Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Krytyka przez internet dopuszczalna, kłamstwo zabronione

Internet
Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Na forach internetowych klienci nie zostawiajš suchej nitki na sklepach i usługodawcach. Gdy jednak zmyœlimy opowieœci o swoich kłopotach, możemy za to słono zapłacić.
Nasza czytelniczka z Bydgoszczy kupiła telewizor w sklepie Certus Media. Sprzęt się jej nie spodobał i odesłała go, korzystajšc z możliwoœci swobodnego zwrotu w cišgu dziesięciu dni od dostawy, ale sklep zarzucił jej, że towar był uszkodzony. – Gdy opisałam swoje perturbacje na portalu Ceneo.pl, dostałam wezwanie do usunięcia wpisu. Najpierw przyszedł e-mail, a następnie list polecony – opowiada pani Beata. Monika Wira, współwłaœcicielka e-sklepu, podkreœla, że nie zgadza się z faktami podanymi przez klientkę ani jej interpretacjš zdarzenia. W zwišzku z tym żšda, aby usunęła negatywny wpis. Podobne wezwania dostajš internetowi krytycy innych sklepów.
[srodtytul]Jak wolno krytykować [/srodtytul] Podstawš ochrony dla firmy sš art. 23 – 24 i 43 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]. W razie sporu sšdowego to krytykujšcy musi udowodnić, że powołane przez niego fakty sš prawdziwe. „Oszust, nie kupujcie u niego” – napisał jeden z klientów e-sklepu handlujšcego poprzez Allegro i teraz za to będzie musiał opublikować przeprosiny w gazecie. Dlaczego? Bo oceny formułowane przez konsumentów powinny być rzeczowe, a krytyka konstruktywna. WypowiedŸ wartoœciujšca może bowiem prowadzić do naruszenia dóbr osobistych, jeœli nie znajduje oparcia w prawdziwym zdarzeniu. Naruszajš reputację firmy wypowiedzi, które w sposób nieuzasadniony zarzucajš niewłaœciwe postępowanie w prowadzonej przez niš działalnoœci, wskutek czego zostaje ona narażona na utratę potrzebnego jej zaufania. Co istotne, [b]Sšd Najwyższy w wyroku z 10 maja 2007 r. (sygn. III CSK 73/07)[/b] podkreœlił, że przekonanie naruszajšcego cudze dobra osobiste, że korzysta z wolnoœci wypowiedzi, nie jest wystarczajšcš podstawš, aby jego działanie uznać za uprawnione. [srodtytul]Nie wszystko napiszesz[/srodtytul] Portale z reguły dopuszczajš umieszczanie w serwisie opinii użytkowników bez dokonywania wczeœniejszej weryfikacji ich treœci przez administratorów. Dzięki temu mogš skorzystać z wyłšczenia odpowiedzialnoœci cywilnej i karnej, gdyby się okazało, że komentarz pochodzšcy od użytkownika ma charakter bezprawny. Możliwoœć takš daje im art. 14 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166837]ustawy o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš (DzU z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.)[/link]. – Wyłšczenie to obowišzuje jednak tylko do chwili otrzymania przez administratora urzędowej lub wiarygodnej wiadomoœci o bezprawnym charakterze wpisu, utrzymywanie komentarza w serwisie może już bowiem skutkować odpowiedzialnoœciš jako np. pomocnika w rozumieniu art. 422 k.c. – mówi Xawery Konarski, adwokat z kancelarii Traple Konarski Podrecki. Dlatego na stronie www.glupi-klient.pl użytkownicy zobowišzujš się do umieszczania jedynie prawdziwych informacji, które mogš poœwiadczyć konkretnymi dowodami. Portal Opineo.pl podkreœla, że w razie bardzo niskiej oceny klient powinien wskazać numer zamówienia albo bardzo dokładnie opisać całš sytuację. Portal przekazuje krytykę e-sklepowi, a ten może się do niej ustosunkować. Do tego czasu komentarz nie jest wystawiany. Krytykowany może też replikować na stronie. Także Ceneo.pl zastrzega sobie możliwoœć usuwania bezprawnych wpisów. [ramka] [b]Komentuje Michał Wawrykiewicz, radca prawny prowadzšcy kancelarię w Warszawie[/b] Najczęœciej naruszane dobra osobiste osób prawnych to nazwa (firma), uznana renoma, marka czy prestiż. Dobra te sš silnie zwišzane ze stosunkami majštkowymi. Ich naruszenie najczęœciej pocišga za sobš także uszczerbek majštkowy. Powodować może bowiem spadek zyskownoœci firmy i liczby klientów. Osoby prawne majš taki sam arsenał œrodków ochrony swoich dóbr osobistych jak osoby fizyczne – mogš żšdać zaniechania bezprawnych działań, opublikowania odpowiednich oœwiadczeń w mediach, zasšdzenia odpowiedniej kwoty na cel społeczny. Po poniesieniu straty majštkowej mogš też żšdać odszkodowania. W razie sporu sšd ocenia, czy naruszenie dóbr osobistych było bezprawne. Ważne, aby nie było tylko subiektywnym odczuciem zainteresowanego, że jego dobra doznały uszczerbku. Musi być to naruszenie obiektywne.[/ramka] Masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: [mailto=m.kosiarski@rp.pl]m.kosiarski@rp.pl[/mail]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL