Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Ustawa przeciwko rodzinie

Fotorzepa, Mirosław Owczarek MO Mirosław Owczarek
Do przypadków, kiedy rodzice uderzali dzieci tak, że na ich ciele pozostawały œlady, siniaki lub skaleczenia, dochodzi w 0,45 proc. rodzin. Tymczasem procedury dla przestępców miałyby obowišzywać 10 milionów rodzin w Polsce – teolog i publicysta omawia dyskusję nad projektem ustawy przeciwko przemocy w rodzinie
Dariusz Rosiak uważa, że państwo powinno rodzicom zakazać stosowania kar fizycznych wobec dzieci z jednego prostego powodu – dzieci bić nie wolno („Rz” 3.07.2009). OdpowiedŸ sama się narzuca – państwo nie powinno tego czynić, ponieważ rodzicom wolno dać klapsa niegrzecznemu dziecku. [wyimek]Ustawa sugeruje, że rodzina stanowi zagrożenie dla jednostki i jest często miejscem ukrytej patologii społecznej[/wyimek] Jako jeden z wywołanych do tablicy nie czuję wielkiej potrzeby szczegółowej polemiki z kimœ, kto ma nadzieję narzucić mi swojš koncepcję wychowania moich synków za pomocš przepisów państwowych. Proponuję natomiast zapoznać się z innymi krytycznymi głosami w tej sprawie. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wysłuchała 31 marca tego roku opinii przedstawicieli (ek) organizacji społecznych na temat projektu ustawy dotyczšcej przemocy w rodzinie. Większoœć go skrytykowała. Kwestionowano naruszanie praw rodziny, karanie zamiast pomagania, aprioryczny zakaz kar cielesnych i kompetencje pracowników socjalnych majšcych zabierać dzieci rodzinom. Inni aprobowali projekt, choć z uzupełnieniami; sporadycznie proponowano go nawet zaostrzyć (eksmisje sprawców w trybie 24-godzinnym, zakaz kar psychicznych wobec dzieci). W blogach pod artykułami na ten temat wyraŸna większoœć głosów jest przeciwna ustawie.
A oto fragmenty w kolejnoœci wystšpień. [srodtytul]Dzieci nie dla pracowników socjalnych[/srodtytul] [b]Michał Baran (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej):[/b] Najważniejszš wartoœciš jest rodzina, jej jednoœć i nienaruszalnoœć. Zdarzajš się sytuacje patologiczne, ale trudno ze względu na nie wprowadzać przepisy, które będš niebezpieczne. […] Przepisy ustawowe, które pozwalajš działać natychmiastowo, podczas gdy może się okazać, że winy tak naprawdę nie ma, sš bardzo groŸne. […] Zapis ustawy jest już teraz abstrakcjš, gdyż na jednego pracownika socjalnego przypada ok. 2 tys. rodzin. […] Podawano dane statystyczne, że sprawa dotyczy nawet połowy społeczeństwa. Jeœli tak jest, to tym bardziej rozwišzaniem nie jest […] robienie z połowy społeczeństwa przestępców. [..]. W Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej nie ma człowieka, który nie doœwiadczyłby takiej „przemocy”, jak to byłoby nazywane w œwietle prawa, a jednak zostaliœmy wychowani na dobrych ludzi. [b]Anna Samusionek (fundacja „Razem lepiej”):[/b] Dużo wštpliwoœci budzi przepis dotyczšcy uprawnień pracowników socjalnych do odbierania dzieci. Ten zapis wymaga bardzo precyzyjnych uszczegółowień lub nie powinien się znaleŸć w ustawie w takiej formie. Uważamy, że jest niebezpieczny, podobnie jak wiele organizacji, które miały do czynienia z pracownikami socjalnymi. Doœwiadczenie pokazuje, że te osoby nie sš przygotowane do tego typu działań. […] Postaramy się powalczyć o zapisanie w ustawie, że w przypadku problemów finansowych rodziny nie wolno odbierać dzieci rodzicom, lecz wspierać takš rodzinę. [b]Marek Borkowski (Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka):[/b] W naszym odczuciu ta ustawa jest skandalem, gigantycznym bublem prawnym. […] W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że przemoc występuje w połowie rodzin. W takim razie należałoby zdelegalizować rodzinę, skoro w połowie z nich mamy do czynienia z przemocš. […] W uzasadnieniu nie ma skutków społecznych, a w naszym odczuciu te skutki będš gigantyczne. Promuje się przede wszystkim donosicielstwo w ramach rodziny. […] Co drugi zgłaszajšcy się do stowarzyszeń ojcowskich mężczyzna jest pomówiony o przemoc lub molestowanie seksualne. […] W projekcie zakłada się, że patologia występuje tylko w rodzinie. Mam tu wštpliwoœci. Dzieci odbierane rodzicom będš przekazywane do oœrodków wychowawczych i domów dziecka, więc rozumiem, że tam przemoc w ogóle nie występuje. […] W art. 5 kodeksu postępowania karnego jest wyraŸnie napisane, że oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona. W projekcie ustawy winnym jest osoba, która zostanie po prostu pomówiona. Do naszego stowarzyszenia zgłaszajš się bardzo często ludzie, którzy zostali w ten sposób wyrzuceni z domów, pozbawieni kontaktu z dziećmi, pozbawieni dostępu do swojego majštku tylko dlatego, że ktoœ ich pomówił. [b]Michał Głowacki (Stowarzyszenie Instytut Edukacji i Rodziny): [/b]Najważniejszy jest autorytet rodziców, który nie powinien być przez nikogo podważany. […] Wydaje się nam, że proponowane w projekcie ustawy zapisy majš na celu przede wszystkim podważenie tego autorytetu, zantagonizowanie członków rodziny przeciwko sobie, dzieci przeciwko rodzicom. My uważamy, że wszelkie placówki edukacyjne powinny współdziałać z rodzicami w wychowaniu, a nie służyć wzajemnemu antagonizowaniu stron. Dawanie czy niedawanie klapsa nie jest istotš rzeczy. W projekcie ustawy państwo mówi nam, rodzicom, jak mamy wychowywać dzieci. Państwo nie ma prawa mówić nam, jak mamy wychowywać dzieci. […] W Szwecji, po wprowadzeniu w 1979 r. zakazu kar cielesnych wobec dzieci, przemoc wzrosła szeœciokrotnie, ale przemoc dzieci względem dzieci. Przemoc rodziców wobec dzieci pozostała na tym samym poziomie. [srodtytul]Ustawa nie łagodzi konfliktów[/srodtytul] [b]Barbara Gujska (Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej):[/b] Ustawę cechuje negatywizm poznawczy. Sugeruje ona, że rodzina stanowi zagrożenie dla jednostki i jest często miejscem ukrytej patologii społecznej. Zauważam zbyt uproszczone i oparte na założeniach ideologicznych procedury badania przypadków przemocy w rodzinie. Ustawa nie łagodzi, ale eskaluje konflikty rodzinne. Nie bierze pod uwagę przyczyn dysfunkcji rodzinnych, podłoża konfliktów, lecz skupia się wyłšcznie na jej skutkach. […] Ustawa nie pocišga do odpowiedzialnoœci karnej osób pomawiajšcych, biegłych nierzetelnie sporzšdzajšcych opinie oraz terapeutów, którzy u osób uznanych za ofiary przemocy wywołujš syndrom fałszywych wspomnień. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w œwietle moich i mojego kolegi badań empirycznych jest bublem prawnym sprzyjajšcym patologizacji relacji rodzinnych i społecznych. [b]Agnieszka Gutkowska (Stowarzyszenie OPTA):[/b] W art. 3 ustawy proponujemy dodać pkt 6, który brzmiałby: „zapewnienia osobie dotkniętej przemocš w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcš przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania socjalnego”. […] Odbieranie dzieci przez pracownika socjalnego budzi wštpliwoœci nie tylko jako sam pomysł, ale też tryb odbierania oraz celowoœć wprowadzenia takiej regulacji. […] Dziecko powinno być odbierane z rodziny wówczas, gdy wszelkie œrodki pomocy zostały wyczerpane. To zapewnia dziecku konwencja o ochronie praw dziecka i konstytucja. Tymczasem rzeczywistoœć polska […] jest taka, że dzieci trafiajš do domów dziecka, bo rodzin zastępczych z reguły brakuje. [b]Radosław Waszkiewicz (Zwišzek Dużych Rodzin „Trzy plus”):[/b] Do przypadków, kiedy rodzice uderzali dzieci paskiem lub innym przedmiotem tak, że na ciele pozostawały œlady, siniaki lub skaleczenia, dochodzi w 0,45 proc. gospodarstw domowych. Przestępstwa zwišzane z przemocš w rodzinie, przy założeniu, że w jednym gospodarstwie domowym popełniono nie więcej niż jedno przestępstwo, dochodzi w 0,6 proc. gospodarstw. Tymczasem państwo przygotowujš projekt ustawy stosujšcy procedury dla przestępców i chcš to zastosować do 10 milionów rodzin w Polsce. [b]Paweł Szopa (Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich):[/b] Przykro mi, że kiedy ktoœ mówi tu o obronie rodziny, spotyka się z nieprzyjaznymi uwagami, uœmiechami. […] Rozumiem, że sš patologie w rodzinach, ale powinniœmy się zastanowić, dlaczego sš patologie. Jak powiedziała jedna z pań, patologie w większoœci występujš w rodzinach ubogich. [srodtytul]Przemoc to patologia[/srodtytul] [b]Lidia Klempis (Polska Federacja Ruchów Obrony Życia):[/b] Tytuł ustawy jest naszym zdaniem niewłaœciwy, oznajmia, że przemoc musi być w rodzinie. […] Uważamy, że niepotrzebny jest przepis dotyczšcy zabierania dziecka z rodziny biologicznej pod opiekę zastępczš. Sprawa jest już uregulowana w innych przepisach prawnych. […] Zatrważajšca jest próba zabierania dzieci z rodzin będšcych w tragicznej sytuacji materialnej. […] Mamy poważne wštpliwoœci do przepisu zakazu stosowania kar cielesnych osobom wykonujšcym władzę rodzicielskš. […] Przepis ten stawia na jednej szali przypadki karalnego poniżania dziecka i zadawania mu cierpień z przysłowiowym sporadycznym klapsem. […] Jeżeli narasta iloœć przypadków drobnej przemocy wobec dzieci, może się to wišzać z nieprawidłowoœciami w rodzinie, ale może mieć także zwišzek z przemocš w pracy, którš rodzice przenoszš na grunt rodzinny, z przemocš ekonomicznš, z przemocš w małżeństwie, z brakiem dobrych wzorców wychowawczych i chorobami, z nieumiejętnoœciš postępowania z dziećmi z ADHD. Rozwój poradnictwa pozwoliłby, naszym zdaniem, uniknšć wielu tragedii. […] W projekcie ustawy niezrozumiały jest brak przepisów dotyczšcych przeciwdziałania upowszechnianiu brutalnej przemocy i pornografii w mediach, które upowszechniajš przemoc w stosunkach międzyludzkich. [b]Marek Liciński (Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej):[/b] Jednym z najpoważniejszych problemów dotyczšcych pomocy dla tych œrodowisk jest brak realnej pomocy tym rodzinom w kryzysie czy w przebiegajšcej od wielu pokoleń marginalizacji. Sš to często osoby, które nie znajš swoich praw i nie potrafiš ich bronić. Wielkim problemem jest zabieranie z tych rodzin dzieci pochopnie, często bezzasadnie. […] Nasze doœwiadczenie pokazuje, że pracownicy socjalni majš bardzo dużo pracy, pod opiekš bardzo wiele rodzin, często nie majš możliwoœci dobrego rozpoznania sytuacji w rodzinach, które często nie sš otwarte na współpracę. Wyrabiajš sobie zdanie na podstawie pomówień sšsiadów lub jednostronnej relacji w domu. Często działajš nietrafnie. […] Bardzo łatwo jest zabrać dziecko z domu, ale bardzo trudno je do domu przywrócić. Nawet półroczny pobyt dziecka w domu dziecka pozostawia wyraŸne œlady na całe życie. […] Olbrzymie wštpliwoœci i obawy budzi w nas uproszczenie procedury umożliwiajšcej zabieranie dzieci bez orzeczenia sšdu. Obawiamy się, że będzie jeszcze więcej nadużyć i bezzasadnych decyzji w tej sprawie. [b]Edward Orpik (Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Oddział w Warszawie): [/b]Według nas pracownicy socjalni nie sš przygotowani do tego, aby arbitralnie, jednoosobowo podejmować decyzję o odebraniu dziecka. […] Chcšc załatwić sprawę, będš odbierać dzieci, i tak to czyniš. Los dzieci po odebraniu jest straszny. Trafiajš głównie do placówek, bo rodzin zastępczych jest zbyt mało, mimo dziesięciolecia reformy opieki nad dzieckiem i rodzinš. [i]Autor jest profesorem teologii. Wykłada na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego[/i] [ramka][b]Pisał w „Rz”[/b] Dariusz Rosiak [link=http://www.rp.pl/artykul/329067.html" "target=_blank]Bicie dzieci i bicie piany[/link]. Prawny zakaz bicia dzieci powinien być wpisany do polskiego prawa tylko z jednego powodu: dlatego że dzieci bić nie wolno.4 lipca 2009[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL