Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Przywódcy porozumieli się w sprawie kryzysu

AFP
Przywódcy państw i rzšdów przyjęli na nieformalnym szczycie w Brukseli wspólne stanowisko na szczyt w Waszyngtonie 15 listopada, poœwięcony reformie architektury finansowej œwiata. "Cel został osišgnięty" - powiedział reprezentujšcy Polskę prezydent Lech Kaczyński.
- Jest wspólne, szczegółowe stanowisko Europy przed szczytem w Waszyngtonie, bronišce wizji Europy dla przebudowy œwiatowych finansów. Wszystkie kraje się zgadzajš - powiedział na konferencji prasowej prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Zgodnie z przygotowanym przez Francję trzystronicowym dokumentem na szczyt, Paryż wskazywał na pięć obszarów, w których muszš zapaœć œwiatowe decyzje. Sš to: wzmocnienie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, tak by stał się "pierwszš i centralnš" instytucjš finansowš œwiata; objęcie nadzorem agencji ratingowych; ujednolicanie norm księgowych; regulacja i nadzór finansowy, "tak by żaden rynek ani żadne centrum finansowe nie uniknęło regulacji ani kontroli"; kodeks postępowania w sektorze bankowym, który wyeliminuje podejmowanie nadmiernego ryzyka.
- W szczycie G20 w Waszyngtonie weŸmie udział Hiszpania, co nie było poczštkowo planowane; Francja odstšpi jej jedno z dwóch miejsc przewidzianych dla Paryża - ogłosił Nicolas Sarkozy. Francja dysponuje dwoma miejscami na szczycie G20 - jako kraj członkowski G8 i jako przewodnictwo Unii Europejskiej. "Nie ma problemu, byœmy odstšpili jedno miejsce Hiszpanii, która jest ósmš gospodarkš œwiata" - tłumaczył Sarkozy. [srodtytul]Lech Kaczyński: cel osišgnięty[/srodtytul] Jak ocenił polski prezydent podczas konferencji prasowej w Brukseli, celem spotkania było "spowodowanie, aby Europa mówiła jednym głosem" podczas rozpoczynajšcego się 15 listopada œwiatowego szczytu gospodarczego w Waszyngtonie. - Myœlę, że cel został osišgnięty, został przyjęty wspólny dokument - dodał prezydent. Lech Kaczyński zaznaczył też, że rzšd Polski nie zabiegał o zaproszenie na spotkanie G-20 do Waszyngtonu, a "w tej sytuacji dzisiaj było za póŸno". Podkreœlił, że niektóre inne europejskie kraje będš tam obecne. [srodtytul]Instrukcje rzšdu przekazane[/srodtytul] - Oczywiœcie poinformowałem spotkanie szefów państw i rzšdów o tym, że rzšd RP podjšł plan wejœcia do strefy euro w krótkim czasie. Muszę powiedzieć, że nie było to przedmiotem dyskusji i nie spotkało się z żadnš reakcjš" - mówił prezydent. Lech Kaczyński poinformował także przywódców państw i rzšdów UE, że Polska wprawdzie przeżywa okres spowolnienia, ale ten okres nastšpił jeszcze przed kryzysem finansowym, z którym mamy teraz do czynienia. Ale - zastrzegł prezydent - "nie jest to wielkie spowolnienie". "Nasza sytuacja i tak jest nieporównywalnie lepsza niż gdzie indziej" - ocenił. [srodtytul]"Na miejscu premiera przyjechałbym na szczyt"[/srodtytul] Prezydent Lech Kaczyński poinformował, że Litwę i Rumunię na pištkowym szczycie UE w Brukseli reprezentowali jednoczeœnie prezydent i premier. - To jest sytuacja normalna. Ja byłem sam. Na miejscu szefa rzšdu byłbym tutaj także na tej sali - powiedział Lech Kaczyński na konferencji prasowej w Brukseli. - W Polsce jest kohabitacja, tak samo jak w Rumunii; nieco odmienna sytuacja jest na Litwie, tam wkrótce będzie nowy rzšd. Taka sama sytuacja zdarza się w Finlandii, na Łotwie. Nie jest niczym oryginalnym, że jest i prezydent, i premier - dodał Lech Kaczyński. [srodtytul]Drażliwa kwestia negocjacji z Rosjš[/srodtytul] Po przylocie do Brukseli Lech Kaczyński spotkał się w litewskiej ambasadzie z prezydentem Litwy Valdasem Adamkusem. W poniedziałek obaj prezydenci przyjęli wspólnš deklarację, w której sprzeciwili się wznowieniu negocjacji UE z Rosjš w sprawie nowego porozumienia o partnerstwie. Rozmowy wstrzymano na nadzwyczajnym szczycie UE 1 wrzeœnia, po wybuchu konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Prezydenci Polski i Litwy tłumaczš swe stanowisko nadmiernš obecnoœciš sił rosyjskich w regionach separatystycznych Gruzji. Francuskie przewodnictwo w UE podtrzymuje stanowisko, że "niepotrzebna jest formalna zgoda 27 państw UE", by wznowić negocjacje z Rosjš ws. nowego porozumienia o partnerstwie i oddało decyzję w tej sprawie Komisji Europejskiej. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy opowiedział się na szczycie za kontynuowaniem negocjacji nowej umowy o partnerstwie UE-Rosja, podkreœlajšc, że Rosja dotrzymała zobowišzań, a Europie nie jest potrzebny jeszcze jeden konflikt. - Te negocjacje nigdy nie były przerwane, a tylko wraz z szefem KE Jose Barroso przesunęliœmy termin - podkreœlił Sarkozy. Przypomniał, że UE uzależniała wznowienie rozmów z Rosjš od czterech postulatów. Jego zdaniem wszystkie one zostały spełnione. Lech Kaczyński, pytany o poparcie dla postawy Polski i Litwy, które nie chcš wznowienia rozmów UE z Rosjš, powiedział, że nasze kraje znajdujš się w mniejszoœci. Jak wyjaœnił, ponieważ mandat na rozpoczęcie tych rozmów był przyjęty jednomyœlnie, to i jego wycofanie wymagałoby jednomyœlnoœci. - Teraz trzeba szukać dróg dla rozwišzania tego trudnego dla nas problemu - dodał prezydent. W jego ocenie, jego postawa w tej sprawie jest podobna do postawy ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Jak dodał, "nie ulega wštpliwoœci", że w tej chwili Rosji w praktyce nie spotkały żadne sankcje w zwišzku z jej działaniami w Gruzji. "A to nie jest dobra nauka" - powiedział Lech Kaczyński.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL