Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Dlaczego przewróciłem okršgły stolik

Kornel Morawiecki
Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Okršgły Stół zaprzepaœcił wielkš ideę solidarnoœci. Wepchnšł Polskę w nomenklaturę, nieprawy kapitalizm. Przyniósł niewymierne straty moralne i słabnięcie polskiej tożsamoœci - pisze były lider Solidarnoœci Walczšcej
Skomentuj na [link=http://blog.rp.pl/blog/2009/02/04/kornel-morawiecki-dlaczego-przewrocilem-okragly-stolik/" "target=_blank]blog.rp.pl[/link] Dlaczego generałowie rzšdzšcy Polskš z moskiewskiego nadania zdecydowali się na Okršgły Stół? Z jakich powodów i po co? Oni sami i ich mentorzy od 20 lat chcš nam wmówić, że z patriotyzmu i żeby oddać swš namiestniczš władzę w ręce narodu. [srodtytul]Radykalna młodzież[/srodtytul]
Wolne żarty. Przypomnijmy ówczesne, arcyprzewrotne, reżimowe hasło: "Socjalizmu będziemy bronić jak niepodległoœci". Aparat partyjny i wojskowi, którzy tak łatwo wygrali, wprowadzajšc w 1981 r. stan wojenny, w 1988 r. myœleli podobnie.Jedyne poważne odpowiedzi na postawione tu pytania sš dwie. Pierwsza, że Okršgły Stół został wymuszony przez Moskwę, która w ten sposób chciała sprawdzić na polskim poletku doœwiadczalnym skutki pieriestrojki i głasnosti Gorbaczowa. Druga, że polskie władze podjęły koncepcję rozmów przy okršgłym stole ze strachu przed tym, co mogłoby je spotkać bez tej inicjatywy. Obie te odpowiedzi się nie wykluczajš, a nawet mogš się uzupełniać. Za pierwszš przemawia to, co jesieniš 1989 stało się w pozostałych krajach obozu, a zwłaszcza wypadki rumuńskie w grudniu 1989 r. Przeciw tej hipotezie przemawia jednak brak w Instytucie Pamięci Narodowej i innych archiwach œladów rozmów i nacisków sowieckich na Warszawę. Sš za to wypowiedzi członków kierownictwa moskiewskiego skierowane do najwyższych funkcjonariuszy PRL, w tym do samego gen. Jaruzelskiego, wykluczajšce spełnienie próœb "bratniej pomocy" w przypadku rozruchów w Polsce. To przemawia za drugš hipotezš. Zachowały się też eksperckie opracowania służb specjalnych oceniajšce zagrożenie dla reżimu ze strony Solidarnoœci Walczšcej i rosnšcego wpływu radykalnych haseł na młodzież. W drugiej połowie lat 80. można było dostrzec dwa przeciwstawne procesy. Zmęczenie ogółu społeczeństwa i brak wiary w zmiany na lepsze symbolizował tytuł artykułu Jacka Kuronia w "Tygodniku Mazowsze": "Krajobraz po bitwie". Natomiast z drugiej strony pałeczkę w konspiracji przejmowało młode pokolenie. Jak grzyby po deszczu powstawały niezależne gazetki szkolne, formowały się nowe podziemne struktury. [srodtytul]Zasługa przeciwników[/srodtytul] W takich realiach Okršgły Stół stał się dla władz i dla obawiajšcych się marginalizacji liderów tzw. konstruktywnej opozycji przysłowiowš ucieczkš do przodu. Solidarnoœciowi partnerzy władzy komunistycznej w parciu i przygotowaniach do Okršgłego Stołu niebezpiecznie ocierali się o zdradę pozostajšcych w podziemiu kolegów, o zdradę niepodległoœciowych ideałów i solidarnoœciowych marzeń. Znów muszę tu przywołać najwybitniejszego przedstawiciela strony ugodowej Jacka Kuronia. W odtajnionej parę lat temu rozmowie z płk. SB Janem Lesiakiem Solidarnoœć Walczšca jest przez Jacka postrzegana jako zagrożenie, które należy zneutralizować, w domyœle, we współpracy ze służbami specjalnymi.Czy nie podobnie sprawy widzieli Lech Wałęsa i jego najbliższe otoczenie? Czyżby im rozum odjęło? Nie. Może więc oni wszyscy, tzw. nasi architekci Okršgłego Stołu, po prostu nie wyobrażali sobie wtedy pokonania komunizmu, a tych, którzy takie szalone cele formułowali, uważali za zagrożenie dla swoich własnych koncepcji i pozycji? Jeœli tak – byłoby to małe i nikczemne. Ale niektórzy z nich mogli rzeczy rozważać w kategoriach narodowego interesu i tu już można ich tłumaczyć. Przecież w upadek komuny nie wierzył ani Zachód, ani Koœciół, ani większoœć polskiej inteligencji. Na zdrowy rozum bioršc, fantaœci, którzy dšżyli do upadku komuny, co według "okršgłostołowych mężów stanu" było kompletnš utopiš, mogliby pchnšć bezbronnš polskš młodzież na karabiny maszynowe. Tak obie umawiajšce się strony połšczyła wspólnota strachu. Czy uzasadnionego? Wydaje się, że nie. My, którzy dziœ wiemy, jak się potoczyły dzieje, możemy jedynie spekulować, jak mogłyby się potoczyć. Nie zwalnia to nas z obowišzku oceniania ówczesnych postaw i wyborów. Stawiam paradoksalnš z pozoru tezę: na doprowadzenie do Okršgłego Stołu, jego przebieg i rezultat największy wpływ mieli nie uczestnicy, ale przeciwnicy takiego porozumienia. Oni stworzyli klimat zagrożenia dla wysokich dogadujšcych się stron, co skłaniało komunistów do większej otwartoœci i ustępliwoœci. Po to, żeby osišgnięte porozumienie sprzedać jako wzajemny sukces i żeby tak zostało odebrane przez większoœć społeczeństwa, koncesje komuny musiały być znaczne. Inaczej triumfowaliby kontestatorzy Okršgłego Stołu. Przypomnijmy, jak pod tym naciskiem stopniowo poszerzało się pole społecznego manewru. Jak pierwsze propozycje zgody na "Solidarnoœć" w poszczególnych zakładach pracy przekształciły się w relegalizację zwišzku ogólnopolskiego. Jak zapisywano i uzgadniano kolejne, potem się okazało, że papierowe, zdobycze socjalne. Jak odzyskiwano "Tygodnik "Solidarnoœć"", jak pšczkowała "Gazeta Wyborcza". Jak zgodzono się na wolne wybory do, wydawało się, mało istotnego Senatu, co wkrótce przypieczętowało wyborcze zwycięstwo obywateli. Te i inne ustępstwa, wymuszone ewentualnym brakiem akceptacji ugody, okazały się zbawienne. Polacy zobaczyli i poczuli słaboœć komuny. Kunktatorskie zagrywki "naszych" okršgłostołowych elit na nic się zdały. [srodtytul]Linie krzywe[/srodtytul] Mimo publicznego wyznania samego Wałęsy w czerwcu 1989 roku, że będzie głosował na komunistycznš listę krajowš, przepadła ona z kretesem. Niewiele pomogło przeforsowanie przez Bronisława Geremka podobnej listy do drugiej tury. Nawet obłuda częœci solidarnoœciowych posłów przy głosowaniu za prezydenturš Jaruzelskiego – wszystko to nie było w stanie uratować systemu. W pierwszych częœciowo wolnych wyborach powszechnych Polacy odrzucili komunizm.W cieniu Okršgłego Stołu rozgrywały się dramaty, morderstwo księży: Stefana Niedzielaka, Stanisława Suchowolca, Sylwestra Zycha. Ci sami dżentelmeni z przyjęć w Magdalence sterujšcy kamerami i œwiatłami telewizyjnych jupiterów, z tym samym gen. Czesławem Kiszczakiem, nazywanym póŸniej przez okršgłostołowych partnerów człowiekiem honoru, z zimnš krwiš zlecali albo co najmniej kryli i tuszowali zbrodnie swoich podwładnych. Po co to robili? Wtedy jeszcze w podziemiu pisałem, że testowali gotowoœć do ustępliwoœci solidarnoœciowych i koœcielnych interlokutorów. Niestety, brak wyjaœnienia owych mordów po bez mała 20 latach wolnej pookršgłostołowej Polski utwierdza tamte ponure przypuszczenia. Dzisiaj patrzymy na konsekwencje ugody Okršgłego Stołu, na nierozliczenie komuny, fałszywe autorytety, skrywanie agentów, na rozgrabienie społecznego majštku z jednej, a biedę i wegetację wielu działaczy podziemia z drugiej strony. Uœwiadamiamy sobie, że Okršgły Stół zaprzepaœcił wielkš ideę solidarnoœci. Nie tylko nas, Polaków, ale wszystkie po częœci naœladujšce Polskę pokomunistyczne kraje wepchnšł w nomenklaturowy, nieprawy kapitalizm. Obserwujemy niewymierne straty moralne, słabnięcie polskiej tożsamoœci. Stało się to, przed czym przestrzegałem, piszšc wówczas, że zgniły kompromis spowoduje "ubytek polskiego ducha i materii". Gdy dziœ przypominam sobie moje symboliczne publiczne przewracanie Okršgłego Stołu w 1991 r. przed kamerami TVP – jestem z tego gestu dumny. Ale nie ja byłem pierwszy. Mecenas Władysław Siła--Nowicki, uczestnik Okršgłego Stołu, w jego trakcie okreœlił swoich solidarnoœciowych kolegów najcięższym polskim zarzutem: targowica. Linie Okršgłego Stołu były splštane i krzywe. Ani komuniœci nie zamierzali oddawać władzy, ani okršgłostołowi solidarnoœciowcy nie myœleli jej brać. Ani uczestnicy, ani przeciwnicy Okršgłego Stołu nie potrafili trafnie przewidzieć, co on nam przyniesie. Przy całej krytyce, którš tu prezentuję, przecież wiem, że były przy Okršgłym Stole osoby, które próbowały od samego poczštku wyršbać maksymalnie dużo, które komunistów nie akceptowały i ugodę traktowały jako etap i instrument walki o pełnš wolnoœć. Po tamtej targowicy sprzed 217 lat Polska straciła niepodległoœć. Przed 20 laty, mimo naszych realnych obaw przed kolejnš targowicš, dzięki szczęœliwym zbiegom okolicznoœci, ale również dzięki postawom samych Polaków, tych, którzy byli za, i tych, którzy byli przeciw Okršgłemu Stołowi, Polska niepodległoœć odzyskała. Tak Bóg (z naszš skromnš pomocš) pisał prosto po liniach krzywych. [ramka]Autor był w czasach PRL działaczem antykomunistycznej opozycji, a po wprowadzeniu stanu wojennego współtwórcš i liderem Solidarnoœci Walczšcej – radykalnej organizacji domagajšcej się pełnej niepodległoœci Polski. Jest specjalistš z dziedziny fizyki teoretycznej, wykładowcš w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL