Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mniejszoœci

Wykształceni Polacy emigrujš z kraju

Lotnisko Okęcie - Polacy wracajš na Œwięta
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Raport Komisji Europejskiej: z Polski wyjeżdżajš ludzie młodzi i lepiej wyedukowani niż ogół społeczeństwa. – To drenaż mózgów – przestrzegajš unijni eksperci.
Na poczštku 2008 roku 2,3 miliona Polaków przebywało za granicš dłużej niż dwa miesišce – wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej dotyczšcego migracji w Europie. Wyjeżdżajš głównie ludzie bardzo młodzi (połowa ma mniej niż 29 lat), przede wszystkim mężczyŸni, najczęœciej z wschodniej i południowej Polski. Zaskakuje wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem wœród emigrantów zarobkowych. Aż 25,7 proc. z nich ma wyższe wykształcenie, w całej populacji Polski zaœ – 14,7 proc. „Wskazuje to na pojawienie się zjawiska drenażu mózgów” – ocenia raport Komisji. [wyimek]25,7 procent osób z wyższym wykształceniem jest wœród emigrantów z Polski [/wyimek]
Zjawisko to jeszcze boleœniej dotyka innych krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej: wœród wyjeżdżajšcych do pracy z Węgier, Czech czy Litwy aż jedna trzecia ma wyższe wykształcenie. Jakš pracę mogš znaleŸć dobrze wyedukowani emigranci w zachodniej Europie? Na przykład w Wielkiej Brytanii i Irlandii czekajš na nich głównie – jak zaznaczono w raporcie – prace „proste i nisko płatne”. – Oferta dla imigrantów po zawodówce i tych z dyplomem magistra jest bardzo często taka sama – mówi dr Paweł Kaczmarczyk z Oœrodka Badań nad Migracjami UW. [wyimek]14,7 procent Polaków legitymuje się wyższym wykształceniem[/wyimek] Dlatego jest nadzieja, że wykształceni młodzi ludzie wrócš do Polski. – Tylko niewielka częœć migrantów wišże z pobytem za granicš swojš karierę. Wyjeżdżajš, żeby zarobić, a nie zrealizować się zawodowo – zaznacza Kaczmarczyk. Jak sytuację oceniajš eksperci? – Najgorsze jest to, że wyjeżdżajš ludzie młodzi. Wielu z nich straciliœmy bezpowrotnie, co jest bardzo negatywnym zjawiskiem w naszym starzejšcym się społeczeństwie – wyjaœnia ekonomista prof. Witold Orłowski. Paweł Kaczmarczyk uspokaja: – Nie zaobserwowaliœmy, by wyjazdy wpłynęły negatywnie na gospodarkę. Na dużš skalę specjalistów zabrakło jedynie w służbie zdrowia. Według raportu, choć liczba powracajšcych z emigracji roœnie, nie powinno to spowodować wzrostu bezrobocia. – Mitem jest, że w cišgu ostatnich lat bezrobocie spadło, bo Polacy wyjechali na Zachód. Spadało, ponieważ rozwijała się gospodarka – podkreœlajš autorzy raportu Komisji Europejskiej. Czy kryzys gospodarczy wpłynie negatywnie na sytuację emigrantów? Autorzy raportu obawiajš się, że spowoduje „wypychanie” z rynku pracowników z państw Europy Œrodkowej i Wschodniej. Polscy naukowcy się z tym zdaniem nie zgadzajš. – Zagraniczni pracodawcy często bardziej ceniš Polaków niż rodzimych pracowników – ocenia dr Paweł Kaczmarczyk.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL