Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

NIK o zaopatrzeniu aglomeracji w wodę w sytuacjach kryzysowych

Adobe Stock
Duże aglomeracje miejskie w Polsce nie sš przygotowane na brak wody pitnej spowodowany zdarzeniami kryzysowymi dotyczšcymi systemu wodocišgowego - ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

NIK ustaliła, że dokumenty analityczne i planistyczne jakimi dysponowały organy administracji publicznej odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę oraz przedsiębiorstwa wodocišgowe były w większoœci przypadków nieaktualne i nie zawierały pełnych i rzetelnych danych o uwarunkowaniach dostaw wody w razie wystšpienia zdarzenia kryzysowego. W konsekwencji nie było możliwe dokonanie rzetelnej diagnozy tych uwarunkowań, w tym okreœlenie ewentualnych niedoborów w zakresie Ÿródeł wody i œrodków jej dystrybucji oraz właœciwe przygotowanie do potencjalnego kryzysu.

Szacunki zapotrzebowania na wodę obejmowały wyłšcznie indywidualnych mieszkańców, nie uwzględniajšc dostaw koniecznych dla zapewnienia funkcjonowania szpitali, szkół, służb publicznych i zakładów produkujšcych żywnoœć, także hodowli zwierzšt.

Stwierdzono również, że stopień zabezpieczenia dostaw wody, na wypadek braku możliwoœci korzystania z sieci wodocišgowych, np. w wyniku jej skażenia, był niewystarczajšcy. - Mimo, iż trzy z czterech miast objętych kontrolš miały zapewnione alternatywne Ÿródła wody pozwalajšce na pokrycie minimalnych potrzeb ludnoœci danego miasta, to żadne z nich nie było przygotowane, aby zagwarantować dostawy wody w wymaganej iloœci, ze względu na brak odpowiednich œrodków i sprzętu służšcego do jej transportowania i dystrybucji - wskazuje NIK.

Istnieje też realne ryzyko, że w przypadku wystšpienia kryzysu, ze względu na brak sprzętu i œrodków transportu do przewożenia i dystrybucji wody nie zostanie ona dostarczona wszystkim potrzebujšcym.

W ocenie NIK jednš z istotnych przyczyny nieprawidłowoœci ujawnionych w trakcie kontroli był brak powszechnie obowišzujšcych regulacji prawnych okreœlajšcych zasady zapewnienia funkcjonowania urzšdzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysu, w tym w zakresie m.in. obowišzków poszczególnych podmiotów, co do sporzšdzania i aktualizacji dokumentacji dotyczšcej zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę, jak również nadzoru nad jej prawidłowoœciš. Problem ten był wielokrotnie podnoszony przez zainteresowane podmioty, jednak naczelne i centralne organy administracji publicznej nie podjęły skutecznych działań w celu ustanowienia odpowiednich rozwišzań prawnych.

Zaniechanie tych działań mogło wynikać m.in. z faktu nieprzypisania na poziomie ustawowym, w sposób jednoznaczny, żadnemu z ministrów kompetencji w zakresie zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. Wskazanie dotyczšce tego, który z ministrów odpowiada za zaopatrzenie w wodę w warunkach kryzysowych zawarto dopiero w ustawie z lipca 2017 r. „Prawo wodne".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL