Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Dochód ze sprzedaży lokalu zwolniony z podatku

Spółdzielnia mieszkaniowa sprzedała w drodze przetargu wolny lokal mieszkalny, nabyty wczeœniej w przetargu i sfinansowany funduszem zasobowym spółdzielni. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, jako dochód z gospodarowania zasobami mieszkalnymi?
[b]Tak.[/b] Moim zdaniem dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jest zwolniony z opodatkowania, o ile zostanie przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT wolne od podatku dochodowego sš dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorzšdowych jednostek organizacyjnych prowadzšcych działalnoœć w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w częœci przeznaczonej na cele zwišzane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłšczeniem dochodów uzyskanych z innej działalnoœci gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Przepisy nie okreœlajš, co należy rozumieć pod pojęciem „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”. Niewštpliwie lokal mieszkalny należy zaliczyć do zasobu mieszkaniowego (patrz [b]pisma Ministerstwa Finansów z 22 grudnia 2006 r., DD6-8213-438/WK/O6/339/391[/b] i [b]z 5 marca 2008 r., DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82[/b]). W zwišzku z tym uważam, że dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego można uznać za uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Będš więc zwolnione z opodatkowania, o ile zostanš przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.
Odmienne stanowisko zajšł jednak [b]Urzšd Skarbowy w Lubaniu w interpretacji z 25 kwietnia 2007 r. (PD/423-1/07)[/b]. [i]Autorka jest współpracowniczkš Vademecum Głównego Księgowego, ABC Wolters Kluwer Polska[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL