Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Jak wyburzyć ścianę działowš

Kupiłem mieszkanie spółdzielcze własnoœciowe. W sšdzie trwa przypisanie do mieszkania księgi wieczystej. Teraz chciałbym rozpoczšć remont lokum, a w pierwszej kolejnoœci planuję wyburzyć œcianę działowš, która dzieli kuchnię z dużym pokojem. W ten sposób chcę uzyskać aneks. Œciana ma długoœć ok. trzech metrów. Zgłosiłem się z takim podaniem o pozwolenie do spółdzielni i zgodę otrzymałem. Jednak warunkiem jej ważnoœci jest zgłoszenie wyburzenia œciany w urzędzie gminy. Gdy udałem się do urzędu, dowiedziałem się, że w celu wyburzenia œciany działowej wymagane jest dołšczenie projektu budowlanego, który jest doœć kosztowny. Czy rzeczywiœcie tak jest? Czy nowe prawo budowlane pozwala na takie postępowanie? A dodam, że œciana działowa nie ma w ogóle wpływu na parametry techniczne budynku. (nazwisko do wiadomoœci redakcji) Odpowiada Andrzej Grzesik - prawnik z kancelarii Magnusson
– Przepisy prawa budowlanego nie regulujš w sposób wyraŸny wyburzenia œcianki działowej, a samo zagadnienie budzi wiele wštpliwoœci. Sšd administracyjny stanšł na stanowisku, że wyburzenie jej nie wymaga pozwolenia na budowę, traktujšc tego typu prace budowlane jako sytuacje zbliżone do remontów obiektów budowlanych, a przez to niewymagajšcych zezwolenia, stosownie do art. 29 ust. 2 pkt 1 prawa budowlanego.W wyroku z 23 stycznia 2006 r. (sygn. VII SA/Wa 1431/2005) Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie stwierdził, iż na wyburzenie œcianki działowej, która nie jest œcianš konstrukcyjnš, nie jest wymagane nie tylko pozwolenie na budowę, ale nawet i zgłoszenie takich prac budowlanych, gdyż dotyczš one jedynie konkretnego lokalu mieszkalnego, a nie całego budynku, w którym ten lokal jest położony. Niestety – budzi to jednak wštpliwoœci w praktyce. Wielu urzędników interpretuje przepisy prawa budowlanego w inny sposób i wymaga zgłoszenia planowanego wyburzenia œcianki działowej. Procedura ta jednak jest i tak o wiele łatwiejsza, niż uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgłaszajšc prace budowlane, należy złożyć odpowiedni wniosek okreœlajšcy zakres prac budowlanych, sposób ich wykonywania oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również złożyć oœwiadczenie o dysponowaniu nieruchomoœciš na cele budowlane. Można również dołšczyć szkice i plany. W przypadku, gdy nie dostarczymy wszystkich dokumentów niezbędnych organowi budowlanemu, ma on obowišzek wezwać nas do uzupełnienia braków.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL