Podział nieruchomości: na wniosek lub z urzędu

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Aby podzielić grunt, trzeba skierować do wójta stosowny wniosek, do którego należy dołączyć m.in. tytuł prawny do nieruchomości i projekt podziału wraz z mapą. Trzeba również pokryć koszty postępowania
Podział może być także dokonany z urzędu. Nastąpi to, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych albo w sytuacji, w której nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w wieczyste użytkowanie. Wójt może także z urzędu podzielić nieruchomości należące do Skarbu Państwa, powiatu lub województwa. Warunkiem jest jednak zasięgnięcie w tej sprawie opinii właściwego starosty, jeżeli chodzi o grunty Skarbu Państwa, oraz odpowiednio zarządu powiatu lub województwa (grunty powiatu i województwa). [srodtytul]Gdy właściciela brak[/srodtytul] Ustawodawca przewidział ponadto możliwość podzielenia nieruchomości, której stan prawny nie został uregulowany. O zamiarze wszczęcia takiego postępowania wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje, zamieszczając w prasie ogólnopolskiej oraz na stronie internetowej urzędu stosowne ogłoszenie. Postępowanie może zostać wszczęte, jeżeli w terminie dwóch mie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL