Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie z rynku

Czy jest podatek od podarowanego kredytu?

www.sxc.hu, scol22 scol22 Sophie scol22
[i][b]Moja córka z chłopakiem - (jeszcze nie sš w zwišzku formalnym - kupili mieszkanie od dewelopera (akt notarialny na współwłasnoœć). Ponieważ nie mieli oni zdolnoœci kredytowej, my - jej rodzice oraz rodzice jej chłopaka - wzięliœmy kredyt bankowy na realizację zakupu. Aktualnie spłacamy raty kredytu (transakcja miała miejsce w tym roku). Moje pytanie brzmi: czy w opisanej sytuacji wystšpił obowišzek podatkowy, a jeœli tak to jaki, jakie sš terminy, stawki itp? Czytałem, że spadek od darowizn został zniesiony, ale jakieœ zgłoszenie należy zrobić. Proszę o wyjaœnienie tej kwestii albowiem nie chciałbym podpaœć fiskusowi lub obcišżać dzieci.[/b][/i] (nazwisko do wiadomoœci redakcji) [b] Odpowiada Edyta Koœlacz, certyfikowana księgowa, ProPIT Biuro rachunkowe, www.propit.com.pl [/b]
Jak rozumiem pienišdze, które z tytułu udzielonego kredytu otrzymali Państwo od banku, podarowali Państwo swoim dzieciom, w okresie gdy kupowały one mieszkanie tj. w styczniu br. Prawdopodobnie zarówno Pana córka jak i jej chłopak otrzymali po takiej samej kwocie darowizny. Jeżeli stan faktyczny zgadza się z moimi przypuszczeniami, to wówczas jest możliwoœć uniknięcia podatku. Generalnie darowizny, również pieniężne, sš opodatkowane na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314797]ustawy o podatku od spadków i darowizn[/link]. Obowišzek zapłaty podatku spoczywa na obdarowanym, czyli w przedstawionym przypadku – na dzieciach. Jednak od poczštku 2007 roku darowizny między rodzicami a dziećmi, bez względu na wysokoœć, mogš skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania – pod pewnymi warunkami. Po pierwsze fakt przekazania pieniędzy musi być udokumentowany dowodem przekazania na rachunek bankowy obdarowanego albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczš kasę oszczędnoœciowo-kredytowš lub przekazem pocztowym. Drugi warunek dotyczy zgłoszenia otrzymania darowizny w odpowiednim terminie w urzędzie skarbowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nabycie darowizny następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W takim przypadku nabycie darowizny zgłosi notariusz. Państwa dzieci powinny zatem zgłosić nabycie darowizny w formie œrodków pieniężnych w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowišzku podatkowego. W przedstawionej sprawie obowišzek podatkowy powstał z chwilš spełnienia przyrzeczonego œwiadczenia, czyli w dniu przekazania kwoty darowizny dzieciom. Zasady liczenia terminów w postępowaniu podatkowym regulujš przepisy Ordynacji podatkowej. Terminy okreœlone w miesišcach kończš się z upływem tego dnia w ostatnim miesišcu, który odpowiada poczštkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesišcu nie było - w ostatnim dniu tego miesišca. Jeżeli np. przekazanie kwoty pieniężnej odbyło się 25 stycznia, to termin do złożenia stosownych dokumentów naczelnikowi urzędu skarbowemu minšłby 25 lipca br. Zgłoszenie darowizny polega na złożeniu w urzędzie skarbowym wypełnionego formularza podatkowego SD-Z2 - „Zgłoszenie o nabyciu własnoœci rzeczy i praw majštkowych”. Jeżeli termin 6 miesięczny już upłynšł i Państwa córka wraz z chłopakiem nie dokonali zgłoszenia w urzędzie, wówczas, niestety, przedmiotowa darowizna nie może skorzystać ze zwolnienia w całoœci. W takiej sytuacji, nabycie darowizny œrodków pieniężnych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach okreœlonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. A zatem zwolnieniu od opodatkowania będzie podlegała kwota otrzymana przez każdego obdarowanego w wysokoœci 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łšcznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny. Warunkiem zastosowania takiego zwolnienia jest przeznaczenie otrzymanych pieniędzy w cišgu 12 miesięcy od dnia dokonania darowizny na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowišcego odrębnš nieruchomoœć albo spłatę zabezpieczonego hipotekš kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami. W przedstawionym stanie faktycznym dzieci od razu przeznaczyły kwotę darowizny na tzw. cele mieszkaniowe. Stšd częœć otrzymanych przez nich œrodków pieniężnych skorzysta ze zwolnienia. Jeżeli darowizny dokonało tylko jedno z rodziców, to zwolnieniu będzie podlegała kwota 9.637 zł. W przypadku darowizny od obojga zwolniona jest kwota 19.274 zł. Tak samo sytuacja będzie się przedstawiała po stronie chłopaka Państwa córki. Uogólniajšc można powiedzieć, że dzieci mogš łšcznie liczyć na zwolnienie od podatku kwoty 38.548 zł. Pozostała częœć podarowanych pieniędzy podlega opodatkowaniu według właœciwych stawek podatkowych. Pozostała kwota darowanych pieniędzy podlega opodatkowaniu w zależnoœci od wysokoœci darowizny. Osobno trzeba tu rozpatrywać darowiznę Państwa dla córki i osobno darowiznę rodziców jej chłopaka. Podatek wynosi 3 proc. przy darowiŸnie do kwoty 10.278 zł. W przedziale od 10.278 zł do 20.556 zł podatek wynosi 308,30 gr i 5 proc. nadwyżki ponad 10.278 zł W przypadku kwot ponad 20.556 zł podatek wynosi 822,20 gr i 7 proc. nadwyżki ponad 20.556 zł. Jeœli obdarowany nie może skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku, powinien zgłosić otrzymanie darowizny w urzędzie skarbowym na druku SD-3 „Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majštkowych”.
ródło: Rzeczpospolita OnLine

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL