Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

Prace nad Lotniskiem Centralnym ruszš z nowym rokiem

Pixabay
Od poczštku 2018 roku powinny rozpoczšć się prace nad pierwszym etapem studium wykonalnoœci Portu Solidarnoœć, które jednoczeœnie umożliwiš przygotowanie międzynarodowego konkursu na koncepcję architektonicznš portu - zakłada rzšd
Na poczštku listopada rzšd przyjšł uchwałę ws. "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarnoœć – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej". Nowe lotnisko ma powstać między Łodziš a Warszawš i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Port ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Obiekt wraz z towarzyszšcš infrastrukturš drogowš i kolejowš ma kosztować ok. 30-35 mld złotych. Do końca 2019 roku majš trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych osiem lat, czyli powinien być otwarty w 2027 roku. Harmonogram budowy Portu Solidarnoœć zakłada, że doradcy techniczni przygotujš etapowo przyjmowane studium wykonalnoœci projektu. "Równolegle powinny rozpoczšć się pilne prace nad przygotowaniem ustawy usprawniajšcej proces inwestycyjny. Aby projekt mógł zostać wykonany, konieczne jest, aby ustawa została przyjęta i weszła w życie jeszcze w tym roku. W tym roku również powinien zostać wybrany doradca (lub doradcy) techniczny wspierajšcy rzšd i powołane przez niego spółki w realizacji przedsięwzięcia"- czytamy w Koncepcji.
Dodano, że "od poczštku 2018 r. powinny rozpoczšć się prace nad pierwszym etapem studium wykonalnoœci, które jednoczeœnie umożliwiš przygotowanie międzynarodowego konkursu na koncepcję architektonicznš portu". "Czas trwania prac w tym zakresie nie powinien przekroczyć trzech miesięcy, jeżeli uwzględnić, że w tym okresie będš już znane aktualizacje prognoz ruchu oraz analizy lokalizacyjnej" - napisano. Jak zapisano, rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję architektonicznš, a zarazem zakończenie drugiego etapu współpracy z doradcš technicznym, powinno nastšpić po upływie czterech miesięcy. Następny etap to równoległe prace nad koncepcjš architektonicznš prowadzone przez wybranš pracownię we współpracy z doradcš/doradcami technicznymi (które powinny trwać ok. 12 miesięcy) oraz przygotowanie kolejnego etapu studium wykonalnoœci przez doradcę/doradców technicznych. "Ten kolejny etap prac powinien zakończyć się po dziewięciu miesišcach oraz umożliwić rozpoczęcie przetargu na wybór wykonawcy w modelu Projektuj-Wybuduj. Z szeœciu miesięcy przewidzianych na wskazany przetarg trzy miesišce przypadałyby na okres przed ostatecznym przyjęciem koncepcji architektonicznej, trzy kolejne natomiast na okres po przyjęciu tej koncepcji" - założono. Ostatni etap prac doradcy będzie realizowany równolegle z tokiem przetargu. Rozstrzygnięcie przetargu nastšpi po zakończeniu postępowania œrodowiskowo-lokalizacyjnego oraz rozpocznie trwajšcy do 84 miesięcy okres prac budowlano-projektowych, po którym nastšpi dziewięciomiesięczny okres odbiorów i przygotowywania Portu Solidarnoœć do przejęcia ruchu z Lotniska Chopina w Warszawie. Z przeniesieniem ruchu zwišzane jest m.in. ze szkoleniami i testowaniem sprzętu. Harmonogram zakłada zakończenie prac pod koniec 2026 roku. W dokumencie zapisano, że pełnomocnik ds. CPK jest zobowišzany do przedstawiania Radzie Ministrów nie rzadziej niż raz na pół roku informacji o realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in. o stopniu osišgnięcia celu głównego i celów szczegółowych oraz o ewentualnych zagrożeniach dla jego realizacji.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL