Nieruchomości

Jaka jest minimalna powierzchnia działki budowlanej

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
W obowiązujących przepisach nie ma normy określającej minimalnąpowierzchnię działki budowlanej. Ograniczenia co do możliwościzagospodarowania działki mogą wynikać z ustaleń miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego lub innych aktów prawnych
Zgodnie z [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169354]ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U z 2003 r. nr 80, poz. 717, ze zm.)[/link] działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość,cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. [srodtytul]Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego[/srodtytul] Mimo, że powyższa definicja nie określa minimalnej powierzchni działki budowlanej, to taki wymóg może wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i ma na celu ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu. W odpowiednim urzędzie gminy każdy może zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego i sprawdzić jakie ograniczenia zostały przewidziane dla konkretnego terenu. [srodtytul]Wniosek o decyzję ustalającą warunki zabudowy[/srodtytul] Jeżeli teren nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to należy wystąpić do urzędu gminy (miasta) z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla danej działki lub działek. We wniosku należy podać ogólne parametry zabudowy a odpowiedni organ (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) określa, czy jest to możliwe. Żeby dostać warunki zabudowy, nie trzeba mieć żadnego tytułu prawnego do nieruchomości - każdy może przyjść i wystąpić o warunki dla dowolnej działki. Ustalenia decyzji o warunkach zabudowy wiążą organ przy wydawaniu pozwolenia na budowę (tzn. projekt budowlany zgodny z warunkami zabudowy nie może być kwestionowany i stanowić podstawy odmowy wydania pozwolenia na budowę). Od decyzji można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od jej otrzymania. Z kolei na decyzję kolegium można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od jej otrzymania. [srodtytul]Inne ograniczenia[/srodtytul] Ustalenie warunków zabudowy i zasady zagospodarowania terenu określa nie tylko ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale także wiele innych ustaw (najważniejsze z nich to: [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=183262]prawo budowlane[/link], [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=173275]ustawa o ochronie przyrody[/link], [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=258935]prawo ochrony środowiska[/link], [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180140]prawo wodne[/link], [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184778]ustawa o drogach publicznych[/link], [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=173740]ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych[/link], itd.) oraz przepisy szczegółowe, np. [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166033]rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,którym powinny odpowiadać budynki[/link] - np. kwestia odległości ścian (balkonów, tarasów) od granic geodezyjnych działki, co może rzutować na powierzchnię zabudowy.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL