W sądzie i urzędzie

Czy decyzja urzędu może być bez daty

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Czy decyzja administracyjna, w której organ administracji nie określił daty wydania, jest skuteczna?
[b]Tak[/b] Decyzja, w której organ nie podał daty jej wydania, jest skuteczna, pod warunkiem że zostanie sprostowana postanowieniem. Zgodnie z treścią art. 107 § 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=133093]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] decyzja powinna zawierać: znaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. W doktrynie istnieją dwa poglądy odnośnie do możliwości naprawienia tej pomyłki. Zgodnie z pierwszym decyzję taką należy uznać za obarczoną wadą kwalifikowaną, a w konsekwencji wyeliminować ją z obrotu prawnego, drugi dopuszcza możliwość poprawienia takiej decyzji poprzez wydanie postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki. Takie stanowisko zajął również [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z 14 lipca 2006 r.[/b] uznał możliwość sprostowania braku daty wydania decyzji. Również [b]Naczelny Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 10 lutego 1994 r. (syg. akt SA/Kr 723/93)[/b] uznał, że niezamierzone niewskazanie daty wydania postanowienia przez organ administracji stanowi jedynie oczywistą omyłkę polegającą na opuszczeniu wyrazu. [i]Podstawa prawna: [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=133093]ustawa z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL