Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Prezydent Andrzej Duda o TK: funkcjonuje fatalnie; potrzeba rozwišzań politycznych

PAP, Paweł Supernak
Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje fatalnie, kilkukrotnie złamał prawo - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda. W jego ocenie, obecna sytuacja jest "patowa". Trzeba rozwišzań na drodze politycznej - dodał.

Prezydent w wywiadzie dla TV Trwam i Radia Maryja był pytany o sytuację dotyczšcš Trybunału Konstytucyjnego.

"W tej chwili ten spór jest sensu stricto prawnie nierozwišzywalny, ze względu na luki istniejšce w polskim prawie i złamania prawa, do których już doszło, a których naprawić się już nie da. Jeżeli istnieje jakiekolwiek rozwišzanie tego sporu, to dzisiaj trzeba rozwišzań na drodze politycznej" - powiedział.

Podkreœlił, że opozycja "stawia kompletnie nierealne i sprzeczne z prawem warunki brzegowe". "Jest sytuacja patowa. Niestety dużš rolę żeby do tej sytuacji doprowadzić odegrał Trybunał Konstytucyjny, także jego prezes, który, niestety, w ewidentny sposób ustawia się po jednej stronie sceny politycznej" - powiedział prezydent.

Duda podkreœlił, że nie może dokonać zaprzysiężenia trzech sędziów, wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji, o co zabiegajš m.in. politycy opozycji. Przypomniał, że Sejm obecnej kadencji zdecydował o nieważnoœci wczeœniejszego wyboru i powołał nowych sędziów.

"Jako prezydent dokonałem zaprzysiężenia pięciu sędziów wybranych przez parlament. W istocie dzisiaj w TK jest 15 sędziów. Oczekiwanie, że zaprzysięgnę teraz trzech sędziów, a więc będzie teraz de facto w Trybunale 18 sędziów, co byłoby ewidentnie sprzeczne z bezpoœrednio brzmišcym artykułem konstytucji, jest po prostu absurdem. Ci wszyscy, którzy dzisiaj podnoszš takie postulaty, mówiš krótko: niech prezydent w czytelny sposób złamie konstytucję. Takiej zgody z mojej strony nie będzie" - zaznaczył.

"Nie widzę żadnych podstaw prawnych, i nie ma takich podstaw, dla których dzisiaj prezes Rzepliński może mówić: ci sędziowie majš prawo orzekania, a tamci nie majš, zwłaszcza że wszystkim sędziom wypłaca uposażenie sędziowskie, które jest wyższe niż uposażenie prezydenta RP, wyznaczył im miejsca pracy w Trybunale Konstytucyjnym" - argumentował Duda.

Podkreœlił, że ostatnie obrady TK "przebiegały w kuriozalnej sytuacji", gdy w mediach był publikowany projekt wyroku. "To sytuacja dla mnie jako prezydenta szokujšca" - ocenił. "Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaœniona - jak to się stało, że dochodzi do takiej sytuacji, podważajšcej wiarygodnoœć wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce" - dodał.

"Dla mnie jako prezydenta to kolejny dowód, że Trybunał funkcjonuje fatalnie. Do tego sytuacja, w której prezes Trybunału włšcza się w polityczny spór po jednej z jego stron, choć powinien zachować bezstronnoœć (...) Mało, okazuje się, że Trybunał kilkukrotnie łamie prawo, najpierw wzywajšc Sejm, żeby zaprzestał pracy (...) póŸniej prezes Trybunału dokonuje zmiany składu orzekajšcego, jeszcze w dodatku w koniecznoœci stosuje procedurę cywilnš, a taka zmiana jest ewidentnym naruszeniem przepisów procedury cywilnej" - mówił.

Duda zaznaczył, że TK powinien stosować art. 7 konstytucji. Brzmi on: "Organy władzy publicznej działajš na podstawie i w granicach prawa". "Tymczasem Trybunał nie stosuje ustawy, która została uchwalona przez polski parlament i weszła w życie, a więc jest obowišzujšcym prawem" - powiedział prezydent.

"Mnie, jako prezydentowi, zależy na jednym - chcę mieć w Polsce uczciwy, pluralistyczny, rzetelny Trybunał Konstytucyjny, który będzie faktycznie oceniał zgodnoœć z rozwišzań konstytucjš, (...) który będzie działał i prospołecznie i propaństwowo" - mówił Duda.

Jego zdaniem TK nie powinien stawać się "rękawicš bokserskš", używanš wobec zwycięzców wyborów parlamentarnych, z czym "poprzednio rzšdzšcy nie chcš się pogodzić".

TK orzekł 9 marca w 12-osobowym składzie, że kilkanaœcie zapisów nowelizacji ustawy o TK, autorstwa PiS, jest niekonstytucyjnych. TK uznał, że cała nowela jest sprzeczna m.in. z konstytucyjnš zasadš poprawnej legislacji. Według rzšdu nie był to wyrok i nie będzie publikowany. Komisja Wenecka, która badała nowelizację, zarekomendowała opublikowanie orzeczenia.

Premier Beata Szydło zdecydowała o skierowaniu opinii Komisji Weneckiej ws. zmian w przepisach o TK autorstwa PiS do Sejmu, by tam wypracowano rozwišzanie sporu wokół Trybunału.

3 grudnia 2015 r. TK uznał za zgodne z konstytucjš przepisy regulujšce wybór trzech sędziów wybranych w paŸdzierniku 2015 r. przez poprzedni Sejm w miejsce sędziów, których kadencja upłynęła 6 listopada 2015 r. TK uznał też wtedy, że głowa państwa ma obowišzek "niezwłocznego" odebrania œlubowania od każdego nowo wybranego sędziego.

PO i częœć prawników mówiła, że prezydent musi teraz zaprzysišc tych trzech "paŸdziernikowych" sędziów. Prezes Rzepliński zapowiedział wówczas, że nie będzie wyznaczał do orzekania wybranych 2 grudnia 2015 r. i zaprzysiężonych przez Dudę pięciu nowych sędziów TK - dopóki nie wyjaœni się sprawa zaprzysiężenia trzech sędziów "paŸdziernikowych".

7 stycznia br. TK umorzył sprawę uchwał Sejmu o wyborze 2 grudnia 2015 r. przez obecny Sejm 5 sędziów w miejsce tych wybranych w paŸdzierniku oraz o braku mocy prawnej tamtego wyboru. W zwišzku z tym Rzepliński włšczył do orzekania w TK dwoje sędziów "grudniowych" - Julię Przyłębskš i Piotra Pszczółkowskiego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL