Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Za dużo wštpliwości w ustawie o jawności życia publicznego

Adobe Stock
Przedsiębiorcy na mocy ustawy o jawnoœci życia publicznego będš zobligowani do wdrażania polityk antykorupcyjnych, co nie budzi zastrzeżeń. Wštpliwoœci budzi nieprecyzyjnoœć zapisów, duża uznaniowoœć w karaniu i fakt, że kara na przedsiębiorcę ma być nakładana już na etapie postawienia zarzutów osobie działajšcej w jego imieniu, niezależnie czy ostatecznie zostanie ona przez sšd skazana czy nie.

Procedury antykorupcyjne majš zapobiegać popełnianiu okreœlonych przestępstw. Jeœli osobie działajšcej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy zostanš postawione zarzuty popełnienia któregoœ z nich, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczyna kontrolę firmy w zakresie stosowania procedur antykorupcyjnych. Kontrola ta może skutkować nałożeniem kary pieniężnej od 10 tys. do 10 mln zł. Zostanie ona nałożona nie tylko gdy procedury nie były stosowane, ale również gdy zdaniem CBA były pozorne lub – co budzi największe obawy – nieskuteczne.

Przy tak okreœlonej przesłance wydaje się niemożliwe, by procedury uznane zostały za skuteczne przy postawieniu zarzutu osobie działajšcej w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy. Tym samym przepis sprowadza się do tego, że kara może być nałożona zawsze, gdy zarzut zostanie postawiony. Tym samym, mimo zachowania należytej starannoœci przez firmę, mogš zdarzyć się sytuacje, kiedy działanie jednej osoby spowoduje nałożeniem kary mogšcej grozić zamknięciem przedsiębiorstwa. Wštpliwoœci budzi też to, że czynem podlegajšcym sankcji nie jest sama korupcja, ale brak stosownych procedur antykorupcyjnych lub ich pozornoœć czy nieskutecznoœć.

Dodatkowo, wymóg podpisania kodeksu antykorupcyjnego przez każdego pracownika, współpracownika i inny podmiot gospodarczy działajšcy na rzecz przedsiębiorcy będzie bardzo dużym, trudnym w realizacji, obcišżeniem biurokratycznym. Przy dużej skali działalnoœci i różnych zmieniajšcych się kontrahentach (czasem zatrudnianych jednorazowo i na zlecenia o małej wartoœci) realizacja tego obowišzku będzie angażować znaczšce zasoby firm.

Proponujemy usunięcie tego przepisu i zastšpienie innym, zgodnie z którym przedsiębiorca powinien informować, że podpisujšc danš umowę pracownik, współpracownik lub kontrahent akceptujš postanowienia kodeksu antykorupcyjnego. Konieczne jest również umożliwienie akceptacji kodeksu drogš elektronicznš.

Postulujemy przede wszystkim ograniczenie odpowiedzialnoœci do sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie stosuje wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub co najmniej o usunięcie przesłanki nieskutecznoœci z katalogu oraz uzależnienie odpowiedzialnoœci od prawomocnego skazania osoby działajšcej w imieniu lub na rzecz firmy.

Autorka jest radcš prawnym, ekspertkš Konfederacji Lewiatan

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL