Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Samorzšd

W BIP jest wszystko co może być jawne

Co samorzšdy powinny zamieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej? Wszystkie dane, które dotyczš spraw publicznych. Ale nie każda informacja może tam trafić
O tym co powinno znaleŸć się w BIP mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej. ZnaleŸć w nim powinny się wszystkie informacje o sprawach publicznych. Co przez to rozumieć? Przykładowo [b]Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w decyzji z 5 lutego 2002 r. (SKO 4541/1/2002)[/b] stwierdziło, że informacja publiczna to każda zwišzana z funkcjonowaniem władzy publicznej i innych podmiotów wykonujšcych zadania publiczne. Prawo dostępu do takich danych podlega jednak pewnym ograniczeniom wynikajšcym z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do pewnych danych jest również ograniczony z uwagi na prywatnoœć osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Co zatem trafi do BIP? Podmioty reprezentujšce jednostki samorzšdu terytorialnego obowišzane sš do publikowania w nim m.in. informacji o swoim statusie prawnym lub formie prawnej, przedmiocie działania, kompetencjach, organach i osobach sprawujšcych funkcje i ich kompetencjach, majštku, którym dysponujš, trybie działania, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach czy o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
Ale to nie jedyne informacje jakie mogš znaleŸć się w Biuletynie. W praktyce warto sięgnšć do orzeczeń sšdów administracyjnych. To z nich dowiemy się, że udostępniane powinny być również decyzje o pozwoleniu na budowę, wydawane przez organ architektoniczno-budowlany ([b]wyrok WSA w Lublinie z 8 czerwca 2006 r., II SA/Lu 19/2006[/b]) czy wyceny nieruchomoœci jednostek samorzšdu terytorialnego ([b]wyrok WSA w Gdańsku z 21 lutego 2006 r., II SA/Gd 897/2005[/b]). Sšdy zwracajš też uwagę, że pewnych informacji w ogóle nie można opublikować. Dotyczy to np. indywidualnych danych podatników podatków lokalnych, które mogš być ujawnione jedynie zbiorczo ([b]wyrok NSA z 2 lutego 2005 r., OSK 1060/2004[/b]). [i]Autor jest prawnikiem w kancelarii Leœnodorski Œlusarek i Wspólnicy[/i] [ramka][b]Uwaga[/b] BIP to strony internetowe służšce powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznych. Składa się ze strony głównej (www.bip. gov.pl) oraz stron podmiotów ustawowo zobowišzanych do jego prowadzenia (sš to m.in. jednostki organizacyjne samorzšdu terytorialnego).[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL