Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Gamety ważniejsze od ludzi

Wanda Nowicka
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Według Gowina zapłodnienie in vitro służy zabijaniu, a nie niesieniu życia. Głównym przedmiotem jego zainteresowania nie jest pomoc parom w rozwišzywaniu problemów medycznych i etycznych, tylko ochrona zarodka – pisze Wanda Nowicka, feministka
[b]Skomentuj [link=http://blog.rp.pl/blog/2009/01/01/wanda-nowicka-gamety-wazniejsze-od-ludzi/]na blogu[/link][/b] Od kilku miesięcy toczš się w Polsce spory wokół kwestii bioetycznych, zwłaszcza wokół zapłodnienia in vitro. Ich rezultatem jest projekt ustawy firmowanej przez posła PO Jarosława Gowina. Znaczenie tej ustawy trudno przecenić. Rozstrzygnięcie problemów bioetycznych pokaże bowiem, czy Polska zachowa resztki pluralizmu i neutralnoœci œwiatopoglšdowej, czy też będzie to milowy krok na drodze do państwa wyznaniowego, w którym tworzenie prawa opiera się na wypowiedziach biskupów i stanowisku Watykanu. [srodtytul]Konsultacje na niby[/srodtytul]
Projekt Gowina został co prawda poddany krytyce w Klubie PO, ale w pracach klubowych zapewne ulegnie tylko niewielkim korektom. Choć proponowane zmiany legislacyjne majš wprowadzić do polskiego systemu prawnego radykalne ograniczenia, które pozbawiš wiele par możliwoœci posiadania dziecka, nad projektem nie toczy się publiczna dyskusja. Jest on utajniony. Gowin, z naruszeniem standardów demokratycznych, zasady jawnoœci życia publicznego, a także zaleceń Europejskiej Konwencji Bioetycznej, projekt udostępnił tylko wybranym. Jednoczeœnie Donald Tusk zapewnia, że prace nad ustawš będš szybkie. Wyglšda na to, że Platforma Obywatelska próbuje stłumić dyskusję i szybko "przepchnšć" projekt, by – jak mówi premier – uniknšć wojny religijnej, czyli debaty publicznej. [wyimek]Platforma, zamiast poważnie zajšć się problemami par dotkniętych niepłodnoœciš, przyczynia się do dalszego piętnowania grupy, która rzekomo w niemoralny sposób dšży do posiadania dziecka[/wyimek] Szef rzšdu, próbujšc zachować pozory dialogu społecznego i procesu demokratycznego, powołał latem zespół ds. konwencji bioetycznej. Zupełnie zignorował jednak wyniki pracy częœci zespołu. Notabene gdyby efekty pracy podzespołu profesorów: Zielińskiej, Szawarskiego, Hołówki, Zaremby i Bartnik, zostały uwzględnione w projekcie ustawy, byłaby szansa na dobrš ustawę. Zatem i te konsultacje, tak charakterystyczne dla rzšdów Platformy, były na niby, zgodnie z zasadš: wy sobie pogadajcie, a my i tak zrobimy swoje. Przypominajš okršgły stół w służbie zdrowia czy negocjacje ze zwišzkowcami w sprawie pomostówek. [srodtytul]Niepłodnoœć to choroba[/srodtytul] O problemach bioetycznych i wspomaganej prokreacji można i należy rozmawiać. Trzeba je uregulować tak, by spełniały najlepsze standardy z poszanowaniem praw i wolnoœci par oraz jednostek. Konieczna jest poważna debata o problemie niepłodnoœci jako chorobie społecznej, współczeœnie coraz groŸniejszej, i o zobowišzaniach władz wobec obywateli dotkniętych tš chorobš. Rzšd polski w œwietle malejšcego przyrostu naturalnego, wydłużenia życia oraz nasilajšcej się niepłodnoœci ma obowišzek prowadzić politykę, która umożliwi parom posiadanie potomstwa. Trzeba wyznaczyć standardy, jakie powinny spełniać kliniki zajmujšce się leczeniem niepłodnoœci, by zapewnić leczšcym się osobom najwyższš jakoœć usług i by ochronić je przed szarlatanami. Tymczasem Platforma Obywatelska, zamiast poważnie zajšć się problemami par dotkniętych niepłodnoœciš, przyczynia się do dalszego piętnowania grupy, która rzekomo w niemoralny sposób za wszelkš cenę dšży do posiadania dziecka. [srodtytul]Polki jako królice doœwiadczalne[/srodtytul] Ustawa Gowina jest niebezpieczna, niespójna i fatalnie napisana. Gdyby weszła w życie, rzšd przyznałby sobie ogromnš władzę nad obywatelami, np. poprzez wpływanie na styl życia, decyzje o małżeństwie czy posiadaniu dzieci. Według Gowina zapłodnienie in vitro służy zabijaniu, a nie niesieniu życia. Głównym przedmiotem jego zainteresowania nie jest pomoc parom w rozwišzywaniu problemów medycznych i etycznych, tylko ochrona zarodka. Opierajšc się na tak karykaturalnych założeniach, stworzył ustawę, której istotš jest zakaz i kontrola, a nie poprawa standardów. Praktycznie każdy artykuł dotyczšcy wspomaganego rozrodu jest niezgodny z aktualnš wiedzš medycznš i normami przyjętymi na œwiecie. Efektem ustawy Gowina będzie drastyczne zmniejszenie liczby urodzonych dzieci z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu oraz ogromne wydatki budżetowe wyrzucone w błoto. Bo do tego doprowadzi zakaz zamrażania nadliczbowych zarodków. Projekt dopuszcza wprawdzie mrożenie komórek jajowych, ale należy pamiętać, że ta metoda pozostaje wcišż w fazie eksperymentalnej. Czy polskie kobiety majš być królicami doœwiadczalnymi? Warto dodać, że œwiatowe autorytety uważajš za niezgodne z obecnym stanem wiedzy wskazywanie pacjentom techniki mrożenia jajeczek jako rzeczywistej alternatywy dla mrożenia zarodków. O małej skutecznoœci tej metody œwiadczy też fakt, że dotšd na całym œwiecie urodziło się ok. 260 dzieci. Zakaz diagnostyki preimplantacyjnej może doprowadzić do wielu tragedii, nie da się wytłumaczyć w sposób racjonalny i œwiadczy o braku myœlenia w kategoriach dobra publicznego. [srodtytul]Łamanie praw obywateli[/srodtytul] Embrionocentryzm projektu znalazł odbicie w stworzeniu niezwykle zbiurokratyzowanej machiny kontrolnej, tj. Urzędu ds. Biomedycyny i Centralnego Rejestru Biomedycznego, które będš decydowały o losie każdego polskiego zarodka i gamety. Stworzenie – skšdinšd pożšdanej – Polskiej Rady Bioetycznej po doœwiadczeniach zespołu Gowina raczej budzi niepokój niż nadzieje. Decyzje o implantacji zarodków innej kobiecie czy parze będzie podejmował sšd po sprawdzeniu kwalifikacji osobistych wnioskodawców i prezentowanych postaw rodzicielskich. Sšd przy pomocy kuratora i placówki specjalistycznej (?!) będzie sprawdzał postawę rodzicielskš u osób, które nie majš dzieci. Gowin próbuje przy okazji rozstrzygnšć inne kwestie zwišzane z prawami reprodukcyjnymi, m.in. chce, nie zmieniajšc ustawy antyaborcyjnej, de facto wprowadzić całkowity zakaz aborcji poprzez ograniczenie dostępnoœci legalnego przerywania cišży. Do tego bowiem doprowadzi zapis zwalniajšcy lekarzy odmawiajšcych przerwania cišży ze względu na klauzulę sumienia z obowišzku wskazania kobiecie innej placówki, gdzie mogłaby przerwać cišżę. A także pozbawiajšc kobiety, którym odmówiono aborcji, możliwoœci dochodzenia roszczeń z tego tytułu – zamyka więc drogę przed tymi, które chciałyby pójœć œladem Alicji Tysišc czy Barbary Wojnarowskiej. Według tej ustawy kobieta, która zajdzie w cišżę w wyniku gwałtu, będzie musiała rodzić, bo żaden lekarz nie przerwie cišży i żaden sšd nie obroni jej praw. Jeœli Platforma pójdzie drogš wytyczonš przez Gowina, pozostanie nadzieja, że ustawa – choć z innych powodów – podzieli los ustaw zdrowotnych. Zła ustawa jest gorsza niż żadna. A ta ustawa stanowi zbyt dużš ingerencję w prywatne życie obywateli, by społeczeństwo bez protestów dało sobie odebrać swoje fundamentalne prawa. [i]Autorka, z wykształcenia filolog klasyczny, jest działaczkš feministycznš, przewodniczšcš Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL