Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Dwutlenek węgla, czyli nowa religia lewicy

Polska produkujšca ponad 95 proc. energii elektrycznej z węgla nie może sobie pozwolić na uleganie presji "europejskiej awangardy" - pisze prawnik Tomasz Chmal
[b]Skomentuj na [link=http://blog.rp.pl/blog/2008/10/13/co2-czyli-nowa-religia-lewicy/]blog.rp.pl[/link][/b] Szef dyplomacji brytyjskiej David Miliband ([link=http://www.rp.pl/artykul/202196.html]"Europa w energetycznej awangardzie"[/link]) uważa, iż kluczowym wrogiem Europy i œwiata jest dwutlenek węgla, a szansš Unii Europejskiej na przewodzenie œwiatu jest gospodarka niskowęglowa. Poglšdów tych, szczególnie w Polsce, nie można zaakceptować. Trudno oprzeć się wrażeniu, że kwestia koniecznoœci ograniczania emisji CO[sub]2[/sub] traktowana jest w państwach Europy Zachodniej jako dogmat, a – jak wiadomo – z dogmatami się nie dyskutuje. Przyjmowanie go œwiadczy o przynależnoœci do swoistego klubu: bogatych, ekologicznie œwiadomych i wrażliwych. Polemika zaœ z tymi poglšdami lub sceptycyzm wobec nich uznawane sš za atak na to, co oczywiste, oraz przejaw poglšdów rodem z ciemnogrodu.
[srodtytul]Œwiat bez CO[sub]2[/sub][/srodtytul] Problem polega na tym, że klimat – podobnie jak inne zjawiska w przyrodzie – ma charakter cykliczny. Jeszcze w XII wieku w Wielkiej Brytanii i Szkocji rosły winogrona, a już w XVII w. z Polski do Szwecji można było przejechać na saniach przez Bałtyk. Ale po co zastanawiać się nad takimi drobiazgami, kiedy budujemy "nowy wspaniały œwiat". Œwiat bez CO[sub]2[/sub], oczywiœcie. Stara gospodarka się nie skończyła. Tak jak nie skończyła się historia. Nadal będziemy potrzebować paliw kopalnych. Polska, produkujšca ponad 95 proc. energii elektrycznej opartej na węglu nie może sobie pozwolić na uleganie presji "europejskiej awangardy" z kilku powodów. Po pierwsze, politycy europejscy majš dużš skłonnoœć do składania deklaracji, a dopiero potem refleksji nad nimi. W tym kontekœcie należałoby zapytać, co się stało ze strategiš lizbońskš. Jak po oœmiu latach od deklaracji wyglšda konkurencyjnoœć europejskiej gospodarki? Po wtóre, obywatele UE majš prawo do energii odnawialnej, ale powinni ponosić konsekwencje swoich decyzji, a nie przerzucać obcišżenia z tym zwišzane na wszystkich konsumentów, szczególnie tych mniej wrażliwych ekologicznie, nieprzekonanych, a być może po prostu biedniejszych. Nadto trzeba stale przypominać, że przestawianie się z energetyki konwencjonalnej na odnawialnš wiele kosztuje. [srodtytul]"Czarna" energia na cenzurowanym[/srodtytul] Energia odnawialna korzysta ze wsparcia np. poprzez zielone certyfikaty. System wsparcia, jak pokazała dotychczasowa praktyka w Polsce, spowodował zaburzenia na rynku drewna. Okazało się, że łatwiej i korzystniej jest spalać drewno i dostać "zielony certyfikat", niż przetworzyć ten surowiec na płyty wiórowe czy papier. Z drugiej strony, aby stawiać na "zielonš" energię, trzeba doprowadzić do ograniczenia produkcji energii "czarnej". W tym celu wprowadza się system aukcji na uprawnienia do emisji CO[sub]2[/sub], co także będzie miało wpływ na wzrost ceny energii. Mechanizm ten najbardziej odczujš takie państwa, jak Polska, które będš zmuszone dyskryminować sektor wytwarzania energii opartej na węglu. A za wszystko zapłacš odbiorcy energii w naszym kraju. To interesujšce, że pan Miliband przedstawia swoje ekologiczne credo w Polsce. Być może Francji produkujšcej ponad 70 proc. energii z atomu mógłby złożyć równie "dyplomatycznš" propozycję zakończenia produkcji odpadów radioaktywnych. Być może gospodarkom wykorzystujšcym taniš energię jšdrowš powinien zaproponować docišżenie dodatkowymi kosztami specjalnych pozwoleń ekologicznych. Takich propozycji jednak nawet się nie rozważa. To węgiel i emisja CO[sub]2[/sub] jest najważniejszym problemem pana Milibanda i Wspólnoty Europejskiej. Trudno oprzeć się wrażeniu, że więcej w tych pomysłach ideologii niż refleksji. [srodtytul]Brudny węgiel[/srodtytul] Oczywiœcie konieczne sš dalsze prace nad rozwojem energetyki odnawialnej. Jeżeli Wielka Brytania czy Niemcy chcš zostać awangardš energetyki, wszyscy w Europie powinniœmy im kibicować. Przedsiębiorcy doskonale zdajš sobie sprawę, że inwestycje obarczone sš ryzykiem, ale mogš zaprocentować. Podobnie mogš myœleć rzšdy tych państw. Nie do zaakceptowania jest jednak promocja Ÿródeł odnawialnych poprzez sztuczne kreowanie rynku i wymuszanie zachowań, których wszyscy nie akceptujemy. Europa Zachodnia zdaje się mówić Polakom i innym obywatelom Europy Œrodkowej: Europa musi być czysta, węgiel jest brudny, musimy wycofywać się z energetyki opartej na węglu, potrzebne sš inwestycje proekologiczne. Dla Polski i innych producentów energii z węgla oznacza to: kupcie pozwolenia na emisję CO[sub]2[/sub] , podnieœcie ceny energii do poziomu nie do zaakceptowania dla odbiorców, w konsekwencji zlikwidujcie wasze górnictwo i energetykę, chętnie dostarczymy wam nasze ekologiczne technologie. Jeżeli Europa chce stworzyć spójnš politykę energetycznš, to powinna nakreœlić spodziewany miks energetyczny dla wszystkich Ÿródeł energii, a nie tylko dla energii odnawialnej. Do kwestii energii nie można podchodzić ideologicznie, lecz pragmatycznie. W tym kontekœcie nie można zakończyć dyskusji na chwytliwym sformułowaniu o 20 proc. energii odnawialnej do 2020 r., lecz należy okreœlić spodziewany udział energii także z innych Ÿródeł, w tym z węgla. Tego można by oczekiwać od przywództwa europejskiego. Jakkolwiek w przypadku Polski utrzymanie produkcji 95 proc. energii z węgla jest nie do utrzymania w dłuższym okresie, to wydaje się, iż chociażby ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Wspólnoty polskie zasoby węgla mogš okazać się bardzo cenne i nie powinny być dyskryminowane. [i]Autor jest adwokatem zwišzanym z kancelariš White and Case. Powyższy artykuł wyraża jego osobiste poglšdy [/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL