Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Nie odkładaj macierzyństwa

Plakat promujšcy akcję
materiały prasowe
Decyzje o posiadaniu pierwszego dziecka Polki podejmujš coraz póŸniej. Nowa kampania społeczna w sieci będzie starała się to zmienić.

- Zdšżyłam zrobić specjalizację i karierę. Zdšżyłam być w Tokio i w Paryżu. Zdšżyłam kupić mieszkanie i wyremontować dom, ale nie zdšżyłam zostać mamš... żałuję – mówi bohaterka najnowszego spotu Fundacji Mamy i Taty, która jest organizatorem kampanii. Film od dziœ jest udostępniany w sieci.

Statystyczna Polka rodzi pierwsze dziecko w wieku przeszło 27 lat, choć jeszcze dekadę temu były to 23 lata – podaje portal „nie odkładaj macierzyństwa na potem".

W Polsce roœnie liczba kobiet, które decydujš się urodzić w dojrzałym wieku. Według danych GUS liczba Polek, które urodziły w wieku 35-39 lat, wzrosła w ostatniej dekadzie aż o 70 proc. A tych, które zdecydowały się na dziecko w wieku 40-45 lat – o blisko 11 proc.

PóŸne macierzyństwo sprawia, że Polki rodzš mniej dzieci. Statystycznie ten wskaŸnik na kobietę w naszym kraju wynosi 1,3.

Co powstrzymuje Polaków przed większš liczbš dzieci? Jak wynika z badań Warsaw Enterprise Institute na pierwszym miejscu jest brak wsparcia finansowego ze strony państwa (43 proc.), trudnoœci mieszkaniowe (33 proc) i wysokie koszty wychowania dzieci (33 proc.).

Z kolei z badań grupy IPSOS na zlecenie Fundacji Mamy i Taty wynika, że jednym zidentyfikowanych czynników opóŸniania macierzyństwa jest też antykoncepcja hormonalna.

Używa jej miliony Polek na co dzień. - Większoœć z nich nie ma żadnej, lub tylko powierzchownš wiedzę na temat skutków ubocznych – mówiš przedstawiciele Fundacji.

Co pišta z kobiet twierdzi, że nie nie ma żadnych skutków ubocznych terapii hormonalnej, co pišta z badanych wskazuje na otyłoœć, a tylko co dziesišta wymienia bezpłodnoœć.

- Wiele z istniejšcych i dyskutowanych w prasie zachodniej) zagrożeń nie została wymieniona w badaniu przez żadnš Polkę – zauważajš przedstawiciele fundacji.

Podkreœlajš, że takie œrodki wišżš się z rezygnacjš z życia zgodnie z naturalnym rytmem  organizmu, po to by w pełni realizować wymagania współczesnego społeczeństwa np. bycia stale dyspozycyjnym pracownikiem.

- Za taki sposób życia coraz więcej kobiet płaci bardzo wysokš cenę. Odkładajšc macierzyństwo „na póŸniej" często nie mogš w naturalny sposób zajœć w cišże, albo zupełnie pozbawiajš się szansy na urodzenie dziecka – podkreœlajš autorzy kampanii.

Chcš oni przedstawić macierzyństwo jako szczególnš wartoœć, a nie jako obowišzek czy opresję, lecz naturalne pragnienie wielu kobiet, które współczesny œwiat mocno ogranicza.

- Zależy nam, aby pokazać antykoncepcję hormonalnš w kontekœcie w jakim rzadko pojawia się w dyskursie publicznym. Nie jako Ÿródło wolnoœci, ale jako narzędzie opresji wobec pragnienia bycia mamš – tłumaczš przedstawiciele fundacji "Mamy i Taty".

I dodajš, że zależy im na wywołaniu debaty na temat macierzyństwa jako coraz trudniej dostępnego dobra społecznego i niezaspokojonego pragnienia wielu współczesnych kobiet. Kampania będzie trwała do wrzeœnia.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL