Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

MS: dobro dzieci bardziej chronione

123RF
Prokuratura musi mieć możliwoœć szybkiej i zdecydowanej reakcji w sytuacjach, gdy dzieci spotyka krzywda.
Dlatego sšdy rodzinne będš miały obowišzek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka i o prowadzonych z urzędu postępowaniach dotyczšcych władzy rodzicielskiej. To cel nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, którš w trybie pilnym przedstawi Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Wspólna inicjatywa Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwoœci oraz Prokuratury Krajowej jest odpowiedziš na nasilajšce się przypadki drastycznych przestępstw przeciwko dzieciom: skatowanie na œmierć półrocznego Maksymiliana z Rzeszowa i pobicie jego dwuletniej siostry; znęcanie się nad dwumiesięcznym Igorem z Łodzi, który doznał złamania czaszki; próba samobójcza 10-letniej dziewczynki z Zamoœcia, którš maltretowała matka. Analiza tych i innych tragicznych wydarzeń wskazuje, że dochodzi do nich często w rodzinach, które sš objęte dozorem kuratora sšdowego albo w sprawach, w których sšdy, np. na wniosek pracowników opieki społecznej, prowadzš z urzędu postępowania o ograniczenie praw rodzicielskich.
Nie jest o tym informowana prokuratura, która ma największe możliwoœci pilnego reagowania w niepokojšcych sytuacjach, w tym zbierania i zabezpieczania dowodów. Takich uprawnień nie posiadajš np. kuratorzy sšdowi czy organy opieki społecznej. Art. 59 Kodeksu postępowania cywilnego daje obecnie sšdom wyłšcznie możliwoœć zawiadamiania prokuratora o prowadzonej sprawie, gdy sšdy uznajš to za konieczne. Nowelizacja tego przepisu ma nałożyć na sšdy rodzinne taki obowišzek w przypadkach, gdy jest zagrożone dobro dziecka i gdy sš prowadzone z urzędu postępowania dotyczšce władzy rodzicielskiej. Zobliguje to sšdy do zawiadamiania prokuratury i umożliwi prokuratorom, wyposażonym w odpowiednie œrodki prawne, szybkš i właœciwš reakcję w celu zwalczania patologicznych zachowań wobec dzieci.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL