Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Klienci łatwiej zmieniš sieć komórkowš

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Bezpłatne przeniesienie numeru w jeden dzień oraz niższe kary za rozstanie ze starym operatorem przed czasem – to nowe prokonsumenckie zmiany przepisów
Taki jest efekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, która zacznie obowišzywać w poniedziałek. Dziœ klient rozwišzujšcy przed czasem jednostronnie umowę, w zwišzku z którš otrzymał jakšœ ulgę, płaci swoistš karę w wysokoœci tej bonifikaty. Teraz to się zmieni i zwrócimy tylko tę częœć ulgi, której nie wykorzystaliœmy. Jeżeli np. zawarliœmy dwuletniš umowę, a ulga wynosiła 2 tys. zł, to rezygnujšc z niej po roku, zapłacimy jedynie 1 tys. zł. – W praktyce to jedna z najważniejszych dla rynku zmian wprowadzanych przez nowelizację – ocenia radca prawny Rafał Duczek z kancelarii Gryhhoff WoŸny Maliński. [srodtytul]Stary numer w nowej sieci[/srodtytul]
Inna zmiana ważna dla konsumentów to uproszczenie procedur i zniesienie opłat za przeniesienie numeru do innej sieci. Dotychczas z tej możliwoœci skorzystało jedynie 0,6 proc. klientów. – Zniechęcały do tego skomplikowane procedury, kilkudziesięciozłotowe opłaty, a nawet czasowe wyłšczenia telefonów – mówi Jacek Strzałkowski, rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej. – Nowela precyzuje też, co ma się znaleŸć w umowie z abonentem, a co w regulaminie œwiadczenia usług – podkreœla Agnieszka Besiekierska z kancelarii CMS Cameron McKenna. Wydane do ustawy rozporzšdzenie przewiduje obowišzek szybkiego przeniesienia numeru do innej sieci. [b]Dotychczas trwało to œrednio 38 dni, najdłużej w Europie (tu z reguły zajmuje to jedynie osiem – dziewięć dni), co wytknęli nam unijni urzędnicy.[/b] Teraz operatorzy będš mieli na to tylko jeden dzień. UKE już zapowiada, że za kilka tygodni skontroluje, czy wykonujš nowe obowišzki. Osoby wyjeżdżajšce na urlop za granicę (na obszar Unii Europejskiej) czeka kolejna miła niespodzianka. Od poczštku lipca obowišzujš niższe stawki na rozmowy, esemesy, a także korzystniejsze zasady naliczania impulsów za połšczenia, czyli tzw. sekundowe naliczanie (patrz ramka). [srodtytul]Łyżka dziegciu[/srodtytul] Wœród zmian sš też takie, które ograniczajš uprawnienia klienta. Gdy po wyroku stwierdzajšcym, że operator stosuje niedozwolone klauzule umowne, będzie on zmieniał umowę, to klienci co prawda będš mogli odejœć, ale nie za darmo. Uiszczš kary, co wywołuje obiekcje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Ta zmiana preferuje operatorów, którzy przez niedozwolone klauzule w swoich regulaminach dyskryminowali klientów – twierdzi Małgorzata Cieloch, rzecznik UOKiK. Urzšd będzie się starał o uchylenie tej regulacji w trakcie sejmowych prac nad przepisami antyspamowymi, które przygotowuje Ministerstwo Infrastruktury. Cieloch podkreœla, że na apel UOKiK o dobrowolnš zmianę regulaminu z powodu zamieszczenia niedozwolonych klauzul umownych odpowiedział jedynie Polkomtel, a pozostałych trzech największych graczy na rynku czeka na wyroki sšdu. Nawet gdy będš one dla nich niekorzystne, to trudno będzie klientowi bezkarnie odejœć. Nowela przewiduje też, że przez dwa lata operatorzy będš przechowywać dane nie tylko o wykonanych przez nas połšczeniach, ale także wysłanych esemesach. – Co istotne, dotyczy to również nieudanych prób połšczeń – mówi Duczek. [ramka][b]Roaming w Europie na nowych zasadach[/b] [b] Od poczštku lipca obowišzuje unijne rozporzšdzenie 2009/544/WE. Wprowadza ono nowe stawki za wiele usług zwišzanych z komórkami:[/b] - niższe sš maksymalne opłaty za roaming – 43 centy za połšczenie wykonywane z zagranicy, a 19 centów za odbierane. Należy do nich doliczyć podatek VAT. W następnych latach ceny majš jeszcze spaœć; - SMS z zagranicy kosztuje teraz maksymalnie 0,11 euro (plus VAT); - maksymalne hurtowe opłaty za transmisję danych (korzystanie z Internetu, œcišganie filmów na komórki) podczas przebywania za granicš kosztujš 1 euro za megabajt. Wczeœniej było to œrednio 1,68 euro; - operatorzy muszš do marca 2010 r. wprowadzić możliwoœć ustawienia przez klienta mechanizmu blokujšcego po osišgnięciu kwoty 50 euro. Mógłby jednak dobrowolnie okreœlić także innš kwotę maksymalnš; - jest sekundowe naliczanie opłat po upływie pół minuty rozmowy w wypadku połšczenia wykonywanego z zagranicy i od pierwszej sekundy połšczenia otrzymywanego za granicš.[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL