Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Wyznania nominata

Rzeczpospolita
W III RP wszystkie poważniejsze nominacje miały polityczny rodowód. Michnik został mianowany szefem pierwszej legalnej gazety „Solidarnoœci” przez Wałęsę. A szefa Radiokomitetu Drawicza wyznaczył Mazowiecki – pisze publicysta „Rz”
Niedawne wyrzucenie dyrektora radiowej Trójki Krzysztofa Skowrońskiego obrodziło dyskusjš o nominacjach. Zdaniem jednego z (umiarkowanych!) publicystów „Gazety Wyborczej” Skowroński może nawet był dobrym dyrektorem, ale dyskredytowało go Ÿródło jego powołania. Mianowany został przecież przez prezesa radia, którego powołało PiS. A to zbrodnia nie do wybaczenia. Nie ma więc znaczenia, co zrobił i jak kierował radiem Skowroński. Jako nominat (poœredni) PiS powinien zostać odwołany. Można powiedzieć, że w prostocie ducha autor „GW” dał wyraz postawie nie tylko organu, ale całego establishmentu III RP. W czasach PRL mawiano: fachowiec, ale bezpartyjny. Oznaczało to, że bez względu na kompetencje bez błogosławieństwa partii awansować nie można. Autorzy „Wyborczej” mówiš to samo w odniesieniu do III RP. Kariery muszš być uzgodnione z jej establishmentem. Awanse bez placetu salonu oznaczajš partyjnš nominację. Co innego, gdyby były one efektem decyzji Wojciecha Jaruzelskiego, Tadeusza Mazowieckiego czy Aleksandra Kwaœniewskiego. Oczywiœcie, dostrzegam różnice między tymi postaciami, ale to ich – w szerokim tego słowa znaczeniu – decyzje stworzyły kadry III RP, a więc okreœliły oficjalny system kompetencji w sferze publicznej. Osoby z tych nominacji uchodzš za bezpartyjnych profesjonalistów.
W III RP wszystkie poważniejsze nominacje miały – i musiały mieć – polityczny rodowód. Adam Michnik nie tylko został mianowany przez Lecha Wałęsę szefem pierwszej legalnej gazety „Solidarnoœci”, ale i bardzo o to u niego zabiegał. Inna sprawa, że, już po mianowaniu, nie tylko wykazał się niezależnoœciš, ale i sprywatyzował gazetę w sposób wzorcowy. Dariusza Fikusa szefem „Rzeczpospolitej” mianował premier Mazowiecki, tak jak i pierwszego niekomunistycznego szefa Radiokomitetu, którym był Andrzej Drawicz. [wyimek]Powołanie na stanowisko przez ekipę Jarosława Kaczyńskiego nie jest z definicji złem większym niż nominacja z ršk Tadeusza Mazowieckiego[/wyimek] Przywołanie tych przykładów nie ma służyć krytyce metody. Przeciwnie, pierwszym niekomunistycznym władzom zarzucam raczej brak tak potrzebnego wówczas radykalizmu. Trzeba było zbudować nowe państwo, co nie było możliwe bez gruntownych zmian personalnych. Kadry PRL tworzone były w oparciu o kryteria, które najdalsze były od fachowoœci, co nie oznacza, że nie trafiali się w nich ludzie utalentowani i kompetentni. [srodtytul]PRL upada, kadry zostajš[/srodtytul] PRL-owskie kariery były jednak szkołš cynizmu i postaw aspołecznych. Ludzie, którzy awansowali, dostosowujšc się do warunków komunistycznego państwa, musieli przyjmować postawy będšce zaprzeczeniem etosu służby publicznej. Uczciwi ludzie musieli adaptować się do patologicznych reguł. Pozostawianie niezmienionych zespołów powodowało, że relacje, które wytworzyły się między ich członkami, przetrwały i niezwykle utrudniały przebudowę instytucji. Pojedyncze, wrzucone nawet na kierownicze stanowiska osoby miały ogromne problemy ze zmianš postaw grupowych i zwykle same się do nich dostosowywały. Niedostateczne zmiany personalne w wychodzšcym z komunizmu państwie sš w sporej częœci Ÿródłem problemów III RP. Fakt politycznego charakteru nominacji po upadku komunizmu był oczywisty. Chodziło przecież o budowę nowego państwa o zupełnie innym ustroju i celach. Pytanie o kompetencje, które wówczas często stawiali przeciwnicy radykalniejszych zmian, miało dwuznaczny charakter. Warunkiem kompetencji jest doœwiadczenie. Czy jednak doœwiadczenie w PRL-owskich instytucjach stanowiło kapitał dla budowy nowych instytucji czy odwrotnie – obcišżenie? Oczywiœcie należało poszukiwać maksymalnie kompetentnych ludzi, ale kompetencje w owej rewolucyjnej sytuacji wyjštkowo trudno było mierzyć. WeŸmy sytuację modelowš: służby specjalne. Można powiedzieć, że praca w takich instytucjach wymaga szczególnych umiejętnoœci, których nabywa się z czasem. Funkcjonariusze wojskowych i cywilnych służb PRL mieli doœwiadczenie. Czy to oznacza, że należało ich zostawić dla ochrony nowego, o fundamentalnie przeorientowanej polityce, państwa? Dziœ z całš odpowiedzialnoœciš można powiedzieć, że był to błšd. Wojskowe służby, które zmieniły tylko nazwę, a starych dowódców zastšpili ich wychowankowie i najbliżsi współpracownicy, stały się rozsadnikiem chorób III RP. Chętnie zajmowały się politycznymi intrygami, a oferujšc swoje usługi rozmaitym ugrupowaniom politycznym, rozgrywały je dla swoich potrzeb. Wykorzystujšc swoje możliwoœci, cišgnęły zyski z działania na granicy prawa, a nierzadko wręcz przestępstw. W latach 1990 – 2005 udało się im schwytać jednego (jednego!) rosyjskiego szpiega. Należało więc, tak jak w wielu innych krajach postkomunistycznych, służby te zbudować od nowa. Po krótkim okresie poczštkowego zamieszania zostałyby stworzone instytucje adekwatne do naszych potrzeb. Oczywiœcie nie znaczyło to, zwłaszcza w poczštkowym okresie, że trzeba było zrezygnować ze współpracy z pojedynczymi funkcjonariuszami. Należało za to rozbić układ powišzań, który konserwował patologię PRL. [srodtytul]Krzepnięcie oligarchicznego układu[/srodtytul] Przykład WSI jest krańcowy, ale dobrze pokazuje zagadnienie. W wielu innych instytucjach, na nieco mniejszš skalę, należało co najmniej wymienić kadrę zarzšdzajšcš: w armii, dyplomacji, administracji państwowej itd. To w tamtym czasie, po upadku komunizmu, głównie za czasów rzšdu Mazowieckiego tworzył się układ personalny, który okazał się stosunkowo trwały w III RP. W dużej mierze była to kontynuacja PRL-owskiego, osobowego status quo, choć wzbogaconego o postacie nowe, a czasami nawet całe ich grupy. Na straży tego porzšdku stanęły korporacje zazdroœnie strzegšce swojej ekskluzywnoœci i akceptujšce awanse wyłšcznie metodš kooptacji. Niektóre z nich uzyskały rozbudowane prawne gwarancje swojego szczególnego statusu. WyraŸnie widać to w œrodowisku prawniczym, choć problem jest szerszy. Ten stan rzeczy utrudniał awans i dopływ nowych ludzi – a więc postaw i idei – do polskiego życia publicznego. III RP krzepła w oligarchiczny system. Dobrym przykładem jest œrodowisko dziennikarskie. W PRL media stanowiły w głównej mierze instytucję propagandowš, a prawdziwi dziennikarze byli w nich rzadkoœciš. Nic dziwnego, że powstajšce w wolnej Polsce media, zwłaszcza gazety, zostały opanowane przez ludzi młodych. Doœć prędko jednak została zbudowana œwiatopoglšdowa ortodoksja wokół pierwszego niezależnego dziennika – „Gazety Wyborczej” – który stał się organem jednego ugrupowania w „Solidarnoœci”, a właœciwie instrumentem realizacji projektu politycznego jego redaktora. Jednym z jego fundamentalnych zasad był sprzeciw wobec rozliczenia PRL, z którego nomenklaturš Adam Michnik i jego œrodowisko zawarli strategiczny sojusz. Nic więc dziwnego, że został on poparty przez medialne instytucje wywodzšce się z PRL, takie jak tygodnik „Polityka” czy dawny Radiokomitet, w którym Andrzej Drawicz dokonał wyłšcznie kosmetycznych zmian personalnych, zajmujšc się, to cytat, pielęgnowaniem w nim „esprit de corps” – ducha zespołu (swojš drogš ten mechanizm, czyli mafijne poczucie wspólnego interesu, funkcjonował tam doskonale). Ta nowa ortodoksja nie dopuszczała debaty na fundamentalne tematy lustracji czy dekomunizacji, a więc również kształtu polskiego państwa, i powoływała panteon żyjšcych œwiętych, „autorytetów”, których zdanie miało rozstrzygać dyskusje. W jej propagowanie włšczył się „Tygodnik Powszechny” i narzucona została ogromnej większoœci polskich mediów. Broniła ówczesnego status quo, miała więc poparcie prywatnego biznesu w ogromnej mierze wywodzšcego się ze œrodowisk PRL-owskiej nomenklatury czy służb specjalnych. Powstanie mediów o innych poglšdach było niesłychanie utrudnione, gdyż poza dominujšcym układem biznesowym nie było œrodków na ich założenie. W konsekwencji tytuł „profesjonalisty”, a więc dziennikarza tout court, mógł uzyskać wyłšcznie wyznawca panujšcej ortodoksji. Inni byli dziennikarzami „prawicowymi”, a więc naznaczonymi stemplem politycznoœci. Wszelkie próby przełamania tego monopolu były zaciekle atakowane, jak choćby pojawienie się w telewizji tzw. pampersów, czyli reprezentujšcej odmienne poglšdy ekipy Wiesława Walendziaka. Natomiast człowiek Aleksandra Kwaœniewskiego, Robert Kwiatkowski, który jako prezes TVP podporzšdkował jš bez reszty SLD, nie budził szerszej krytyki. [srodtytul]Rozbijanie „towarzystwa”[/srodtytul] Do afery Rywina Polska zastygała w coraz bardziej oligarchicznym kształcie, blokujšc kanały karier osobom spoza „towarzystwa”. Jeszcze niedawno słyszałem, jak jego wzorcowy reprezentant Marek Siwiec stwierdził, że listem przeciwko skazaniu prof. Andrzeja Zybertowicza za artykuł krytykujšcy Adama Michnika nie warto się zajmować, gdyż jest on podpisany przez „anonimowe osoby”. W rzeczywistoœci dane wszystkich ponad 5 tysięcy sygnatariuszy listu były jawne, a dużš częœć z nich stanowiły postacie publiczne: m.in. profesorowie uniwersyteccy, pisarze czy dziennikarze. Pogarda byłego aparatczyka PRL i dworzanina Kwaœniewskiego wobec tych, którzy do „towarzystwa” nie należš, doskonale oddaje postawę tego kolektywu. Sprawa Rywina, która odsłoniła sposób funkcjonowania III RP, wywołała wstrzšs. Nawet młodzi, pracujšcy w TVN dziennikarze, uformowani w ortodoksji III RP, zaczęli dostrzegać kryjšcš się za niš rzeczywistoœć. Do wyborów 2005 roku obie partie: PiS i PO, szły pod hasłem umownie rozumianej IV RP, a więc zasadniczej przebudowy Polski, czego jednym z elementów musiała być głęboka wymiana państwowych kadr. Ogromny sukces tych partii (co pokazuje prawdziwe postawy Polaków) spowodował, że zamiast koalicji zabudowały one niemal całoœć polskiej sceny politycznej i zwarły się w œmiertelnym boju. Praktyka rzšdów PiS to pierwsza od czasu upadku komunizmu próba zmiany status quo i wprowadzenia na scenę nowych ludzi. Działaniom tym można wiele zarzucić. Sojusz z populistami z Samoobrony i LPR zaowocował awansami postaci, które na nie nie zasługiwały. PiS także nadmiernie upartyjnił kadrowš rewolucję. Prawie nie widać było prób rozszerzania się na nowe œrodowiska, aby wcišgać je do przebudowy państwa, a kryterium awansu zbyt często bywały partyjne układy. Jednak mimo wszystkich błędów była to najbardziej ambitna próba przebudowy III RP, a więc naruszenia jej oligarchicznego systemu. Œwiadczy o tym także histeryczna reakcja establishmentu, który podjšł – niestety w dużej mierze skutecznš – walkę w obronie swojego monopolu. PO podłšczyła się pod histerycznš kampanię przedstawiania rzšdów PiS jako państwa policyjnego. Ten niemajšcy zwišzku z rzeczywistoœciš wizerunek udało się wdrukować w œwiadomoœć publicznš w wyniku przewagi opiniotwórczej establishmentu III RP. Zabieg ten umożliwił zdobycie władzy partii Donalda Tuska. Gorzej, że w konsekwencji nowe władze zaczęły przywracać porzšdek kadrowy III RP. Dzieje się to po częœci z powodu temperatury walki PO kontra PiS, która owocuje chęciš usunięcia wszystkich nominacji dokonanych za rzšdów Kaczyńskiego. [srodtytul]Potrzeba fermentu[/srodtytul] Szczupłoœć kadrowa PO powoduje, że sięgnšć ona musi po układ personalny III RP. Chęć utrzymania władzy sprawia, że partia ta coraz mocniej opiera się na „towarzystwie”. A układ ten domaga się eliminacji niewygodnych ludzi. Stšd kuriozalne apele funkcjonariuszy III RP na dziennikarskich etatach w „Polityce” czy „Wyborczej” o przyœpieszenie czystek kadrowych ze wskazaniami konkretnych ludzi w administracji czy mediach. Ich zbrodniš jest nominacja w czasie rzšdów PiS. Moja sytuacja jest o tyle wygodna, że wprawdzie na stanowisko prezesa TVP zostałem powołany w tamtym okresie przy wsparciu tamtych władz, ale także zostałem przez te same siły wyrzucony. Mianowanie nie rzuca na mnie żadnego cienia. Mogę być oceniany wyłšcznie za to, co w cišgu owych dziewięciu miesięcy zrobiłem (byłem w stanie zrobić), a czego zaniechałem. Dotyczy to wszystkich ludzi z tamtego naboru. Oczywiœcie były nominacje, które posiadały piętno niewłaœciwoœci, np. powoływanie na stanowisko w mediach polityka. Jednak samo powołanie przez ekipę Jarosława Kaczyńskiego nie jest z definicji złem większym niż nominacja z ršk Mazowieckiego. Co więcej, Polska potrzebuje całej fali nowych ludzi, którzy przewietrzyliby zatęchłš atmosferę III RP i wnieœli w niš ożywczy ferment.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL