Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Umysł ścisły nie ma płci

Kobieta nauczajšca geometrii, ilustracja ze œredniowiecznego tłumaczenia „Elementów” Euklidesa (ok. 1310 r.)
Rzeczpospolita
Kobiety sš równie utalentowane matematycznie jak mężczyŸni – dowodzš uczeni
Panie nie majš wrodzonych uzdolnień matematycznych. Dlatego jest ich mniej na akademickich wydziałach œcisłych – powiedział rektor Uniwersytetu Harvarda prof. Lawrence Summers. Stało się to trzy lata temu podczas konferencji poœwięconej dyskryminacji płci pięknej w nauce. Słowa te wywołały burzę. I to nie tylko dlatego, że były niepoprawne politycznie, ale przede wszystkim dlatego, że mijały się z prawdš. Dobitnie dowodzš tego badania, które zostały właœnie opublikowane w piœmie „Science”. Zespół pracujšcy pod kierunkiem prof. Janet Hyde, psychologa z University of Wisconsin-Madison, przeanalizował wyniki egzaminów z matematyki 7 mln amerykańskich uczniów z dziesięciu stanów. Badacze wzięli pod uwagę poziom testów, pochodzenie i oczywiœcie płeć. – W niektórych stanach nieco lepsze oceny uzyskali chłopcy, a w innych dziewczynki – relacjonuje prof. Hyde. – Generalnie jednak, uœredniajšc wyniki egzaminów, nie było między nimi różnic.
Nie sš to pierwsze badania tego typu. Pod koniec maja także na łamach „Science” można było przeczytać, że przekonanie o większych zdolnoœciach matematycznych panów nie jest do końca prawdziwe. Dowiodły tego prace autorstwa prof. Paoli Sapienzy z Northwestern University w amerykańskim Evanston. Objęły prawie 300 tys. 15-latków z 40 krajów. Uczona zastosowała standaryzowane testy umiejętnoœci matematycznych. Ale wzięła pod lupę jeszcze jeden element: wskaŸnik równoœci płci mierzony tzw. Gender Gap Index. A więc możliwoœci kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w dostępie do edukacji czy polityki. Wnioski? W państwach takich jak Szwecja, gdzie kobiety majš silnš pozycję społecznš, płeć uczniów nie miała znaczenia. W matematycznych testach chłopcy i dziewczęta wypadli podobnie. Inaczej sytuacja wyglšdała w krajach, które według Gender Gap Index plasowały się najniżej. Uczennice w Turcji otrzymały œrednio 23 punkty mniej niż ich koledzy. – Umiejętnoœci matematyczne nie wynikajš z czynników biologicznych, ale œrodowiskowych – podsumowała prof. Sapienza. W ten sposób można tłumaczyć fakt, dlaczego panie rzadziej się spotyka na wydziałach œcisłych. „Musiały pokonywać nie tylko normalne przeszkody, piętrzšce się przed każdym z aspiracjami matematycznymi, lecz także wiele wzniesionych przez wieki barier kulturowych” – w ksišżce „Matematyczny wszechœwiat” pisze Wiliam Dunham. Immanuel Kant twierdził, że kobiety równie dobrze mogłyby „trudzić swoje œliczne główki geometriš”, jak mieć zarost na twarzy. Na drodze pań do matematyki stała – zdaniem Dunhama – niechęć mężczyzn, koniecznoœć wypełniania w pierwszej kolejnoœci domowych obowišzków, a co za tym idzie, brak wykształcenia. Sophie Germain, laureatka Nagrody Akademii Francuskiej z 1816 roku za matematycznš analizę zjawiska sprężystoœci, kiedy ze względu na płeć otrzymała zakaz pokazywania się na sali wykładowej, podsłuchiwała pod drzwiami. W historii Nagród Nobla w naukach œcisłych tylko kilka razy otrzymywały je kobiety (np. w dziedzinie fizyki dwukrotnie). Kiedy to się zmieni? – Kobiety od wielu lat majš dostęp do takich samych udogodnień edukacyjnych jak mężczyŸni – w wywiadzie dla „Rz” mówił noblista prof. Frank Wilczek. – Trzeba jednak czasu, by nabrały rozpędu i rozwinęły skrzydła. Rz: Dlaczego naukowcy zajmujš się problemem równoœci płci? Anna Wołosik: To, jakie stawiamy ludziom oczekiwania, przekłada się na rezultaty, które w swoim życiu osišgajš. Zależnoœć ta odnosi się również do kobiet i matematyki. Jeżeli nauczyciele i rodzice sygnalizujš dziewczynkom, że przedmiot ten nie jest i nie musi być ich silnš stronš, to te tracš nim zainteresowanie. W rezultacie majš słabsze osišgnięcia na polu nauk œcisłych. Trzeba mieć tego œwiadomoœć. Czy dziewczynkom w Polsce mówi się, że sš słabsze z matematyki? Kiedy byłam uczennicš, mój nauczyciel matematyki na koniec lekcji zwykł pytać: czy chłopcy zrozumieli, a dziewczynki zapamiętały? Słowa te odzwierciedlajš lekceważšcy stosunek do możliwoœci intelektualnych kobiet. Niestety, podobne sytuacje wcišż się zdarzajš. Innym przykładem jest zawartoœć podręczników, także do matematyki. Postacie mężczyzn występujšce w zadaniach z treœciš zajmujš się ambitnymi i interesujšcymi sprawami, np. składajš komputery czy udzielajš kredytów. Dla porównania, kobiety idš na targ, by kupić tasiemkę do obszycia serwetki lub czekajš na podwyżkę, po której ich zarobki wyniosš 700 zł. Uważa pani, że podobne treœci naprawdę wpływajš na samoocenę dziewczšt? NajwyraŸniej tak, skoro polskie uczennice wypadajš w testach matematycznych jednak nieco gorzej niż ich koledzy. Jestem zwolenniczkš teorii zwišzku pomiędzy poziomem równoœci płci a zainteresowaniem wœród kobiet naukami œcisłymi. Badania, o których pani pisze, również jš potwierdzajš. W jaki sposób można zmienić sytuację? Usuwajšc z podręczników obecne tam stereotypy czy uœwiadamiajšc nauczycieli co do skutków ich wydawałoby się niewinnych zachowań. Ale inspirujšco mogš także zadziałać kampanie społeczne. Przykładowo, w USA pojawiła się na billboardach treœć kołysanki przeznaczonej dla małych dziewczynek. O czym była? O życiu w kosmosie. wyœlij e-mail do autorkii.redlinska@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL