Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Ewolucja, nie rewolucja

GREENPEACE
Krajom rozwijajšcym się można pomagać efektywniej. Potrzebne jest inne prawo i lepsza edukacja społeczeństwa.
Krajom rozwijajšcym się można pomagać efektywniej. Potrzebne jest inne prawo i lepsza edukacja społeczeństwa. Od 2004 roku, czyli od wstšpienia do Unii Europejskiej, Polska – dotychczas największy beneficjent programów pomocowych w latach 1999 – 2004 w Europie Œrodkowo-Wschodniej (pomoc OECD, Japonii, Niemiec, Francji, USA, Banku Œwiatowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego) – sama zaczęła je realizować. Większoœć polskiej pomocy dla krajów rozwijajšcych się przekazywana jest jako składka do budżetu UE oraz instytucji międzynarodowych w ramach tzw. pomocy wielostronnej. W Polsce natomiast funduszami na pomoc dwustronnš dysponujš Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. MSZ wspiera także organizacje pozarzšdowe.
Zgodnie z funkcjonujšcym od pięciu lat programem polskiej pomocy zagranicznej MSZ stara się kierować większoœć œrodków do krajów tzw. priorytetowych. W 2009 roku jest ich siedem: Autonomia Palestyńska, Afganistan, Angola, Białoruœ, Gruzja, Mołdowa, Ukraina. [srodtytul]Pomagać? Tak![/srodtytul] Aż 84 procent Polaków uważa, że Polska powinna pomagać krajom rozwijajšcym się. A sšdzš tak choćby dlatego, że nam kiedyœ pomagano. Na liœcie HDI (Human Development Indeks), w której ONZ porównała 182 kraje pod względem jakoœci życia mieszkańców, Polska zajęła miejsce 41. – To zobowišzuje – zauważa dr Katarzyna Czaplicka, ekonomistka, prezes Global Development Research Group, think tanku, który skupia naukowców badajšcych procesy rozwoju globalnego. – Pamiętajmy, że na œwiecie blisko 850 milionów ludzi cierpi głód, a 1,4 mld musi przeżyć za mniej niż 1,25 dolara dziennie – to około 1300 zł na wszystkie potrzeby – na cały rok. W ankietach na temat tego, gdzie powinna polska pomoc trafiać, Polacy najczęœciej wskazujš Białoruœ, Ukrainę i państwa afrykańskie. Kraje Czarnego Lšdu, zwłaszcza rejonu subsaharyjskiego, od lat znajdujš się w grupie państw najsłabiej rozwiniętych w œwiecie (podobnie jak państwa Oceanii, Karaibów, Azji). W tym regionie 30 – 40 proc. ludzi umiera przed ukończeniem 40. roku życia, blisko 70 proc. mieszkańców nie umie czytać i pisać, połowa (w Etiopii nawet 78 proc.) nie ma dostępu do wody pitnej, a blisko połowa dzieci jest niedożywiona. Za mniej niż dolara dziennie musi tam przeżyć połowa mieszkańców regionu. W Nigerii aż 92 proc. obywateli żyje za mniej niż 2 dolary dziennie. Nawet w krajach, gdzie gospodarka rozwija się szybko (np. Nigeria, Angola), z powodu ubóstwa cierpi znaczna częœć mieszkańców, a z rosnšcych dochodów korzystajš jedynie nieliczni. Na taki stan rzeczy wpływajš: zacofana struktura gospodarek, słabo rozwinięte, niewydajne rolnictwo, konflikty zbrojne, duży przyrost naturalny niewspółmierny do tempa rozwoju. Lecz nie tylko – nie bez znaczenia jest fakt, iż społeczeństwa tych krajów sš bardzo podzielone; niejednokrotnie najbogatsze kilka procent obywateli korzysta z ponad połowy wytworzonego dochodu narodowego, a dla najuboższych dostępny jest jedynie 1 – 2 proc. PKB. Rzšdy zaœ nie przeciwdziałajš postępujšcemu rozwarstwianiu społeczeństwa. Byłoby to możliwe dzięki œwiadczeniom socjalnym, upowszechnianiu dostępu do edukacji, demokratyzacji państwa. [srodtytul]Jak pomagać[/srodtytul] W obliczu takiej perspektywy w maju 2005 roku podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych UE Polska – podobnie jak inne nowe kraje członkowskie – zadeklarowała stopniowe zwiększenie pomocy dla krajów rozwijajšcych się – do 0,17 proc. polskiego PKB w 2010 r. i do 0,33 proc. PKB w 2015 roku. – Zapewne realizacja zobowišzań w 2010 roku nie będzie pełna, choćby ze względu na kryzys ekonomiczny i oszczędnoœci w państwach UE – zauważa Czaplicka. W tym samym roku Polska wraz z innymi państwami UE przyjęła założenia deklaracji paryskiej. W rozdziale dotyczšcym efektywnoœci pomocy znalazło się pięć zasad jej œwiadczenia: własnoœć koncepcji rozwojowych (projekty rozwojowe sš własnoœciš biorców), dostosowanie pomocy do potrzeb biorców, harmonizacja, zarzšdzanie na rzecz rezultatów oraz wzajemna odpowiedzialnoœć za udzielanš pomoc. Zasadami tymi majš kierować ci, którzy pomocy udzielajš, ale nie oznacza to całkowitej i natychmiastowej realizacji powyższych założeń. Działanie według pięciu zasad œwiadczenia pomocy nie zawsze jest bowiem takie proste. – Będzie łatwiejsze, gdy zmieni się prawo i MSZ będzie miało możliwoœć podejmowania wieloletnich zobowišzań. W krajach szczycšcych się najwyższym udziałem w programach pomocy rozwojowej istniejš mechanizmy gwarantujšce w budżecie państwa okreœlony poziom kwot na pomoc rozwojowš właœnie w perspektywie wieloletniej. W przypadku Polski wysokoœć tych funduszy uzależniona jest od np. sytuacji gospodarczej oraz aktualnych potrzeb w kraju – zauważa Mirosław Sycz, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ. Być może Polska zacznie œciœlej przestrzegać wytycznych œwiadczenia pomocy rozwojowej dzięki wejœciu kraju do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD. Zabiega o to ministerstwo, które stara się jednoczeœnie poszerzyć współpracę w tym zakresie z krajami Grupy Wyszehradzkiej. [srodtytul]Co to oznacza?[/srodtytul] 46 procent Polaków uważa, że najlepiej działamy w dziedzinie tzw. pomocy technicznej (szkolenie specjalistów, konsultacje przy wdrażaniu programów unijnych, pozyskiwanie funduszy). – Może warto to przekonanie zmienić? Być może należy się zastanowić, czy na innym, wynikajšcym z rzeczywistych potrzeb, rodzaju pomocy biorcy nie skorzystajš bardziej? – zastanawia się Katarzyna Czaplicka. – Po co stawiać się tak często w pozycji zewnętrznego eksperta? Jaki sens ma opowiadanie na Ukrainie czy w Mołdowie o polskich doœwiadczeniach transformacji i pozyskiwaniu œrodków unijnych? Nasze doœwiadczenia często bardzo trudno przełożyć na tamte realia: odmienne œrodowisko prawne, inny sposób funkcjonowania administracji, inne zwyczaje..., a takie rzeczy powinno się brać pod uwagę, jeœli chcemy żeby nasza pomoc była naprawdę skuteczna. Czaplicka zgadza się z działajšcymi w Grupie Zagranica autorami raportu „Polska pomoc zagraniczna”, że zamiast takiej formy pomocowej zasadniejsza byłaby szersza pomoc w Afryce, gdzie konieczne jest podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy, ułatwienie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, a w konsekwencji ograniczanie ubóstwa i poprawa jakoœci życia ludzi. [srodtytul]Co przeszkadza?[/srodtytul] Polska pomoc rozwojowa paradoksalnie traci i jednoczeœnie zyskuje na tym, że nie ma do dyspozycji rozbudowanych strategii pomocowych i wsparcia znanych i wielkich organizacji charytatywnych, które w starych państwach Unii istniejš od kilkudziesięciu lat. Zyskuje, bo budujšc system, może korzystać z doœwiadczeń innych krajów i uniknšć popełnionych przez nie błędów. Traci, bo brak jej doœwiadczenia, siły przebicia, a organizacjom pomocowym często innych niż państwowe – Ÿródeł finansowania. – Stšd też rozdrobienie w polskiej pomocy rozwojowej i przewaga działalnoœci szkoleniowej i doradczej – opowiada Czaplicka. – Większoœć polskich projektów pomocowych trwa krótko i ogranicza się do kilku miesięcy aktywnoœci, która jest finansowana z grantu ze œrodków budżetowych. Nie ma czasu i pieniędzy na rozpoznanie miejsca, nawišzanie trwałych kontaktów z lokalnymi partnerami – miejscowš organizacjš, samorzšdem, na włšczenie mieszkańców w działania projektowe. W takiej sytuacji większe jest prawdopodobieństwo, że np. wybudujemy szkołę w miejscu, do którego dzieci nie przyjdš, albo że po wyjeŸdzie zespołu realizujšcego grant nikt nie zadba o to, by miejscowi nauczyciele otrzymywali pensje i nie brakowało pieniędzy na przybory szkolne – obrazuje ekonomistka. Łatwiej coœ wymyœlić w małej organizacji, ale wcale nie tak łatwo to zrealizować. Dlatego na międzynarodowš skalę wcišż skuteczniejsze sš duże, choć czasem zbiurokratyzowane instytucje jak np. Oxfam, które od lat w wielu krajach majš swoje agendy, współpracowników, biura, partnerów w samorzšdach i organizacjach NGO. Majš też więcej pieniędzy od sponsorów i wyższe dofinansowania. – Z punktu widzenia efektywnoœci działań projekty z większym budżetem dajš przede wszystkim większš pewnoœć profesjonalizacji. Obecnie na całym œwiecie widoczna jest tendencja do koncentracji funduszy. Chociaż... ukierunkowanie œrodków polskiej pomocy na duże projekty stwarza niebezpieczeństwo, że małe organizacje, szczególnie nowe, napotkajš na trudnoœci z wejœciem i zaistnieniem na rynku – komentuje Mirosław Sycz. – Stanš przed niebezpieczeństwem zmonopolizowania współpracy rozwojowej przez duże i silne podmioty. Z drugiej strony taka polityka przyspieszy i tak nieunikniony proces dojrzewania samych organizacji pozarzšdowych – będš się konsolidowały, zrzeszały. Na razie polski trzeci sektor nie musi konkurować o fundusze na współpracę rozwojowš z sektorem prywatnym (również ze względu na rozwišzania prawne), ale po wprowadzeniu ustawy o współpracy na rzecz rozwoju ta sytuacja może ulec zmianie. Organizacje pozarzšdowe muszš być do tego przygotowane – dodaje. Olbrzymim problemem jest brak ustawy o polskiej współpracy rozwojowej, o której powstanie i uchwalenie od lat starajš się zarówno organizacje pozarzšdowe, jak i sam Departament Współpracy Rozwojowej MSZ. Obecnie MSZ ponownie pracuje nad założeniami projektu tego dokumentu. Ale dopiero przyjęcie nowej ustawy o finansach publicznych (podpisanej 18 wrzeœnia przez prezydenta RP) wpłynie na przyspieszenie pracy, a w perspektywie umożliwi realizację wieloletnich programów pomocowych i uzasadni ustalanie wieloletnich priorytetów polskiej polityki pomocowej. Z informacji MSZ wynika, że nowe założenia powinny być gotowe do końca paŸdziernika. Ministerstwo zdecyduje, czy za sprawy organizacyjne zwišzane z pomocš będzie odpowiadać tylko resort czy może specjalnie powołana agencja. PóŸniej zaœ założenia trafiš jeszcze do uzgodnień międzyresortowych. [srodtytul]Zobaczyć człowieka, nie procedurę[/srodtytul] Na takim rozdrobnieniu pomocy nie korzystajš jej beneficjenci. WyobraŸmy sobie, że pewnemu biednemu krajowi pomaga 20 zamożnych państw i wiele organizacji. – Niemal każdy z nich ma inne procedury realizowania pomocy, wymaga spełnienia innych warunków i kieruje się odmiennymi wytycznymi przygotowania sprawozdań, bez których potrzebujšcy – samorzšdy, jednostki rzšdowe czy organizacje obywatelskie – nie otrzymajš pomocy finansowej lub materialnej – podkreœla Katarzyna Czaplicka. – W Polsce urzędnicy, przedsiębiorcy i członkowie organizacji często narzekajš na unijne procedury pozyskiwania grantów. A jak coœ podobnego, nawet w nieco uproszczonej formie, ma być zrealizowane w państwie, gdzie 60 procent obywateli to analfabeci? Należy te procedury zmieniać i ujednolicać, pomagajšc krajom rozwijajšcym się zachować zdrowy rozsšdek. Zawsze dostrzegać za procedurami zwykłego, potrzebujšcego człowieka. Niezależnie od tego, czy program pomocy dotyczy budowy studni, mostów czy walki z analfabetyzmem, rzadko można dostrzec natychmiastowe skutki takiej pomocy. Trzeba się przygotować na ewolucję, nie rewolucję. Powoli ewoluujš też nasze poglšdy – opinie społeczeństwa, które jeszcze całkiem niedawno samo korzystało z pomocy rozwojowej, i wiedza, zarówno o problemach ludzi mieszkajšcych w uboższych niż Polska państwach, jak i o sposobach, które pozwolš pomóc krajom rozwijajšcym się. – Dziœ polscy politycy się tym nie zajmujš, bo wiedzš, że nie przysporzš sobie w ten sposób wyborców – zauważa Czaplicka. – Ale to się zmieni wraz ze wzrostem zamożnoœci polskiego społeczeństwa. Przyspieszyć może to również tzw. edukacja globalna w szkołach. Dorosnš rzesze przyszłych wyborców, którzy będš œwiadomi, do czego jesteœmy zobowišzani jako członkowie społecznoœci międzynarodowej, i oceniš, jak się z tego wywišzujš kolejne rzšdy – dodaje. ? Raporty o polskiej pomocy rozwojowej dostępne na stronach: [link=http://ubostwo.pl/raporty.html]http://ubostwo.pl/raporty.html [/link] – raport CONCORD „Lighten the load” (zmniejszyć obcišżenie) [link=http://www.polskapomoc.gov.pl ]www.polskapomoc.gov.pl [/link] „Polska współpraca na rzecz rozwoju – raport roczny 2008” – materiały MSZ [link=http://www.zagranica.org.pl]www.zagranica.org.pl[/link] „Polska pomoc zagraniczna 2008” – raport organizacji pozarzšdowych. Wyniki sondaży przytaczam za powyższymi raportami. Dane na temat raportu HDI za 2009 rok za GRDG Policy Paper 3/2009. [ramka]Jan Szczyciński [i]ekspert Global Development Research Group, współautor raportu „Polska pomoc zagraniczna 2008”, Grupa Zagranica [/i] W Polsce istnieje duże pole do wzmocnienia roli organizacji pozarzšdowych we współpracy rozwojowej. Stały dialog organizacji ze stronš rzšdowš niewštpliwie pokazałby, że znaczna częœć postulatów tego œrodowiska jest zbieżna ze stanowiskiem MSZ. Lepsze zrozumienie drugiej strony wymaga budowania mocnej pozycji organizacji pozarzšdowych wobec innych interesariuszy. Przecież do wielu projektów pomocowych możemy wnieœć istotny wkład merytoryczny, wiedzę, a także służyć niezbędnymi analizami. Konieczne jest zatem budowanie zdolnoœci instytucjonalnych organizacji pozarzšdowych (aby mogły efektywnie komunikować społeczeństwu to, co robiš) i eksperckie wspieranie przez nie decydentów – w skali większej niż dotychczas. Jednoczeœnie, jeżeli rzšd chce traktować organizacje pozarzšdowe jak rzeczywistych partnerów, powinien stworzyć im warunki realizacji tych działań. Jednak nawet jeœli tego nie zrobi, to organizacje pozarzšdowe nie powinny zaprzestawać budowy swojej pozycji opartej na wiedzy i doœwiadczeniu. Organizacje pozarzšdowe apelujš o utworzenie w polskim parlamencie grupy parlamentarnej ds. rozwoju. Ale powinny równoczeœnie zaproponować program dla takiej grupy, okreœlić cel jej istnienia. Apelujš o przyjęcie ustawy o współpracy rozwojowej? Powinny wspólnie z MSZ zastanowić się, jak i do kogo ten apel skierować. Apelujš w końcu o większe zaangażowanie mediów w sprawy rozwoju, ale powinny już na etapie przygotowania projektu myœleć, jakie rezultaty będzie można pokazać w telewizji, jak najefektywniej współpracować z dziennikarzami. Nie szukajmy wymówek, nie wstydŸmy się gotowych, kompleksowych rozwišzań dla rzšdu. Nie obawiajmy się przeznaczania sporych sum na własne szkolenia, ekspertyzy i ich upowszechnianie. Dopiero wtedy organizacje pozarzšdowe będš traktowane przez rzšdzšcych jako pełnoprawny partner, a nie tani podwykonawca. opr. mdv[/ramka] [ramka]Marcin Perczyński [i]pracownik misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie[/i] Pobyt na misji oznacza długš – minimum rocznš – rozłškę z rodzinš i przyjaciółmi oraz całkowitš zmianę warunków życia. Częœć osób może oczekiwać prostego zajęcia, wyobraża sobie np., że będzie karmić głodne dzieci. W rzeczywistoœci sporš częœć czasu na misji pochłania praca biurowa: pisanie projektów, analizowanie danych, rozliczanie budżetów. Żaden projekt nie zostanie wdrożony, jeœli nie znajdzie się instytucja skłonna go sfinansować. Z kolei każdy donator będzie wymagał rzetelnego uzasadnienia potrzeby realizacji danego projektu oraz regularnych raportów na temat postępu w jego realizacji, zgodnie z uzgodnionymi wskaŸnikami. W miejscu takim jak stan Jonglei w Południowym Sudanie nie do przeceniania jest ważnoœć solidnego zaplecza administracyjnego oraz finansowego. Utrzymanie bazy pochłania poważne kwoty, a prowadzenie działań terenowych wymaga już bardzo znaczšcych wydatków. Organizacje mniejsze niż PAH mogłyby napotkać bardzo poważne problemy finansowe zwišzane z utrzymaniem samej obecnoœci, nie wspominajšc o prowadzeniu działań. W miejscu, gdzie nie ma dróg, największym wyzwaniem jest logistyka. Zakup nowego auta terenowego to bardzo duży wydatek, a utrzymanie go w stanie użytecznoœci to poważne wyzwanie. To samo dotyczy agregatów pršdotwórczych niezbędnych do pracy biurowej. Osoba wyjeżdżajšca na misję musi mieć pełnš œwiadomoœć, w co się pakuje. Bez sensu jest wyjazd na kilka tygodni czy miesięcy, po których ktoœ decyduje, że jednak to nie jest to. Czym innym jest trzymiesięczny wolontariat, czym innym roczne zobowišzanie umowš o pracę. Poza PAH jest w Polsce kilka innych organizacji prowadzšcych stałe misje zagraniczne, warto monitorować ogłoszenia o wakatach i ubiegać się o pracę. Praca na takiej misji, choć ciężka i wymagajšca, sprawia bardzo dużo satysfakcji i warta jest każdej chwili. [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL