82BC09B1BC0EA3C7E7779F2AB9F4874?id=175872] o gospodarce nieruchomoœciami[/link] z zastrzeżeniem odrębnoœci uregulowań zawartych w art. 18 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=69D80D100D12EC7C4ACF6AA2012A4587?id=288399]ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.[/link] Zgodnie z tym przepisem wysokoœć odszkodowania ustala się według stanu nieruchomoœci w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartoœci z dnia, w którym następuje ustalenie wysokoœci odszkodowania. Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomoœci powodujš obniżenie wysokoœci odszkodowania o kwotę równš wartoœci tych praw. Jeżeli na nieruchomoœciach lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomoœci jest ustanowiona hipoteka, wysokoœć odszkodowania z tytułu wygaœnięcia hipoteki ustala się w wysokoœci œwiadczenia głównego wierzytelnoœci zabezpieczonej hipotekš wraz z odsetkami zabezpieczonymi tš hipotekš. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę œwiadczenia głównego wierzytelnoœci zabezpieczonej hipotekš wraz z odsetkami. Kwotę odszkodowania z tytułu wygaœnięcia ograniczonych praw rzeczowych wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały. [srodtytul]W podwyższonej kwocie[/srodtytul] W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomoœci zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokoœć odszkodowania przysługujšcego dotychczasowemu właœcicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu powiększa się o kwotę 10 tys. zł. Natomiast o kwotę równš 5 proc. wartoœci nieruchomoœci powiększa się wysokoœć odszkodowania w przypadku, w którym dotychczasowy właœciciel lub użytkownik wieczysty nieruchomoœci objętej decyzjš o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomoœć i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia nie póŸniej niż w terminie 30 dni od dnia: - doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej albo postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalnoœci; - w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Wydaje się, że powiększenie odszkodowania o kwotę 10 tys. zł nie wyklucza zwiększenia odszkodowania o 5 proc. w sytuacji, gdy przesłanki warunkujšce zwiększenia wystšpiš łšcznie. Przewidziano także waloryzację odszkodowania na dzień wypłaty według zasad obowišzujšcych w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomoœci. [ramka][b]Warto pilnować terminów[/b] [b]Kwestii odszkodowań nie należy zaniedbywać. Przypomina o tym[/b] [b]wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 wrzeœnia 2009 r. (sygn. akt P 33/07).[/b] Otóż nieruchomoœci pozostajšce 31 grudnia 1998 r. we władaniu jednostek samorzšdu terytorialnego, niestanowišce ich własnoœci, a zajęte pod drogi publiczne, z 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnoœciš tych jednostek, oczywiœcie za odszkodowaniem [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77328](art. 73 ust. 1 ustawy z 13 paŸdziernika 1998 r. – Przepisy wprowadzajšce ustawy reformujšce administrację publicznš DzU nr 133, poz. 872 ze zm.)[/link]. Odszkodowanie wypłacała gmina w odniesieniu do dróg będšcych 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi oraz Skarb Państwa w odniesieniu do dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Uprawnienie do złożenia stosownego wniosku wygasało po 31 grudnia 2005 r. [/ramka] [i]Autor jest radcš prawnym w Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k.[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL