Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Rozpędzić uczelniane stadka

Rzeczpospolita, Mirosław Owczarek MO Mirosław Owczarek
Spłaszczajmy struktury organizacyjne na uczelniach. Kwestionujmy rację bytu zakładów i katedr. Czy naprawdę bez nich cokolwiek się zawali? Twórzmy zespoły doraŸne nakierowane na konkretne projekty. Gdy projekt się kończy, nadchodzi czas na nowy krok w nieznane – apeluje naukowiec
Googlinteligencja to nazwa nowej formy życia intelektualnego. Ale nie mam na myœli zalewajšcych nas w mediach bylejakoœci i narcyzmu. Przeciwnie. Googlinteligencja to merytokracja wyzwolona z hierarchicznoœci i pretensjonalnej potrzeby rytuałów. To nasza nadzieja na postęp cywilizacyjny. Rozwój googlinteligencji w Polsce następuje powoli – zbyt wolno jak na potrzeby chwili. Dlaczego? Na przeszkodzie stoi inteligencja tradycyjna, pełna zadęcia i zbędnej erudycji, niezdolna do przyjęcia innych niż ministerialne kryteriów jakoœci. Nazwijmy jš belwederinteligencjš w hołdzie dla tego ukoronowania kariery: rytuału namaszczenia przez prezydenta dożywotnim tytułem belwederskiego profesora. Wiem, że byłoby zręczniej, gdyby osoba wypowiadajšca takie poglšdy sama miała tytuł belwederski. Uchodziłaby wtedy za enfant terrible niesfornego, krytycznego i pękajšcego od intelektualnego fermentu. Autor bez szlifów belwederskich wyglšda na frustrata, odreagowujšcego swoje zapiekłe żale wobec œrodowiska.
[srodtytul]Królowe pszczół[/srodtytul] W pszczelim ulu robotnice majš uwstecznione jajniki, ponieważ wzrastajš karmione substancjš powodujšcš sterylizację. Tę magicznš substancję produkuje królowa roju. Wiele instytutów i katedr funkcjonuje dokładnie według tej samej metody – z tš różnicš, że atrofii podlegajš umysły podwładnych szefa, i to niezależnie od płci. Wystarczy przejœć się po krajowych uczelniach i instytutach badawczych, żeby zobaczyć te płochliwe stadka asystentów i adiunktów, spijajšcych mšdroœć z warg swoich mistrzów. I jednoczeœnie niezdolnych do podejmowania jakichkolwiek decyzji zarówno administracyjnych lub menedżerskich, jak i merytorycznych. Oczywiœcie: przecież, zgodnie z nieformalnš terminologiš polskiej nauki, nie sš samodzielni! W œwiecie naszych udawanych karier akademickich, chronionych przed weryfikacjš œwiata (dzięki Bogu za ten nasz język, niezrozumiały dla Anglosasów…), usamodzielnienie, czyli zmiana z akademickich kotów w stare wojsko, wymaga rytuału i kontroli. Ministerstwo do dzisiaj sšdzi, że habilitacja zmusza kadry do intelektualnego skoku. Jeżeli skokiem można nazwać 150 egzemplarzy pracy habilitacyjnej, zapakowanych w szary papier i upchniętych w wersalce… Na pewno jest to skok, ale na kasę – usankcjonowanie prawa do wieloetatowego i skwapliwego dawania uprawnień. [wyimek]Wystarczy przejœć się po krajowych uczelniach i instytutach badawczych, żeby zobaczyć te płochliwe stadka asystentów i adiunktów spijajšcych mšdroœć z warg swoich mistrzów[/wyimek] A ci biedni doktoranci: okropne, jak szybko przebiega proces belwederyzacji. Doktorantka w PAN – dla usprawiedliwienia, że robi notatki na pogniecionym karteluszku: “oj, przepraszam – oto stan polskiej nauki”. Oznacza to, że już wchłonęła jak gšbka cały system naszych akademickich kompleksów. Od kogo? Oczywiœcie od swoich mistrzów. [srodtytul]Doktoranci wcišż niegotowi[/srodtytul] Schowajmy młodego człowieka w permanentnych zakładach, katedrach lub instytutach... Intelektualna ucieczka z nich jest niemożliwa – bez zgody przełożonych, którzy decydujš o wszystkim. Dlaczego kandydowanie do stypendium naukowego, fundowanego przez znanš firmę kosmetycznš w Polsce, uzależnione jest od uzyskania zgody kierownika jednostki? Wiele osób uważa to za najbardziej naturalny wymóg, ale czyż nie widać, jak bardzo jest on restrykcyjny, i jak bardzo naraża na fochy i dominację ze strony szefa? Poparcie lub akceptacja szefa jest niezbędna, aby przebiegła jakakolwiek funkcja życiowa młodego badacza: wyjazd na konferencję do Wšchocka czy wysłanie artykułu do Zeszytów Akademii Podstawowych Problemów Marketingu w Mińsku. Dlaczego niezbyt młoda pani docent w jednej z krakowskich uczelni przez pięć lat po habilitacji nie mogła doczekać się zgody od swojej siwowłosej przełożonej na poprowadzenie doktoranta? Bo, rzekomo, nie była gotowa. Mój amerykański promotor był gotowy zaledwie parę lat po swoim doktoracie (czyli nawet nie habilitacji), gdy zostałem jego doktorantem, i była to sytuacja typowa. [srodtytul]Wyzwalanie mistrza[/srodtytul] W polskiej œwiadomoœci mocno utrwalony jest wzorzec kariery rzemieœlniczej – terminowanie pod okiem mistrza oraz egzamin na czeladnika. Wyzwolić się – cóż za symptomatyczne okreœlenie! A jednoczeœnie – jak mylšce, wszak czeladnikowi daleko do samodzielnoœci. Dopiero po latach czeladnik staje się mistrzem, gdy zda kolejny egzamin. Ogromnie ważne jest uœwiadomienie sobie, że jest to tylko jeden z możliwych sposobów edukacji i kariery zawodowej. Czy musimy skazywać młodych ludzi na koniecznoœć wyzwalania się, zamiast bycia sobie sterem, żeglarzem i okrętem, nim siwizna oprószy ich skronie? Słyszy się czasami biadanie: zmarł i nie wychował następcy. Taki sšd jest błędny i szkodliwy! W nauce nie powinno być dziedziców i następców. Gdy odchodzi zasłużony luminarz, jego stadko trzeba rozpędzić na cztery wiatry. Kto zajmie jego pokój? Ktoœ z zewnštrz, wyłoniony w drodze konkursu. Czy będzie kontynuował tematykę badawczš poprzednika? Może tak, a może nie. Nowa pani lub nowy pan na włoœciach wprowadzi być może inne metody badawcze, nowe kontakty naukowe i nowe spojrzenie na te same sprawy. Ta okrutna metoda postępowania, polegajšca na wyżarzaniu œladów po poprzednich lokatorach katedry, zakładu lub laboratorium to gwarancja na utrzymanie œwieżoœci i aktualnoœci frontu badawczego. Nowa merytokracja musi mieć szansę wejœcia. Zamiast terminowania – przedsiębiorczoœć. Przedsiębiorca nie pyta nikogo o zdanie: zakłada firmę, z niesmakiem żegluje przez pola minowe przepisów skarbowych i “przedsiębierze”. Tworzy miejsca pracy, wdraża innowacyjne produkty – i to najmniejszym możliwym kosztem, bo B+R, czyli badania i rozwój, realizowane sš często przez samego przedsiębiorcę póŸnym wieczorem przy kuchennym stole, z kalkulatorem w ręku. Czy się uda? Czy produkt się sprzeda? O tym zadecyduje rynek, a nie eksperci instytutu resortowego. A rynek ma zawsze rację, nawet jeżeli drzemy włosy z głowy i zaklinamy się, że jej nie ma. Tyle że musi to być zdrowy rynek, a nie arena ministerialnych sšdów kapturowych i rytuałów odgrywanych przez – mafijne w charakterze – korporacje, kongregacje, cechy, izby i naczelne rady. W nauce anglosaskiej o zarzšdzaniu istnieje pojęcie “intrapreneurship”, którego esencjš jest promowanie ducha przedsiębiorczoœci wewnštrz firmy, czyli w obrębie istniejšcej instytucji. Chodzi właœnie o to, aby uelastycznić skostniałe formy, gdy nie mamy możliwoœci tworzenia własnych. W uczelniach spłaszczajmy zatem struktury organizacyjne. Kwestionujmy raison d’etre zakładów i katedr. Czy naprawdę bez nich cokolwiek się zawali? Twórzmy zespoły doraŸne, o skali czasowej paru lat, nakierowane na konkretne projekty. Gdy projekt się kończy, nadchodzi czas na nowy krok w nieznane. Nie oznacza to rezygnacji z etatów, ale i ten fundament naszego œwiata akademickiego jest, przynajmniej w częœci, do zakwestionowania. W USA, na tzw. miękkich pienišdzach (czyli kontraktach płaconych z grantów), żyje wielusettysięczna rzesza tzw. postdoctoral fellows, czyli najbardziej produktywnych i twórczych, ale bezetatowych, pracowników nauki. [srodtytul]Prawdziwe autorytety[/srodtytul] Nasza młoda googlinteligencja nie powinna mieć czasu ani ochoty na roztrzšsanie kłopotów belwederinteligencji. Cechować jš powinna umiejętnoœć reinwencji, czyli wymyœlania się od nowa, niebrania niczego bezkrytycznie, kwestionowania autorytetów, niezależnie od wieku, dostojeństwa i przeszłych zasług. Taka kuracja na ogół dobrze robi tymże autorytetom, chociaż niektóre z nich obrażš się œmiertelnie. Jednoczeœnie trzeba podkreœlić: absolutnie nie oznacza to, że nie potrzebujemy autorytetów, ale pozwólmy, aby stworzyły się same. I nie zwracajmy uwagi na ministerialnych urzędników biegajšcych wœród nich z miarkami, aby nam powiedzieć, które autorytety sš prawdziwe. [i]Autor jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University. Jest dziekanem Wydziału Przedsiębiorczoœci i Zarzšdzania w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sšcz[/i]u
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL