Jakie wydatki w szkołach i przedszkolach są bieżące

aktualizacja: 29.01.2009, 07:00
Foto: Fotorzepa, Seweryn Sołtys

Celem dotacji przyznawanych placówkom oświatowym przez gminy jest dofinansowanie działalności. Nie można zatem wydać otrzymanych pieniędzy
np. na inwestycje lub remonty

Finansowanie placówek publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż np. samorząd terytorialny odbywa się w oparciu o art. 80 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175841]ustawy o systemie oświaty[/link].
[srodtytul]Komu i w jakiej wysokości[/srodtytul]
Dotacji udziela się z budżetu właściwej jednostki obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół. Jej wysokość powinna odpowiadać wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia (wychowanka) w szkołach (placówkach) tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego jednak nie niższej od kwoty przewidzianej na jednego ucznia (wychowanka) placówki oświatowej tego samego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
A osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego może liczyć na dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50 proc. wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę. Finansowanie placówki niepublicznej odbywa się zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. 
Kwestia wydatków bieżących dotyczy również przedszkoli niepublicznych. Dotacje dla tych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 proc., a dla innych form wychowania przedszkolnego w wysokości nie niższej niż 40 proc. ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
[srodtytul]Na wynagrodzenia i realizację zadań[/srodtytul]
Ani w ustawie o systemie oświaty (lex generalis), ani też w przepisach wykonawczych nie zdefiniowano określenia „wydatki bieżące”. Jest to działanie zamierzone i zgodne z zasadami legislacji – wyjaśnienie tego pojęcia można odnaleźć w innym akcie powszechnie obowiązującym – ustawie o finansach publicznych (lex specialis).
Zgodnie z art. 165a [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180304]ustawy o finansach publicznych[/link] ,wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi (art. 165a ust. 2, 5 i 6).
Przy ustalaniu kwoty wydatków bieżących należy również posiłkować się zapisami ujętymi w dziale trzecim – „Budżet państwa” ustawy o finansach publicznych, a w szczególności w art. 106 ust. 4 pkt 1 – 3. W przepisie tym określono, iż wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakupy towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją ich statutowych zadań.
Wysokość dotacji ustala się w uchwale budżetowej danej jednostki samorządu terytorialnego. Ponieważ ustawodawca określił tylko dolną granicę należnej dotacji, dana jednostka samorządu terytorialnego – uwzględniając własną sytuację ekonomiczną i prowadzoną przez siebie politykę oświatową – może taką dotację zwiększyć (por. zasadę samodzielności jednostki samorządu terytorialnego wyrażoną art. 165 ust. 2 Konstytucji RP).
[i]Podstawa prawna: [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175841]ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)[/link].[/i]
[ramka][b]W jakiej wysokości[/b]
Z przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 90) wynika prawo niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do otrzymywania dotacji – w zależności od charakteru danego podmiotu – z budżetu gminy, powiatu lub państwa. Ustawa wyznacza to prawo za pomocą zwrotu: „otrzymują dotacje”. Wysokość dotacji jest ustalana w relacji do kwoty subwencji ogólnej albo wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia lub wychowanka w szkołach lub placówkach publicznych tego samego typu lub rodzaju usytuowanych w danej gminie lub powiecie albo – w razie braku – w najbliższej gminie lub powiecie [b](wyrok NSA z 17 stycznia 2008 r., sygn. akt II GSK 320/07)[/b]. [/ramka]
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE