Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Jaki podatek od sprzedaży domu w budowie

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
[i][b]Mam pytanie dotyczšce sprzedaży domu w stanie surowym na działce nabytej w roku 2007. Dom buduję systemem gospodarczym, czyli robociznę wykonuję sam z pomocš rodziny i przyjaciół. Ponadto do budowy przygotowywałem się już wczeœniej, nabyłem taniej częœć materiałów np.: drewno w nadleœnictwie, zleciłem wykonanie więŸby. Summa summarum zaoszczędziłem ok. 100 tys. zł na materiałach i robociŸnie. Oczywiœcie nie mam na to rachunków! I co teraz, gdy za mój dom w budowie koło Szczecina chcę kupić mieszkanie w Krakowie i przenieœć się tam? Zgodnie z informacjami jakie przeczytałem na stronach rp.pl przy sprzedaży tej nieruchomoœci muszę zapłacić podatek od dochodu. Będę inwestował w nieruchomoœć, oczywiœcie nie mogę korzystać z ulgi meldunkowej. Czy to znaczy, że mamy kolejny bubel prawny? Po raz kolejny muszę płacić podatek od opodatkowanych pieniędzy? Czy takimi ustawami nie wymusza się na nas, zwykłych ludziach, bycia nieuczciwymi? Przecież taniej załatwić sobie lewe faktury na robociznę niż płacić 19 proc. podatku.[/b][/i]
(nazwisko do wiadomoœci redakcji) [b] Odpowiada Edyta Koœlacz, certyfikowana księgowa, ProPIT Biuro rachunkowe, www.propit.com.pl[/b] Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dom jest nadal własnoœciš czytelnika i jeszcze nie został sprzedany. Ponadto, jak przypuszczam, budowa domu jeszcze nie została zakończona. Stšd należy się domyœlać, że jeżeli nieruchomoœć w ogóle zostanie sprzedana, to najwczeœniej nastšpi to w tym roku. Tu należy zaznaczyć, że w wyniku licznych nowelizacji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] w bieżšcym stanie prawnym istnieje kilka odmiennych regulacji okreœlajšcych zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomoœci. O tym, którš zastosować, decyduje data nabycia (wybudowania) nieruchomoœci oraz jej sprzedaży. Pierwszy system ma zastosowanie do sprzedaży nieruchomoœci nabytych lub wybudowanych przed 1 stycznia 2007 r. Ten zakres regulacji nie obejmuje sytuacji czytelnika, gdyż nabył on działkę w 2007 r. Drugi system ma zastosowanie do nieruchomoœci nabytych lub wybudowanych między 1 stycznia 2007 a 31 grudnia 2008. Trzeci zaœ odnosi się do wszelkich stanów faktycznych, w których nieruchomoœci zostały nabyte lub wybudowane po 1 stycznia 2009 r. Zarówno w drugim jak i trzecim przypadku podatek ze sprzedaży nieruchomoœci wynosi 19 proc. dochodu, czyli faktycznego zarobku. Inne jednak sš przewidziane, różne dla obu systemów, zwolnienia od opodatkowania. W systemie drugim przewidziana jest ulga meldunkowa, która znajduje zastosowanie, jeżeli podatnik udokumentuje m.in. roczne zameldowanie w zbywanej nieruchomoœci. W systemie trzecim, zaœ możliwe jest zwolnienie od opodatkowania, jeżeli podatnik przychód ze sprzedaży przeznaczy w cišgu dwóch lat na inne cele mieszkalne. O tym, które przepisy powinno się zastosować w przypadku opisanym przez czytelnika należy zdefiniować pojęcie „data wybudowania”. Niestety przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiujš tego pojęcia. Z tego też względu decyzje podatników w kwestii zastosowanego opodatkowania mogš być obarczenie ryzykiem sporów z fiskusem. W przedstawionej sprawie kluczowe znaczenie będzie miał fakt, czy dom, który buduje czytelnik posadowiony jest na działce będšcej w użytkowaniu wieczystym, czy też na działce stanowišcej odrębnš własnoœć. Dlaczego? Grunt będšcy w użytkowaniu wieczystym jest własnoœciš Skarbu Państwa, jednostek samorzšdu terytorialnego lub ich zwišzków, natomiast budowany budynek stanowi własnoœć wieczystego użytkownika. W takim przypadku za datę wybudowania uważa się datę oddania budynku do użytku. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że budowa nie została zakończona, więc budynek nie został oddany do użytku. Wtedy sprzedaż nieruchomoœci posadowionej na działce w użytkowaniu wieczystym byłaby opodatkowana według reguł obowišzujšcych po 1 stycznia 2009 roku. Gdyby taki był stan faktyczny, to wówczas z jednej strony czytelnik byłby zmuszony zapłacić 19-proc. podatek od dochodu, ale z drugiej miałby szansę na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania w zwišzku z przeznaczeniem dochodu ze sprzedaży na inne cele mieszkaniowe, tu - na nieruchomoœć w Krakowie. Warto przy okazji zaznaczyć, że co do zasady za termin wybudowania uważa się datę oddania nieruchomoœci do użytku. Właœnie takš datš posługujš się organy podatkowe okreœlajšc termin wybudowania. W razie sporu podatnicy mogš posiłkować się opiniami eksperckimi oraz orzeczeniami sšdów. W jednym z takich wyroków Naczelny Sšd Administracyjny (sygn. I SA/Lu 238/99) uznał, że pojęcie wybudowanie należy rozumieć jako postawienie, wzniesienie domu w takim stanie, by nadawał się on do zamieszkania. Przypuszczam jednak, że czytelnik buduje dom na działce stanowišcej odrębnš własnoœć. W takiej sytuacji bez znaczenia pozostaje data oddania domu do użytkowania. Za datę wybudowania przyjmuje się datę zakupu działki. W przedstawionej sprawie będzie to 2007 rok. Wynika to z faktu, że nie można w sposób rozdzielny traktować sprzedaży gruntu od sprzedaży postawionej na nim nieruchomoœci. Częœciš składowš gruntu sš bowiem budynki i inne urzšdzenia trwale z gruntem zwišzane. W takiej sytuacji sprzedaż nieruchomoœci podlega opodatkowaniu wedle reguł obowišzujšcych między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r. Niestety, w przedstawionej sprawie okazuje się, że zmiana prawa podatkowego jest dla czytelnika wyjštkowo niekorzystna. Po pierwsze w tym okresie nie obowišzuje ulga przewidujšca zwolnienie z podatku przychodów przeznaczonych na inne cele mieszkaniowe, więc czytelnik nie skorzysta z niej mimo że faktycznie pienišdze ze sprzedaży przeznaczy na nieruchomoœć w Krakowie. Po drugie czytelnik nie ma podstaw do skorzystania z ulgi meldunkowej, gdyż nie mógł się zameldować w budynku nieoddanym do użytkowania. Musi zatem uiœcić podatek według stawki 19 proc. Płaci się go od dochodu, czyli różnicy pomiędzy kwotš przychodów a udokumentowanymi kosztami nabycia (w tym także wytworzenia). Niestety, tych kosztów czytelnik nie odliczy. Jak sam przyznaje - znaczna częœć nakładów oraz pracy nie jest udokumentowana.
ródło: Rzeczpospolita OnLine

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL