Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Czy przeprowadzka jest kosztem nabycia mieszkania?

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
[b][i]Co jest nieopodatkowanš kwotš przeznaczonš na cele mieszkaniowe po sprzedaży własnego mieszkania: a) wyłšcznie koszta nowego mieszkania w stanie deweloperskim (lub używanego - na rynku wtórnym); czy z VAT? b) koszt mieszkania + opłaty notarialne itp.?
c) koszt mieszkania + opłaty + udokumentowany koszt wykończenia? d) koszt mieszkania + opłaty + wykończenie + udokumentowany koszt przeprowadzki wykonanej przez wyspecjalizowanš firmę?[/i][/b] (nazwisko do wiadomoœci redakcji) [b]Odpowiada Edyta Koœlacz, certyfikowana księgowa, ProPIT Biuro rachunkowe, www.propit.com.pl[/b] W obecnym stanie prawnym sš aż trzy różne regulacje pozwalajšce skorzystać ze zwolnienia przychodu bšdŸ dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomoœci. O tym, która powinna być zastosowana decyduje data nabycia (wybudowania) nieruchomoœci. Inne przepisy prawa będš stosowane do sprzedaży nieruchomoœci i praw majštkowych nabytych przed 1 stycznia 2007 r., inne do nieruchomoœci i praw majštkowych nabytych między 1 stycznia 2007 a 31 grudnia 2008, a jeszcze inne do nieruchomoœci nabytych od 1 stycznia 2009 r. Przedstawione pytanie dotyczy bšdŸ sprzedaży nieruchomoœci nabytych do końca 2006 r., bšdŸ nabytych w 2009 roku – a to dlatego, że właœnie w tych okresach zastosowanie znajduje zwolnienie z opodatkowania przychodów bšdŸ dochodów, jeœli zostanš one przeznaczone na cele mieszkaniowe. Jeżeli pytanie czytelnika odnosi się do sprzedaży nieruchomoœci nabytej (wybudowanej) do końca 2006 r. wówczas zgodnie z przepisami sprzedaż nieruchomoœci jest opodatkowana stawkš zryczałtowanego podatku w wysokoœci 10 proc. przychodu ze sprzedaży. Podatku nie trzeba będzie płacić, jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży zostanie wydana na tzw. cele mieszkaniowe w cišgu 2 lat. Podatnik skorzysta z tego zwolnienia, jeœli złoży w urzędzie skarbowym druk PIT-23 „Deklaracja o osišgniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomoœci lub praw majštkowych objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym”. Dodatkowo wymagane jest złożenie oœwiadczenia pisemnego, że przychód ze sprzedaży zostanie wydatkowany na cele okreœlone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lub art. 21 ust. 1 pkt 23a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] (ustawa o PIT). Jednak w praktyce doœć łagodnie podchodzi się do wymogu złożenia oœwiadczenia. Decydujšce znaczenie ma wydatkowanie dochodów na cele uzasadniajšce zwolnienie. Z przepisów ustawy o PIT wynika, że wolne od podatku dochodowego sš przychody ze sprzedaży nieruchomoœci i praw majštkowych w częœci wydatkowanej na m.in. lokal mieszkalny stanowišcy odrębnš nieruchomoœć oraz m.in. na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont własnego lokalu mieszkalnego. W przedstawionej sprawie niewštpliwie zwolnieniem będš objęte wydatki na nabycie, które obejmujš koszty zakupu nowego mieszkania w stanie deweloperskim (lub używanego - na rynku wtórnym) łšcznie z kwotš podatku VAT wraz z opłatami notarialnymi, bo te przy umowie kupna ponosi nabywca. Nadto zwolnieniem będš objęte œrodki przeznaczone na udokumentowane koszty wykończenia, te będš bowiem spełniały definicję remontu już własnego lokalu mieszkalnego. Trudno natomiast znaleŸć argument, by udokumentowane koszty przeprowadzki były zwišzane nabyciem lokalu mieszkalnego i były objęte zwolnieniem. Przy ocenie sytuacji, czy dany wydatek może uprawniać podatnika do zastosowania zwolnienia należy mieć na uwadze to, czy cel, w jakim został utworzony omawiany przepis, został spełniony tj. czy wydatek umożliwił podatnikowi poprawę jego warunków mieszkaniowych. W niepublikowanym wyroku NSA z 5 listopada 2002 r., sygn. III SA 1975/01 sšd orzekł, że warunek ten nie jest spełniony, jeżeli podatnik wydatkuje pienišdze na narzędzia i inne przedmioty, które mogš być wielokrotnie wykorzystywane. Zakup taki nie ma bezpoœredniego wpływu na poprawę czy przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego sytuacji mieszkaniowej. Również poniesienie wydatków na finansowanie przeprowadzki przez wyspecjalizowanš firmę nie spełnia definicji ani nabycia nieruchomoœci, ani remontu, ani modernizacji. Potwierdza to postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z 3 lutego 2006 r., sygn. I.US.PB-4/415/102/SN/2005, gdzie czytamy, że „poniesione koszty przeprowadzki do nowego mieszkania (…) nie stanowiš podstawy do zastosowania przedmiotowego zwolnienia podatkowego”. Warto jednak nadmienić, że w opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2008 r., sygn. IPPB1/415-978/08-3/AŻ jako zwolnione od podatku należy uznać przychody ze sprzedaży przeznaczone na transport zakupionych materiałów budowlano-remontowych ze sklepów np. gres, glazura, kleje, drzwi. itp. Od 1 stycznia 2009 r. obowišzujš nowe zasady zwolnień od podatku przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomoœci i praw majštkowych. Przepisy te majš zastosowanie do dochodów ze zbycia nieruchomoœci nabytych (wybudowanych) po dniu 31 grudnia 2008 r. Zwolnienie od opodatkowania jest swym zakresem podobne do zwolnień omówionych powyżej, a obowišzujšcych do końca 2006 r., lecz katalog zwolnień jest szerszy. Przykładem może być chociażby to, że w stanie prawnym do końca 2006 r. zwolnieniu podlegał przychód wydatkowany na cele mieszkaniowe w Polsce, a od 2008 r., ustawodawca precyzuje, że potrzeb mieszkaniowa może być zrealizowana w państwach członkowskich UE albo w państwie należšcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Innš istotnš różnicš jest także to, że zwolnieniem nie jest objęty przychód, lecz dochód ze sprzedaży. Dochód ze sprzedaży nieruchomoœci od poczštku 2009 r. podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zgodnie z przepisami zwolnieniu podlega taka częœć dochodu, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osišgniętych przychodach z odpłatnego zbycia (Dochód x wysokoœć wydatków na cele mieszkaniowe / przychód = dochód podlegajšcy opodatkowaniu). Od 2009 r. inaczej liczy się dwuletni termin do wydatkowania dochodu. Dochód należy wydatkować na cele mieszkaniowe liczšc od dnia odpłatnego zbycia, nie póŸniej niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastšpiło odpłatne zbycie. Dochód wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-39. ”Zeznanie o wysokoœci osišgniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym”. W składanym zeznaniu podatnik wypełnia stosowne pole jaka kwota dochodu będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania. W przypadku, gdyby nie zostały wypełnione warunki do zastosowania zwolnienia podatnik ma obowišzek złożyć korektę zeznania. W przedstawionym stanie faktycznym, niezależnie od tego w jakim okresie została nabyta (wybudowana) nieruchomoœć, zwolnieniem od podatku będš objęte wszystkie wymienione w pytaniu wydatki z wyjštkiem kosztów przeprowadzki.
ródło: Rzeczpospolita OnLine

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL