Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Architektura

Światowi urbaniści projektujš Szczecin

Urbaniœci z siedmiu krajów œwiata będš przez tydzień pracować w Szczecinie. To pierwsze takie warsztaty w Polsce. Efektem ma być pomoc w opracowaniu koncepcji rozwoju szczecińskiego obszaru metropolitalnego - poinformował Piotr Landowski z biura promocji szczecińskiego magistratu.
Szczecińskie warsztaty z udziałem œwiatowych specjalistów odbędš się po raz pierwszy w Polsce. Urbaniœci z Arentyny, Serbii, Rosji, Niemiec, Włoch, Meksyku i Stanów Zjednoczonych będš pracować nad "Perspektywami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekœcie wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionu" - powiedział Piotr Landowski. Przez kilka dni wielodyscyplinarny zespół - po dokonaniu wizji lokalnej - pracować będzie z miejscowymi planistami, a wynikiem będzie prezentacja zawierajšca niezależne i obiektywne rekomendacje dotyczšce nowego wizerunku miasta. - Warsztaty majš szczególne znaczenie dla Szczecina - centrum metropolii - który stawia sobie ambitne cele. Wdrażana w mieœcie strategia 'Floating Garden' zakłada, że Szczecin połšczy w sobie dynamikę i kreatywnoœć metropolii oraz przestrzeń i spokój miejsca przyjaznego ludziom i naturze. Z punktu widzenia tej idei, władzom miasta szczególnie zależy jak Szczecin jako stolica obszaru metropolitalnego i stolica regionu będzie wyglšdał w przyszłoœci - powiedział Piotr Landowski.
W tygodniowych (23-30 maja) warsztatach urbanistycznych wezmš udział przedstawiciele międzynarodowego Zespołu Doradczego Planowania Przestrzennego (Urban Planing Advisory Team-UPAT) wyłonionego spoœród członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych (International Society of City and Regional Planners-ISOCARP). Podobne warsztaty z udziałem specjalistów UPAT odbyły się już w Hiszpanii, Austrii, Holandii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Meksyku, a ich wyniki były szeroko prezentowane w publikacjach i na kongresach. Stowarzyszenie ISOCARP założone w 1965 r. zrzesza doœwiadczonych specjalistów z całego œwiata zajmujšcych się zawodowo szeroko rozumianymi zagadnieniami planowania przestrzennego. Do jednej z form aktywnoœci stowarzyszenia należš działania zespołów doradczych, zapraszanych przez władze lub społecznoœci lokalne różnych krajów w celu włšczenia ich w rozwišzywanie problemów lub ocenę lokalnych przedsięwzięć.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL