Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Cześć firm powišzanych będzie dokumentować każdš transakcję

www.sxc.hu
Œrednie i duże firmy powišzane będš zmuszone prowadzić dokumentację każdej transakcji pomiędzy sobš.

Resort finansów przygotował projekt zmian w ustawach o CIT i o PIT diametralnie zmieniajšcy sytuację spółek powišzanych, które stosujš tzw. ceny transferowe. Dla małych spółek zmiany będš korzystne. Dla pozostałych nowelizacja oznacza dużo biurokracji i koniecznoœć ponoszenia bardzo dużych kosztów.

Mali z korzyœciš

Jak wyjaœnia Dariusz Niestrzębski, dyrektor w kancelarii Paczuski, Taudul, Korszla, Grochulski, projekt zwalnia małych podatników prowadzšcych księgi podatkowe, których przychody (lub koszty) nie przekroczyły w roku podatkowym równowartoœci 2 mln euro, z obowišzku sporzšdzenia dokumentacji. Podnosi też z 5 proc. do 20 proc. próg udziału w kapitale, od którego uznaje się, że istnieje powišzanie kapitałowe.

– Jednš z istotniejszych proponowanych zmian jest zniesienie uzależnienia obowišzku sporzšdzania dokumentacji podatkowej od wartoœci transakcji realizowanych z podmiotami powišzanymi – zauważa Arkadiusz Żurawicki, doradca ds. cen transferowych, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Zmiana jest niekorzystna, bo podatnicy powišzani, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowoœci przekroczš w roku podatkowym równowartoœć 2 mln euro, będš zobowišzani do sporzšdzenia dokumentacji podatkowej każdej transakcji między nimi.

– Dziœ wymóg sporzšdzenia dokumentacji dotyczy transakcji, które przekraczały okreœlonš wartoœć, tj. w zależnoœci od sytuacji 100 tys., 50 tys., 30 tys. euro. Po nowelizacji firmy objęte obowišzkiem sporzšdzania dokumentacji będš zobowišzane tworzyć jš także dla transakcji, których wartoœć jest znacznie mniejsza – podkreœla Niestrzębski.

Dodatkowe wydatki

Szkopuł w tym, że jej sporzšdzenie jest czasochłonne i kosztowne. Wymaga dodatkowych nakładów – od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych za samš dokumentację, a do tego nierzadko dochodzi zakup drogiego oprogramowania.

Michał Dec, radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, nie ma wštpliwoœci, że zmiana wpłynie na wyższy koszt prowadzenia obsługi księgowej w firmach. Uważa, że propozycja resortu finansów jest niepotrzebna. A to dlatego, że statystycznie w kontrolach skarbowych zagadnienie dochodów i kosztów osišganych w transakcjach między podmiotami powišzanymi nie jest przedmiotem częstych „domiarów".

Nowelizacja ma wejœć w życie 31 grudnia 2015, a częœciowo 1 stycznia 2016 r.

etap legislacyjny: konsultacje i uzgodnienia

Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP

Dokonywanie transakcji między podmiotami powišzanymi wišże się z wysokim ryzykiem podatkowym. Ponieważ projektowane zmiany nie przewidujš progu istotnoœci transakcji, wszystkie przedsiębiorstwa o obrotach przekraczajšcych 2 mln euro rocznie będš objęte pełnš procedurš dokumentacyjnš w odniesieniu do każdej transakcji z podmiotem powišzanym. Koszty zwišzane z przygotowaniem takiej dokumentacji sš znaczne – mogš sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Po wejœciu w życie zmian dla udokumentowania nawet drobnej transakcji, np. opiewajšcej na kilkaset złotych, podmiot powišzany będzie musiał wydać kilka tysięcy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL