Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ustrój i kompetencje

Sšd: rada gminy nie mogła odmówić rozwišzania stosunku pracy z radnym - byłym prezesem spółki

Fotorzepa, Robert Gardziński
Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Radę Gminy przy odmówieniu zgody na rozwišzanie stosunku pracy z radnym na fakt działania pracodawcy wbrew własnym interesom – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gdańsku.

Rada Gminy nie wyraziła zgody na rozwišzanie stosunku pracy z radnym M. K. przez spółkę, której był dotychczas prezesem.

Firma tłumaczyła, iż powodem wypowiedzenia umowy było wygaœnięcie mandatu do pełnienia funkcji prezesa zarzšdu spółki. Jak dodano, w spółce nie ma innego stanowiska z kompetencjami do kierowania i zarzšdzania. Spółka zatrudnia niewiele ponad 20 osób i nie dysponuje wolnymi stanowiskami pracy. Co więcej, kontynuacja zatrudnienia radnego jest niemożliwa także ze względu na trudnš sytuację ekonomicznš spółki oraz nieprawidłowoœci w zarzšdzaniu i sprawowaniu nadzoru przez M. K.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że rada gminy może odmówić wyrażenia zgody na rozwišzanie stosunku pracy z radnym, jeżeli stwierdzi, że nieuzasadniona decyzja pracodawcy może mieć negatywny wpływ na działalnoœć rady gminy, w której radny pełni funkcję radnego.

Rada przekonywała, iż odwołanie radnego z pełnienia funkcji członka zarzšdu powoduje wyłšcznie konsekwencję ustania stosunku korporacyjnego, nie stanowi zaœ podstawy do rozwišzania stosunku pracy.

Zdaniem Rady rozwišzanie stosunku pracy z wieloletnim, doœwiadczonym pracownikiem, prowadzšcym sprawy spółki od momentu jej powstania przez okres 7 lat, było decyzjš nieprzemyœlanš i niezgodnš z interesem spółki.

Radni podnosili jednoczeœnie, że rozwišzanie stosunku pracy z radnym może mieć ponadto negatywny wpływ na pełnienie przez radnego obowišzków Przewodniczšcego Rady Gminy. Skutkiem działania spółki będzie koniecznoœć podjęcia przez radnego czynnoœci w kierunku poszukiwania nowego zatrudnienia, co zakłóci sprawne działanie rady.

W skardze do sšdu spółka zarzuciła naruszenie jej uprawnień jako pracodawcy do swobodnego kształtowania polityki zatrudnienia, doboru kadry pracowniczej, a w konsekwencji do zatrudniania i zwalniania pracowników, naruszenie zasad współżycia społecznego, prowadzšce do nadużycia prawa nie zasługujšcego na ochronę.

W niedawnym wyroku Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gdańsku uchylił uchwałę Rady.

Sšd nie podzielił poglšdu, że rada gminy może odmówić wyrażenia zgody na rozwišzanie stosunku pracy z radnym, jeżeli stwierdzi, ze decyzja pracodawcy może mieć wpływ na działalnoœć rady gminy , w której radny pełni funkcję. – Celem omawianego przepisu nie jest bowiem udzielenie swoiœcie rozumianej ochrony podmiotowi, który ma udzielić - bšdŸ nie – zgody na rozwišzanie stosunku pracy z radnym – wskazał sšd.

Jak dodano, rozwišzanie stosunku pracy zazwyczaj wišże się z utratš stałego Ÿródła dochodu i koniecznoœciš poszukiwania pracy, wobec czego, idšc tokiem rozumowania Rady, zgoda na rozwišzanie stosunku pracy z radnym nigdy nie mogłaby być wyrażona. Ponadto celem ochrony jest zapewnienie radnemu swobody w wykonywaniu mandatu, a nie tworzenie szczególnych przywilejów w zakresie trwałoœci stosunku pracy.

Co więcej, zdaniem sšdu nie do przyjęcia jest również argumentacja Rady Gminy, że rozwišzanie stosunku pracy z radnym - wieloletnim, doœwiadczonym pracownikiem, była nieprzemyœlana i niezgodna z interesem spółki. - Argumentacja taka jest przejawem naruszenia przez Radę Gminy kompetencji pracodawcy do kształtowania we własnym zakresie polityki zatrudnienia i doboru kadry – stwierdził WSA.

Za niedopuszczalne uznano też powoływanie się przez Radę na fakt działania pracodawcy wbrew własnym interesom. – Taka argumentacja ( abstrahujšc od jej zasadnoœci) ingeruje w sposób niedopuszczalny w prawo spółki do podejmowania w sposób autonomiczny decyzji, dotyczšcych jej funkcjonowania i nie mieœci się w przyczynach, dla których może nastšpić odmowa wyrażenia zgody na rozwišzanie stosunku pracy z radnym – napisano w uzasadnieniu.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gdańsku z 23 marca 2017 r. (sygn. akt III SA/Gd 36/17)

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL