Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Dług publiczny: rośnie, będzie jeszcze gorzej

Ostrożne uwzględnienie samych kosztów dotychczasowych obietnic emerytalnych bez kosztu darmowego leczenia oznacza, że dług publiczny na głowę każdego obywatela wynosi ponad 70 tys. złotych
Według oficjalnych statystyk dług publiczny w przeliczeniu na jednego obywatela Polski wynosi około 17 tys. złotych. Jednak tak naprawdę jest on znacznie wyższy. Oficjalne dane na temat zadłużenia sektora publicznego, czyli tak naprawdę nas, podatników, sš niejasne i nierzetelne, bo ujmujš tylko małš częœć istniejšcego zadłużenia. Głównym brakujšcym elementem w statystyce zadłużenia publicznego sš dopłaty z budżetu, czyli z naszych podatków, do emerytury oraz zakup usług leczenia, które sš płatne póŸniej niż w bieżšcym roku budżetowym. Taki nierzetelny sposób księgowania jest wygodny dla polityków. Pozwala im chwalić się bieżšcymi wydatkami bez ukazywania ich długoterminowych konsekwencji. Gdy na przykład kilka lat temu Sejm uchwalił wczeœniejsze emerytury górnicze warte 70 mld zł, to oficjalny dług państwa nie wzrósł ani o złotówkę. A przecież posłowie skutecznie zobowišzali nas do wypłaty tej sumy w przyszłoœci. Ostrożne uwzględnienie samych kosztów dotychczasowych obietnic emerytalnych bez uwzględnienia wszakże kosztu darmowego leczenia oznacza, że dług publiczny na głowę każdego obywatela sięga ponad 70 tys. złotych. Tak więc dług publiczny Polski wynosi nie około 47 proc. PKB, jak twierdzi się oficjalnie, lecz ponad 200 proc. PKB! [srodtytul]Co to jest dług[/srodtytul]
Dane te nie zaskoczš rozsšdnego człowieka, który wie, co to jest dług. Bo wie on, że dług to pienišdze, które jesteœmy winni innym. By to zrozumieć, nie trzeba znać ani ekonomii, ani księgowoœci. Tš logikš kieruje się prawo, które zobowišzuje sektor prywatny do księgowania wszystkich jego zobowišzań. Jednak państwo uznaje, że obowišzuje je inna logika. Państwo uznaje bowiem, że nie musi księgować całego swojego długu. Liczne autorytety i aparat państwowy udajš, że dług można dowolnie definiować, a duża częœć zobowišzań z odległej przyszłoœci nie istnieje w teraŸniejszoœci. Jest to nierzetelne. By jasno i rzetelnie przedstawić sytuację finansowš Polski, należy ujšć i przedstawić całe zadłużenie sektora publicznego niezależnie od terminu jego zapłaty i niezależnie od tego, komu zobowišzaliœmy się zapłacić te pienišdze. Na razie państwo poprawnie księguje tylko papiery wartoœciowe emitowane przez sektor publiczny, takie jak obligacje Skarbu Państwa, oraz kredyty zacišgnięte w bankach. Dlatego ten rodzaj długu, bez względu na to, czy jest płatny za rok czy za dziesięć lat, jest uwzględniony w oficjalnej statystyce zadłużenia sektora publicznego. Natomiast zobowišzania państwa wobec Polaków w postaci przyszłych emerytur oraz obiecanego darmowego leczenia sš księgowane tylko w budżecie roku, w którym zostanš zapłacone. Oznacza to, że dopłaty do emerytur i koszt leczenia bieżšcego roku sš zaksięgowane w budżecie na rok 2009. Natomiast te same zobowišzania za lata 2010, 2011, 2012 itp. nie sš nigdzie ujęte. Choć, oczywiœcie, jak najbardziej stanowiš wymagalne zobowišzania państwa. Takie księgowanie stanowczo zaniża dane dotyczšce zadłużenia sektora publicznego. Takie ujęcie długu publicznego byłoby rzetelnym uproszczeniem, gdyby struktura wiekowa społeczeństwa się nie zmieniała – mniej więcej ta sama liczba emerytów, rencistów i osób wymagajšcych leczenia przypadałaby na pracujšcych i płacšcych podatki. Ale od lat 60. ubiegłego wieku nasze społeczeństwo się starzeje. [srodtytul]Negatywne konsekwencje[/srodtytul] Dotychczasowy sposób przedstawiania zobowišzań Polski ma poważne negatywne skutki, zwłaszcza dla młodych i nienarodzonych Polaków. Wyższe ukryte zadłużenie dziœ oznacza większe podatki oraz redukcję œwiadczeń w przyszłoœci, gdy trzeba będzie spłacić całe, zarówno to ujawnione, jak i nieujawnione w oficjalnych danych, zadłużenie. Na takiej zasadzie zadziałała reforma emerytalna. Przejœcie od systemu pokoleniowego, w którym dzieci i wnuki płaciły za emerytury rodziców i dziadków, do systemu składkowego, w którym każdy oszczędza na swojš emeryturę, polega na tym, że obecni młodzi zapłacš za emerytury dwa razy. Najpierw zapłacš za emerytury swoich dziadków i rodziców, a potem jeszcze raz zapłacš za własne niższe emerytury. Podobnie trzeba będzie zrobić z emeryturami mundurowymi, sędziów, prokuratorów, rolników oraz kosztami leczenia wszystkich Polaków. [wyimek]Oficjalne dane na temat zadłużenia sektora publicznego, czyli tak naprawdę nas, podatników, sš niejasne i nierzetelne, bo ujmujš tylko małš częœć istniejšcego długu[/wyimek] Ukrywajšc przed nami skalę rzeczywistego zadłużenia, rzšdzšcy ze wszystkich obozów politycznych chcš ukryć, że w przyszłoœci czekajš nas podwyżki podatków oraz niższe, niż obiecano œwiadczenia. Rzetelnym sposobem prezentowania zadłużenia sektora publicznego jest ukazanie całego zadłużenia niezależnie od terminu jego zapłaty i tego, komu winni jesteœmy pienišdze. Najczęstszš odpowiedziš na rozbieżnoœć pomiędzy oficjalnymi danymi a rzeczywistym zadłużeniem publicznym jest stwierdzenie: „ale w innych krajach też tak robiš”. Owszem, w większoœci krajów, choć nie we wszystkich, władze tak liczš dług, by nie oddawał on prawdziwego, a wyższego poziomu zadłużenia. Politycy wszystkich krajów majš tendencję do wydawania więcej, niż podatnicy sš w stanie zapłacić. Sytuacja Polski jest więc podobna do większoœci rozwiniętego œwiata. I tu, i tam politycy zaaprobowali metodologię liczenia zadłużenia publicznego, która zaniża oficjalnie podawane zadłużenie publiczne. I przez wiele lat mogli tak czynić bezkarnie, ponieważ fałszowano księgowoœć zobowišzań wybiegajšcych dziesištki lat do przodu. [srodtytul]Kto za to zapłaci[/srodtytul] Długi, które zacišgali politycy, stawały się wymagalne dawno po tym, gdy nie tylko kończyły się ich kadencje, ale również, gdy większoœci z nich już nie było wœród nas. Za emerytury rolnicze udzielone przez Gierka, liczne branżowe przywileje emerytalne utworzone przez ekipę Jaruzelskiego płacš podatnicy, którzy wtedy byli dziećmi lub których jeszcze w ogóle nie było. Podobnie będzie z kosztem umożliwienia zdrowym ludziom przechodzenia na renty i wczeœniejsze emerytury przez SLD w połowie lat 90. Młodzi podatnicy będš płacić jeszcze przez wiele lat po tym, gdy politycy, którzy zwiększyli tym rozdawnictwem swš popularnoœć i władzę, odejdš z polityki lub wręcz z tego œwiata. Okres rozliczenia się z podjętych zobowišzań można było dodatkowo przedłużać, zacišgajšc nowe kredyty w miejsce wczeœniejszych zobowišzań. Pożyczanie bowiem to przesuwanie konsumpcji w czasie – z przyszłoœci na teraŸniejszoœć – oraz przesuwanie płatnoœci z dziœ na przyszłoœć. Ale większy dług dziœ to wyższe podatki i mniej pieniędzy na inwestycje i œwiadczenia jutro. A niestety, dalej już tak przerzucać długów na przyszłoœć się nie da. Ta niegdysiejsza odległa przyszłoœć jest już coraz bliżej, a my bierzemy udział w bezprecedensowym starzeniu się społeczeństw. I dziœ już możemy stwierdzić, że nawet po wielu reformach nie starczy pieniędzy podatników na istniejšce, ale niezewidencjonowane zobowišzania państwa. Powojenny system opieki społecznej opierał się na opłatach pokoleń młodszych na wydatki socjalne starszych. [wyimek]Rzšdzšcy ze wszystkich obozów politycznych chcš ukryć, że w przyszłoœci czekajš nas podwyżki podatków oraz niższe, niż obiecano, œwiadczenia[/wyimek] System ten sprawdzał się dobrze, dopóki rosła liczba podatników. Jednak od lat 60. ubiegłego wieku wraz ze starzeniem się społeczeństw coraz mniejsza liczba pracujšcych musi utrzymać coraz większš liczbę beneficjentów różnych przywilejów obiecanych w przeszłoœci przez polityków. Starzenie się społeczeństwa uczyniło dotychczasowe sposoby zabezpieczenia socjalnego coraz bardziej kosztownymi, dolegliwymi i niedajšcymi się utrzymać w niedalekiej już przyszłoœci. [srodtytul]Co możemy zrobić? [/srodtytul] Zachowujmy się tak, jakbyœmy byli bardzo zadłużeni – bo jesteœmy. W najbliższych dekadach Polska potrzebuje wygenerować znacznš nadwyżkę budżetowš oraz ograniczyć koszty przywilejów emerytalnych i darmowego leczenia na koszt podatników – w innym wypadku czekajš nas drastycznie wyższe podatki oraz drastycznie niższe œwiadczenia. [wyimek]Polska potrzebuje znacznej nadwyżki w budżecie, musi też ograniczyć koszty przywilejów emerytalnych i darmowego leczenia [/wyimek] Oznacza to zmniejszenie wydatków państwa, podniesienie podatków oraz unieważnienie częœci zobowišzań. Im szybciej dokonamy tych zmian, tym mniej będš one bolesne. Ponadto elementarna uczciwoœć wymaga, by policzyć poziom prawdziwego zadłużenia Polski – i podawać go do wiadomoœci publicznej co roku w ustawie budżetowej oraz co miesišc razem z danymi na temat zadłużenia publicznego. Tak, by wszystkie pokolenia Polaków mogły z pełnš œwiadomoœciš zadecydować, na jaki system zabezpieczeń społecznych stać nas tak naprawdę, a nie według nierzetelnych liczb przedstawianych nam dotychczas. Bez rzetelnych informacji demokracja nie działa. Brak pełnej ewidencji tworzonych zobowišzań pozwala rzšdzšcym rozdawać liczne przywileje w celu zwiększenia swej władzy bez ukazywania społeczeństwu pełnych kosztów takich działań. [i]Autor jest absolwentem Harvard UnivAssociates i Deutsche Morgan Grenfell.[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL