Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Jak zmusić zarzšd do przeprowadzenia remontu

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jestem członkiem małej własnoœciowej spółdzielni mieszkaniowej, w której przeważajš stare zasoby. Budynek, w którym mieszkam, ma ponad 50 lat. Pilnie wymaga remontów i wymiany instalacji: gazowej, elektrycznej, a także kanalizacyjnej. Od dłuższego czasu my, jako mieszkańcy, domagamy się przeprowadzenia remontów, gdyż obawiamy się różnych awarii. Zarzšd spółdzielni obiecuje, że je przeprowadzi, ale niestety nic konkretnego się w tej sprawie nie dzieje. Naszym zdaniem spółdzielnia dysponuje odpowiednimi funduszami na remont. Czy sš przepisy, które obligujš zarzšd spółdzielni do przeprowadzenia remontu? W jaki sposób my, jako lokatorzy, możemy zmusić zarzšd do remontu? Do kogo się zwrócić, jeœli nasze monity nie odniosš skutku? Jeœli wszystkie instalacje w budynku sš w opłakanym stanie, to w jakiej kolejnoœci powinny być przeprowadzane wymiany instalacji? Odpowiada Krzysztof Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego Każda spółdzielnia, zgodnie z zapisem art. 6 ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, ma obowišzek gromadzenia œrodków finansowych na funduszu remontowym. Od sierpnia 2007 roku zarzšdy spółdzielni zostały dodatkowo zobligowane, aby każda z nieruchomoœci posiadała swój własny fundusz remontowy i aby w ramach tego funduszu zgodnie z przepisami prawa budowlanego były przeprowadzane bieżšce remonty. Organy samorzšdowe spółdzielni sš odpowiedzialne za prawidłowy stan techniczny budynku i mieszczšcych się w nich instalacji.
Prawo budowlane narzuciło terminy dokonywania przeglšdów rocznych i pięcioletnich w zakresie konstrukcji budynku i jego elementów, natomiast instalacje, w tym elektryczna i gazowa, podlegajš zdecydowanie większemu reżimowi i muszš być kontrolowane corocznie. Każdy budynek powinien mieć założonš ksišżkę obiektu, zarejestrowanš w gminie. Sš w niej ujawniane wszelkie występujšce w budynku nieprawidłowoœci zwišzane z jego stanem technicznym. Ksišżka obiektu nie jest dokumentem tajnym i każdy z członków spółdzielni może zapoznać się z jej zawartoœciš. Jeżeli się okaże, że spółdzielnia nie ma tego dokumentu, albo posiada, lecz wpisane w nim protokoły z kontroli zawierajš elementy wskazujšce na ingerencję służb remontowych, należy zwrócić się do zarzšdu spółdzielni z proœbšo natychmiastowe usunięcie nieprawidłowoœci, a w przypadku braku reakcji zawiadomić okreœlone służby budowlane. W przypadku zaniechania przeglšdów instalacji gazowej czy elektrycznej proponuję od razu zawiadomić prokuraturę, ponieważ indolencja w tym zakresie rady nadzorczej spółdzielni jest karygodna. Proszę pamiętać, że to rada nadzorcza spółdzielni zatwierdza plan finansowy na poszczególne lata i niektóre rady, chcšc się przypodobać swoim wyborcom, kosztem łamania przepisów prawa budowlanego ograniczajš odpisy na fundusz remontowy, nie zdajšc sobie sprawy z niebezpieczeństwa, na jakie narażajš członków spółdzielni. Należy też przy okazji sprawdzić, czy budynek, w którym pan mieszka, jest ubezpieczony od katastrofy budowlanej i to w wartoœci odtworzeniowej. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, które instalacje powinny być wymieniane w pierwszej kolejnoœci. Proponuję zaczšć od instalacji najbardziej niebezpiecznej, czyli gazowej.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL