Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

aktualizacja: 12.02.2009, 10:08
[b]Jestem emerytem. W tym roku kończę 75 lat. Słyszałem, że po ukończeniu 75 lat, należy mi się dodatek pielęgnacyjny. Czy to prawda? Jeśli tak, to czy dodatek dostanę z tzw.urzędu, czy też muszę pisać jakieś pisma i do kogo?[/b]
Do dodatku pielęgnacyjnego ma prawo osoba uprawniona do emerytury lub renty (z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinnej), jeżeli:
- została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo
- ukończyła 75 lat życia.
Aby otrzymać dodatek, trzeba spełnić co najmniej jeden z tych warunków.
Mowa o tym w art. 75 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172511]ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych[/link].
Osoba całkowicie niezdolna do pracy to osoba, która utraciła zdolność do jakiejkolwiek pracy. Natomiast niezdolność do samodzielnej egzystencji musi być spowodowana naruszeniem sprawności organizmu konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy drugiej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
Osoba, która ubiega się o dodatek pielęgnacyjny powinna udowodnić, że ze względu na stan jej zdrowia musi się nią opiekować inna osoba. Opieka ta polega także na pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
Potwierdził to Sąd Apelacyjny w wyroku z 27 kwietnia 2000 r. (sygn. akt III AUa 190/00), orzekając, że do czynności zabezpieczających samodzielną egzystencję człowieka nie należą wyłącznie tzw. czynności samoobsługi, jak mycie się, ubieranie, samodzielne jedzenie posiłków, ale również nabywanie żywności, przyniesienie jej do domu, ogrzewanie mieszkania, przynoszenie w tym celu wiader z węglem, podstawowe prace porządkowe niewymagające wysiłku fizycznego i prac na wysokości
Aby ustalić prawo do dodatku pielęgnacyjnego, niezbędny jest w zasadzie wniosek osoby zainteresowanej - emeryta lub rencisty.
[b]Jeżeli jednak czytelnik ukończył 75 lat, to otrzymuje dodatek pielęgnacyjny z ZUS z urzędu wraz z ukończeniem tego wieku, bez konieczności składania wniosku i dostarczania dodatkowych dokumentów. Nie musi też udowadniać całkowitej niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji. Powinien otrzymać dodatek z samego faktu, że skończył 75 lat.[/b]

POLECAMY

KOMENTARZE