Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

Rzšd oceni projekt o "Portach Lotniczych"

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.
PAP
Na jutrzejszym posiedzeniu Komitetu Stałego RM rzšd przyjmie stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" - zapowiada wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit
Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwoœci o Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze". Za jego przyjęciem opowiedziało się PiS i koło poselskie Wolni i Solidarni. Projekt skrytykowali: PO, Kukiz'15, Nowoczesna i PSL, wskazujšc m.in. na to, że uchwalenie przez Sejm nowych przepisów będzie szkodliwe dla przedsiębiorstwa. PO wniosło o odrzucenie projektu w całoœci. Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" zarzšdza największym w Polsce portem, czyli warszawskim Lotniskiem Chopina. Ma też udziały w portach regionalnych, np. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie i Poznaniu. Zgodnie z ustawš z 1987 roku o Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze" organami PPL sš: naczelny dyrektor, zebranie delegatów i rada pracownicza. Naczelny dyrektor zarzšdza i reprezentuje PPL.
Posłowie PiS w nowej ustawie chcš "profesjonalizacji nadzoru nad działalnoœciš PPL poprzez rezygnacje z organów pracowniczych na rzecz rady nadzorczej powoływanej przez ministra właœciwego do spraw transportu z osób spełniajšcych standardowe wymagania stawiane członkom rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa". Jak zapisano w uzasadnieniu do projektu, równoczeœnie zachowana zostanie dotychczasowa forma działalnoœci, czyli przedsiębiorstwo państwowe, "co pozwoli na utrzymanie funkcji nadzoru sprawowanego przez ministra właœciwego do spraw transportu". - Projekt ustawy jest projektem poselskim. Stanowisko rzšdu jest w trakcie przygotowywania. Jest planowane, że 14 wrzeœnia na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów takie stanowisko zostanie przyjęte. Projekt był przeglšdany i opiniowany przez poszczególnych ministrów - powiedział w Sejmie wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. W jego ocenie rozwišzania, które sš proponowane w projekcie, umożliwiajš ministrowi właœciwemu do spraw transportu, bezpoœredni wpływ na pracę prezesa i na wskazywanie jego zastępców. Jak mówił, w radzie nadzorczej "zagwarantowana" jest też reprezentacja załogi. - Tak naprawdę mamy jedynie do czynienia ze zmianš sposobu zarzšdzania. Porty Lotnicze nadal pozostanš państwowym przedsiębiorstwem - powiedział. Dodał, że proponowane zapisy zapewniš m.in. elastycznoœć podejmowania decyzji i jednoczeœnie "twardy i jednoznacznie okreœlony nadzór". - W PPL działa kilka organizacji zwišzkowych i ich stanowisko - co do tego projektu - jest zróżnicowane. Nie można powiedzieć, że wszystkie zwišzki zawodowe sš jemu przeciwne. Jest częœć zwišzków, która ten projekt popiera - powiedział wiceminister. Jak napisano w uzasadnieniu projektu, uchwalenie nowej ustawy o Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze" jest niezbędne przede wszystkim ze względu na koniecznoœć zaktualizowania podstaw prawnych działania tego przedsiębiorstwa i wprowadzi przejrzyste zasady nadzoru i zarzšdzania. "Utrzymana zostaje forma prawna działalnoœci PPL jako przedsiębiorstwa państwowego, posiadajšcego osobowoœć prawnš, działajšcego jako samodzielna i samofinansujšca się jednostka organizacyjna. PPL po zmianie ustawy będzie kontynuował swojš dotychczasowš działalnoœć, utrzymane zostajš wszystkie przepisy regulujšce podstawy działalnoœci PPL, tak w zakresie uczestniczenia w obrocie gospodarczym, odpowiedzialnoœci za swoje zobowišzania oraz wyłšczenia odpowiedzialnoœci za zobowišzania Skarbu Państwa, przy zachowaniu braku odpowiedzialnoœci Skarbu Państwa za zobowišzania PPL" - czytamy w uzasadnieniu. Jak napisano, dotychczasowe organy zarzšdzania czyli naczelny dyrektor, zebrania delegatów i rada pracownicza - zostanš zastšpione prezesem PPL oraz radš nadzorczš. Ma to zbliżyć PPL pod względem struktury organizacyjnej do współczesnych regulacji. Autorzy proponujš, aby rada nadzorcza była organem kolegialnym, o precyzyjnie okreœlonych kompetencjach, w tym między innymi sprawowania nadzoru nad gospodarkš finansowš PPL. Zachowany został nadzór ministra właœciwego do spraw transportu nad działalnoœciš PPL. Utrzymane zostały dotychczasowe regulacje dotyczšce uprawnień nadzorczych ministra, w tym kontroli i oceny działalnoœci PPL, nakładania obowišzku wprowadzenia do planów okreœlonych zadań oraz wstrzymywania decyzji prezesa "Portów Lotniczych".
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL