Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Potrzebne sš przepisy, które pozwolš zabudować centra miast

Mirosław Gdesz
Rzeczpospolita, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
O tym, czy właœciciel biurowca, tunelu czy mostu powinien być zawsze właœcicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu, oraz o popularnym w USA handlu powietrzem rozmawiamy z Mirosławem Gdeszem prawnikiem specjalizujšcym się w nieruchomoœciach i współautorem projektu Ministerstwa Infrastruktury dotyczšcego własnoœci obiektów budowlanych
[b]Rz: Od setek lat obowišzuje zasada, że właœcicielem budynku jest właœciciel gruntu. Pan jest współautorem projektu, który wywraca tę zasadę do góry nogami.[/b] [b]Mirosław Gdesz:[/b] Nikt nie chce niczego wywracać. Projekt Ministerstwa Infrastruktury, którego jestem współautorem, wprowadza jedynie wyjštek od tej zasady. To nie będzie regulacja dla Kowalskiego, który sprzeda Malinowskiemu prawo do zabudowania przestrzeni nad gruntem, a sam pozostanie jego właœcicielem. To rozwišzania przewidziane dla dużych miast polskich. W ich centrach jest wiele pustych działek, których nie można zabudować, ponieważ pod powierzchniš znajdujš się tunele, tory, parkingi itd. Nieruchomoœci te majš superlokalizację, ale co z tego, skoro nic tam nie można praktycznie postawić, a jeżeli już dochodzi do realizacji inwestycji, to dlatego, że prawnicy stosujš różnego typu protezy.
Takim klasycznym już przykładem jest hotel Marriott na warszawskim lotnisku Okęcie. Nie ma praktycznie kontaktu z gruntem, stoi bowiem na płycie parkingu. Prawnicy bardzo się nagimnastykowali, by uporzšdkować jego sytuację prawnš. Przepisy pozwalajš przecież ustanowić odrębnš własnoœć, dopiero gdy zostanie okreœlony udział w gruncie. Jak to zrobić, kiedy bezpoœredniej stycznoœci z nim nie ma? Inny przykład to budynek Sšdu Najwyższego. Jego łšcznik przechodzi nad ulicš i jest w zwišzku z tym traktowany jako zlokalizowany w pasie drogowym. Problem z zabudowš przestrzeni wystšpił także podczas projektowania otoczenia dworców kolejowych w Krakowie i Warszawie. Takich problemów by nie było, gdyby udało się w przepisach oderwać własnoœć pewnych kategorii obiektów budowlanych od gruntu. Projekt przewiduje więc, że właœciciel gruntu lub użytkownik wieczysty (tylko za zgodš właœciciela) będzie mógł odpłatnie lub za darmo ustanowić prawo własnoœci do obiektu budowlanego wybudowanego pod, nad jego nieruchomoœciš lub na niej. Taka inwestycja nie może jednak uniemożliwić korzystania z gruntu. [b]Budynek Swedish Center w Al. Jerozolimskich w Warszawie stoi nad tunelem kolejowym, którym jeżdżš pocišgi do Dworca Centralnego. Tam takiego problemu nie ma.[/b] Tak, to prawda. Ale w tym wypadku również zastosowano swoistš protezę prawnš: budynek wybudowano na wydzierżawionym na 30 lat terenie, którego użytkownikiem wieczystym jest PKP. Nie powstało jednak wybitne dzieło architektury. Tak będzie zawsze na terenach wydzierżawianych, bo nie opłaca się w nie inwestować dużych pieniędzy. Obiekty będš więc niedrogie i czysto komercyjne, inwestycja musi się bowiem zwrócić przedsiębiorcy w cišgu 30 lat. Trudno też pozyskać na nie œrodki, dzierżawca nie może przecież zabezpieczyć kredytu na hipotece takiego budynku. Z tego powodu nie ma ich w Polsce dużo. A nasz projekt ten problem rozwišzuje. [b]Jak?[/b] Inwestor będzie mógł zabezpieczyć kredyt na hipotece tego budynku, a zanim zostanie on wybudowany, będzie można ustanowić zastaw rejestrowy na obligacyjnym prawie. Firma, która zaplanuje tego typu budowę, najpierw będzie uzyskiwać obietnicę (promesę) dopuszczalnoœci wydzielania tego obiektu. Wyda jš w formie postanowienia starosta na podstawie dokumentów okreœlajšcych charakter przedsięwzięcia, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gdy go nie będzie – decyzji ustalajšcej warunki zabudowy lub decyzji celu publicznego. Majšc promesę w ręku, inwestor będzie mógł podpisać z właœcicielem gruntu notarialnš umowę zobowišzujšcš go do ustanowienia odrębnej własnoœci obiektu, gdy już zostanie wybudowany. Starosta na wniosek budujšcego wyda wtedy decyzję o samodzielnoœci obiektu albo uchyli promesę, gdy uzna, że obiekt nie spełnia jej wymagań. Pozytywna decyzja posłuży następnie za podstawę do zawarcia umowy notarialnej ustanawiajšcej własnoœć wybudowanego już obiektu. [b]Z naszej rozmowy można wywnioskować, że oderwanie własnoœci od gruntów jest potrzebne tylko dla budynków typu biurowce, hotele.[/b] To tylko czubek góry lodowej. Dużo większe problemy sš z tunelami. W polskim prawie nie ma dzisiaj żadnych uregulowań w ich sprawie. Trudno je więc budować. Dochodzi wręcz do kuriozalnych sytuacji, jak w wypadku warszawskiego metra lub tunelu pod obwodnicš Krakowa. Trzeba było obie inwestycje zakwalifikować do przedsięwzięć typowo górniczych, by w miarę sprawnie budować, nikogo nie wywłaszczajšc. Uzasadnienie było takie, że skoro częœć robót wykonywali górnicy ze Œlšska, to można tak zrobić. Nie ma bowiem sensu wywłaszczać z działek, gdy tunel przebiega na tyle głęboko, że nie powinien mieć wpływu na ich zagospodarowanie. A trudno to zrobić obecnie na podstawie innych przepisów niż górnicze. Inwestycja o charakterze publicznym jest bowiem œciœle powišzana z gruntem, a tym samym trzeba wywłaszczyć grunt, by budować. Tak każe specustawa drogowa. Teraz pewnie œladem Warszawy i Krakowa będš musiały pójœć inne aglomeracje. Wœród nich jest Gdańsk, w którym przewidywana jest budowa tunelu ok. 25 m pod terenami tzw. Martwej Wisły. Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce wszystkie tunele w Polsce będš budowanie na podstawie prawa górniczego. Przecież to absurd. Tymczasem, gdyby nasz projekt wszedł w życie, budujšcy uzyskiwałby prawo do realizacji tunelu jako odrębnej nieruchomoœci i nie byłoby żadnego problemu z okreœleniem relacji do nieruchomoœci gruntowej. Również gdyby tunel był budowany pod nieruchomoœciami publicznymi, Skarb Państwa czy jednostka samorzšdu terytorialnego mogłyby dalej swobodnie dysponować terenem nad tunelem i np. zbyć go na cele komercyjne. Dziœ takie możliwoœci sš istotnie ograniczone. [b]Czegoœ nie rozumiem. Zawsze przecież inwestycja, bez względu na to, jak głęboko umiejscowiona w ziemi, będzie miała wpływ na sposób zagospodarowania gruntu. Nie wszystko da się na nim wybudować, a i wartoœć takiej nieruchomoœci spadnie.[/b] Oczywiœcie. Most będzie miał przecież filary, które stanš na gruncie, a do tunelu musi być zapewnione konkretne dojœcie w razie awarii. Właœciciel działki dostanie jednak pienišdze za ustanowienie odrębnej własnoœci obiektu. Projekt przewiduje ponadto ustanowienie służebnoœci dla właœciciela budynku czy tunelu, tak by zagwarantować mu swobodny dostęp do niego. Pozostanie także zawsze możliwoœć zagospodarowania działki. [b]Sš już podobno kraje, w których sprzedaje się nawet powietrze nad działkš.[/b] Tak jest w USA. Tyle że tam nie ma jednej regulacji, każde miasto ma swojš. W Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles czy Bostonie można kupić działkę abstrakcyjnš znajdujšcš się nad gruntem, tzw. puste powietrze. Amerykanie majš już w tym kilkadziesišt lat tradycji. Sprzedaje się prawo zabudowy nad lub pod działkš. W ten sposób wybudowano wiele wieżowców w Chicago, stojš one na płytach przykrywajšcych tory kolejowe. W tej chwili realizowany jest ogromny projekt w Nowym Jorku – Hudson Yard Redevelopment Project. On także powstaje nad terenami kolejowymi. Wœród planowanych obiektów jest nawet stadion. System prawny Brytyjskiej Kolumbii w Kanadzie również pozwala wydzielić abstrakcyjnš działkę w powietrzu jeszcze przed zrealizowaniem inwestycji. W większoœci państw nie ma jednak aż tak œmiałych rozwišzań, szczególnie Europa jest w tym względzie dużo bardziej konserwatywna. W takich krajach jak np. Holandia czy Dania prace nad trzecim wymiarem katastru majš na celu tylko wykazanie w katastrze tuneli czy podziemnej infrastruktury jako odrębnych działek, ale nie jako odrębnych nieruchomoœci. Warto jednak przywołać przykład Szwecji, gdzie w 2004 r. wprowadzono ustawę dajšcš możliwoœć ustanawiania odrębnej własnoœci obiektów budowlanych. Podobna regulacja w odniesieniu do infrastruktury podziemnej obowišzuje od kilku lat w Norwegii. [b]Projekt Ministerstwa Infrastruktury nie jest jedyny. Nad swoimi rozwišzaniami pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy ministrze sprawiedliwoœci. Po co dwa projekty?[/b] Propozycje się nie wykluczajš, lecz uzupełniajš. Komisja mianowicie chce wprowadzić prawo zabudowy jako nowe ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na 30 do 100 lat – zarówno na gruncie państwowym, jak i prywatnym. Na jego podstawie będzie można budować na gruncie, pod nim i nad nim. Nie będzie można go jednak ustanawiać na użytkowaniu wieczystym, a rozwišzania Ministerstwa Infrastruktury przewidujš ustanowienie odrębnej własnoœci obiektu budowlanego po uzyskaniu zgody właœciciela nieruchomoœci. Tymczasem większoœć centrów miast znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwoœci nie rozwišzałby zatem problemu pustych działek w œrodku miasta, które sš superatrakcyjne pod względem lokalizacyjnym. Wydaje się także, że dużo łatwiej obecnie będzie wprowadzić nowš ustawę, niż nowelizować kodeks cywilny. Droga legislacyjna jest po prostu prostsza i krótsza.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL