Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Literatura

Mackiewicz nie pozwala mieć złudzeń

NAC
„Pisarz dla dorosłych”, opus magnum Grzegorza Eberhardta
Przed rokiem Arcana wydały rozszerzonš monografię Józefa Mackiewicza pióra Włodzimierza Boleckiego („Ptasznik z Wilna”). Liczyła sobie 918 stron. Teraz Grzegorz Eberhardt swojš opowieœć o Józefie Mackiewiczu zawarł na 773 stronach, za to większego formatu. Pierwsze pytanie nasuwa się więc od razu: czy o autorze „Drogi donikšd” nie można pisać krócej, panowie? Opasłe tomiska zdajš się œwiadczyć, że nie jest to jednak wykonalne. Grzegorz Eberhardt nad „Pisarzem dla dorosłych” pracował osiem lat. Nic dziwnego, że się rozpisał. Zwłaszcza, że opowiedzieć chciał nie tylko o pisarzu swego życia, z którego dziełami zetknšł się jednak stosunkowo póŸno i tego – jak się wydaje – nie może przeboleć po dziœ dzień. Postanowił zatem zdać relację ze swej przygody z Mackiewiczem, z czego powstał utwór „Ja i Józef Mackiewicz”, bo i taki tytuł mogłaby nosić ta praca. Maciej Rybiński, autor przedmowy do „Pisarza dla dorosłych”, w tym właœnie, że poœwięcona Józefowi Mackiewiczowi ksišżka nie jest w istocie ksišżkš o Mackiewiczu, paradoksalnie, upatruje jej największej wartoœci. Bo jest to, jego zdaniem, „ksišżka o Polsce i Polakach, o zbiorowoœci połšczonej językiem i kulturš, o jej zaletach i wadach. O krętactwie, bezinteresownej zawiœci, kłamstwach upozowanych na szlachetnoœć i o wielkiej, nieprzemijajšcej sztuce uprawianej w polskim piekle – o œcišganiu w dół każdego, kto wyrósł ponad innych”.
Pięknie powiedziane, będę się jednak upierał, że Grzegorz Eberhardt zdał również relację ze swojego życia. Tak się bowiem jakoœ stało, że wychodzšc od faktu drukowania ksišżek Józefa Mackiewicza w podziemiu, w czym uczestniczył, i cofajšc się w czasie – opowiedział o swojej rodzinie, przyjaciołach, a przede wszystkim o sobie. Widać miał takš potrzebę, popadajšc jednak przy tym w przesadę, mało przekonujšce sš bowiem przywoływane rojenia dziesięciolatka, który po obejrzeniu „Wolnego miasta” Stanisława Różewicza w przedsennych wizjach budynek swej podstawówki na Bielanach przemienia w twierdzę, w której uczniowie broniš się przed... komunistami. Podobnie przecenia chyba znaczenie swoich przechadzek – jako siedmiolatka – z ojcem za rękę w okolicach placu Narutowicza, „choć z daleka kibicujšc walkom studentów z milicjš obywatelskš”. Zwłaszcza, gdy skonfrontujemy je z póŸniejszš przynależnoœciš do ZMS, terminowaniem w prasie paksowskiej, a także nie majšcym nic wspólnego z komunizmem bšdŸ antykomunizmem konfliktem autora z prawem. Ksišżka Grzegorza Eberhardta – a to akurat jest jej zaletš – w równej mierze skupia się na życiu i twórczoœci autora „Kontry”, co przedstawia zawikłane i dramatyczne perypetie zwišzane z obecnoœciš czy raczej nieobecnoœciš jego utworów w kraju. „Zawdzięczamy” to działaniom wydawcy – Niny Karsov-Szechter, której całkiem niedawno sšd w Warszawie po cišgnšcym się w nieskończonoœć procesie przyznał prawa autorskie także do krajowych edycji dzieł Józefa Mackiewicza, w zwišzku z czym po staremu dzieła te będš – ujmijmy to w ten sposób – limitowane i trudno dostępne. Ten wyrok jest fatalny dla sprawy Mackiewicza, sprawy wcišż żywej, mimo już prawie dwudziestu lat istnienia niekomunistycznej Polski. Tu z Eberhardtem mamy zdanie identyczne. Podzielam je zresztš i w innych kwestiach w 99 procentach, szczerze podziwiajšc pasję i upór autora „Pisarza dla dorosłych”, nie wahajšcego się przed wcišgnięciem w sprawę Mackiewicza najwyższych czynników państwowych. Eberhardt postulował, mianowicie, podjęcie z woli prezydenta, poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działań specjalnych. „Tu, niestety – powiada – jedynym sposobem uratowania twórczoœci Mackiewicza byłoby odebranie praw Ninie Karsov-Szechter. Stwierdzam, że twórca ten jest wart tak zdecydowanych, nawet i nietypowych działań”. Ponieważ odpowiedŸ, jakš otrzymał z Departamentu Prawno-Legislacyjnego MKiDzN nie usatysfakcjonowała go, zaangażował w sprawę... Marię Kaczyńskš. 15 lutego zeszłego roku wysłał do niej list, w którym m.in. pisał:„Najkrócej mówišc: twórczoœć Józefa Mackiewicza praktycznie w Polsce nie istnieje. Nie istnieje także za granicš, w tłumaczeniach. Minione ponad dwadzieœcia lat od œmierci autora »Kontry« jednoznacznie udowadniajš, iż sprawcš tej nieobecnoœci jest osoba dysponujšca prawami autorskimi do jego dzieła. Ta osoba to p. Nina Karsov-Szechter. (...) Tak się złożyło, iż odkrywszy – przyznam, ku swemu ogromnemu zaskoczeniu i niezrozumieniu – w latach 90. minionego wieku brak ksišżek Mackiewicza w księgarniach, podjšłem publicystyczne, ale także i administracyjne działania dla odmiany tej sytuacji. Działania te nie zakończyły się oczekiwanym przeze mnie rezultatem, na pewno jednak dały mi doœwiadczenie, dzięki któremu dziœ wiem, iż w sprawie Mackiewicza skuteczne mogš być tylko działania nietypowe. (...) W przypadku p. Niny Karsov-Szechter można by udowodnić niezgodnoœć wykonywania woli zmarłej p. Toporskiej (żony p. Józefa), która to przekazała jej swe prawa do spuœcizny zmarłego męża, będšc pewna, iż spadkobierczyni właœciwie zadba o powszechne zaistnienie jego twórczoœci. Reasumujšc: w pani teraz nadzieja”. Odpowiedzi Grzegorz Eberhardt nie otrzymał. Po wyroku sšdowym, korzystnym dla właœcicielki londyńskiego wydawnictwa Kontra, nadzieje na to, iż sytuacja ulegnie poprawie, sš już żadne. A, niestety, opinie autora, że archiwa Mackiewicza, i rapperswilskie, i toruńskie – do którego nie uzyskał dostępu – zostały mocno przetrzebione, wydajš się wielce prawdopodobne. „To, co pozostawiono w Toruniu, w dostępnej – jutro lub pojutrze – częœci zbiorów zwišzanych z Mackiewiczami zostało przejrzane, przesortowane, przeselekcjonowane. Pracowali przy tym fachowcy, jednym z nich był prof. Kryszak (przypomnę, wieloletni tajny współpracownik SB). BšdŸ co bšdŸ prof. Kryszak specjalizował się w literaturze emigracyjnej, a archiwum emigracji miał na wycišgnięcie ręki”. W gigantycznej, wielowštkowej ksišżce Grzegorza Eberhardta brakuje jednego potrzebnego elementu. Głosu samej Niny Karsov-Szechter, negatywnej bohaterki nie tylko tej pracy, ale i wielu publikacji dotyczšcych recepcji twórczoœci Józefa Mackiewicza w Polsce wydrukowanych w ostatnich prawie już dwudziestu latach, m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”. Niestety, kontakt z p. Karsov-Szechter jest ograniczony, by nie powiedzieć – niemożliwy. Nie ustosunkowuje się do stawianych jej zarzutów, nie odpowiada na listy i telefony. Za to ma bardzo sprawnych prawników pilnie strzegšcych jej interesów, a także kilku sprzymierzonych literaturoznawców. Na pewno jednym z tych ostatnich jest Wacław Lewandowski z Bydgoszczy, autor wstępu i przypisów do londyńskiej edycji „Wileńskiej powieœci kryminalnej” z 1995 roku, nieprzeznaczonej na sprzedaż w Polsce. Gdy Eberhardt w trakcie rozmowy z nim przeprowadzonej w 1999 roku powiedział, że tę ksišżkę Józefa Mackiewicza, którš przeczytał w Bibliotece Narodowej, bo tylko tam była dostępna, trzeba rzucić na księgarskie lady, usłyszał: „A dlaczego trzeba...?” i „Ta ksišżka nie jest przeznaczona dla szerszej publicznoœci”. Grzegorz Eberhardt jest nieufny, nie przyjmuje na wiarę choćby i profesorskich ustaleń. I, wielokrotnie, ma rację, jak np. w przypadku wznowienia w 2005 roku przez Kontrę ksišżki Józefa Mackiewicza „Optymizm nie zastšpi nam Polski”, co Jan Zieliński uznał za sensacyjne odkrycie, gdy tymczasem oryginał broszury, ostatniej pracy wydanej przez Mackiewicza na terenie ojczyzny przed wyemigrowaniem – w paŸdzierniku 1944 roku w nakładzie 500 egz. – zalegał w archiwach londyńskich „Wiadomoœci”. Skšdinšd jednak niepokoi stosunek autora „Pisarza dla dorosłych” do osób ewidentnie dla twórczoœci Józefa Mackiewicza zasłużonych; myœlę tu o Janie Zielińskim, ale przede wszystkim o Włodzimierzu Boleckim. Grzegorz Eberhardt przyznaje wprawdzie, że akceptuje jego prace („Wyrok na Józefa Mackiewicza”, „Ptasznik z Wilna”) i uważa „za bardzo ważne lektury dla każdego, kto interesuje się autorem »Kontry«”, niemniej zgłasza wobec niego multum pretensji, niektórych niezrozumiałych. „Jak zauważyłem – czytamy np. w »Pisarzu dla dorosłych« – Bolecki interesował się J.M. głównie w okresie peerelowskim. Gdy nastała demokracja, o autorze »Karierowicza« wyraŸnie zapomniał. W latach dziewięćdziesištych już prędzej można go było uznać za monopolistę na Herlinga-Grudzińskiego. Gdzie Herling, tam Bolecki”. Przepraszam, ale na Józefie Mackiewiczu nie zaczyna się i nie kończy literatura polska. A czasem odnoszę wrażenie, że tak właœnie jest dla Grzegorza Eberhardta, który ze stosunku do swojego ulubionego autora uczynił probierz uczciwoœci, prawoœci i patriotyzmu. „Pisarz dla dorosłych” (tak Józefa Mackiewicza nazwał Marian Hemar) powinien jednak znaleŸć wielu czytelników. Także dlatego, że zgodnie z faktami przedstawia wiele spraw wstydliwie przykrywanych milczeniem lub zbywanych półsłówkami. Wreszcie, na przykład, czytelnik polski z wydanej oficjalnie ksišżki dowiedzieć się może z detalami, z czego wzięła się niechęć do Józefa Mackiewicza sławnego Kuriera z Warszawy, wieloletniego dyrektora Radia Wolna Europa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Dla Eberhardta Nowak jest – oczywiœcie – czarnym charakterem. Czytelnik nie musi podzielać jego poglšdu, ale powinien wiedzieć, o co chodziło w całej sprawie stawiajšcej Nowaka – niestety – w bardzo niekorzystnym œwietle. Ale zżymałem się, czytajšc fragmenty ksišżki Grzegorza Eberhardta dotyczšce, na przykład, Stanisława Cata-Mackiewicza, brata autora „Nie trzeba głoœno mówić”, czy Pawła Jasienicy, że o Romanie Korab-Żebryku nie wspomnę. Jasienica, rzeczywiœcie, napisał paskudny artykuł o Józefie Mackiewiczu i opublikował go w 1955 roku w tygodniku „Œwiat” („Moralne zwłoki szlachcica kresowego”), ale gdy Eberhardt zwierza się: „Mnie twórczoœć Jasienicy nie fascynowała. Owszem, pisał żywiej aniżeli inni historycy. Jego dawało się czytać, bo np. podręcznik do historii współtworzony przez paniš Michnik to było gorzej niż esperanto. Nudniej i mniej zrozumiale. U Jasienicy natomiast, choć tego nie byłem jeszcze w stanie nazwać, denerwował mnie przedstawiany tam biało-czarny obraz œwiata, prawa nim rzšdzšce. Na dobrš sprawę z jego twórczoœci pozostanie mi w pamięci dopiero esej poœwięcony Wandei, który ukazał się w podziemiu w latach 80. Ten nieduży objętoœciowo tekst jest dla mnie œwiadectwem, że Jasienica dysponował niepoœlednim talentem i w normalnych warunkach to...”, no to nie wiem, co najbardziej podziwiać u piszšcego te słowa. Obawiam się, że dezynwolturę. Zdumiał mnie również rozdział „Pisarza dla dorosłych” zatytułowany „Moja kukurydza”. Autor nawišzuje w nim do eseju opublikowanego przez Józefa Mackiewicza w 1955 r. w „Wiadomoœciach” pod tytułem „Kukurydza” właœnie. Tekstu tego nie znajdziemy w ksišżkach wydawanych przez Ninę Karsov-Szechter, a jego rewelacyjnoœć tak mocno poruszyła Eberhardtem, że – przyznaje – „aż podskoczyłem w fotelu Biblioteki Narodowej”. Cóż takiego odkrył w „Kukurydzy” badacz Mackiewicza: to, że jego pisarski idol stwierdził, a następnie poparł to stosownymi przykładami, że „cokolwiek robi się w Sowietach, po upływie kilku tygodni, czy też miesięcy, żywcem, zarówno w treœci, jak w formie, przeniesione zostaje na teren tzw. Polski Ludowej. Pozornie: truizm, każdy o tym wie”. Okazuje się, że Eberhardt nie wiedział. Z zachwytem więc przyjmuje dalszy cišg szkicu Mackiewicza, szczególnie ten o perspektywie „Polski kukurydzianej” (jak wiadomo, goršcym entuzjastš uprawy tej roœliny był sam Chruszczow), jako że pamięta „z końca lat pięćdziesištych obsiane kukurydzš włoœci warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego (d. CIF). Jesieniš pola te gniły. Chyba że wczeœniej, my, chłopaki z Bielan, kolby zerwaliœmy na żarło (? – przyp. K.M.) Te ocalone od »kradzieży« niszczały, kolebišc się na wietrze”. Józef Mackiewicz sugerował w swym artykule, że komuniœci eksploatowali wewnštrz i eksportowali na zewnštrz Chopina, Mickiewicza, Koœciuszkę, a nawet Bolesława Chrobrego. Grzegorz Eberhardt potwierdza: „Mojemu pokoleniu na hasło Chopin, Koœciuszko, Maria Curie i podobne w kieszeni otwierał się scyzoryk. Otwierał się, ponieważ im udało się tak uczynić, że Chopin czy inny Koœciuszko kojarzył nam się, dokładnie na zasadzie odruchu psa pana Pawłowa, z innymi »bohaterami« lansowanymi przez owš Moskwę. Czyli z kłamstwem, fikcjš!”. Eberhardt się nie myli, mam podobne wspomnienia. Tyle że nie mam też złudzeń, że i dziœ, w wolnej Polsce, młodzież na sam dŸwięk nazwisk tych wielkich Polaków (plus Piłsudski) ziewa. Na ponad 750 stronicach ksišżki będšcej z pewnoœciš opus magnum Grzegorza Eberhardta znaleŸć można i inne fragmenty, delikatnie mówišc, kontrowersyjne. Nie zmienia to faktu, że powstała rzecz niezwykle ciekawa, aż pulsujšca od emocji, niepozostawiajšca czytelnika obojętnym. A jej najważniejsze przesłanie zawiera się w finale „Pisarza dla dorosłych”, gdy autor powiada, że Józef Mackiewicz „cierpł na hasło »idea«, bo wiedział, że idea czšstkuje prawdę, więc uczciwiej bić się o całoœć. Czyli o prawdę. I na tym polega doskonałoœć, oryginalnoœć jego dzieła – ono nie dzieli się na czšstki. I na tym też polega potęga jego zagrożenia dla sił, które usiłujš nas przekonać, że komunizm nie miał nic wspólnego z socjalizmem!”. W 1971 roku Józef Mackiewicz, polemizujšc z Leszkiem Kołakowskim, pisał wprost: „Jestem kontrrewolucjonistš bez cudzysłowów. Kołakowski socjalistš, ale też bez komunistycznych już cudzysłowów. Ja propaguję ideę (jeżeli, i gdzie mi, rzadko, pozwolš) obalenia i rozpędzenia tego »œwiństwa«, jak sam Kołakowski przezywa. On (z dużym poparciem możnych tego œwiata) propaguje ideę zreformowania tego œwiństwa, które w innym miejscu precyzuje jako: »socjalistyczny despotyzm«. (...) Kołakowski nadużywa, moim zdaniem, terminu »stalinizm«; podkreœla zbyt często: »osobliwoœć socjalizmu w wersji sowieckiej«, jakoby takiż komunizm w wersji chińskiej, kubańskiej, afrykańskiej czy wreszcie każdej innej mógł być lepszy”. „Przytaczam te uwagi J.M. – komentuje Grzegorz Eberhardt – ponieważ po raz któryœ okazuje się publicystš, dla którego socjalizm = komunizm. Jemu – oto – jest ganz egall, którego z tych dwóch (pozornie o czym innym mówišcych) terminów użyje, mówišc o »œwiństwie«. J.M. ma rację, a to boli socjalistów. Boli i niewštpliwie irytuje. M.in. tym, że Mackiewicz nie pozwala mieć złudzeń. A to przykry stan. Nieludzki, że tak powiem. Zwłaszcza dla wyznawców tej idei!”. A zatem dzieło Mackiewicza wcišż żywe? Jeszcze jak! Grzegorz Eberhardt „Pisarz dla dorosłych. Opowieœć o Józefie Mackiewiczu”. Wydawnictwo Lena, Stowarzyszenie Solidarnoœć Walczšca, Wrocław 2008
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL